ICS 13.220.20; 91.140.90

ČSN

EN 81-58
ed. 2

 

27 4003

Listopad 2022

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů –
Část 58: Přezkoušení a zkoušky požární odolnosti šachetních dveří

 

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2022
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.