ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 53.020.20                                                                                                                                   Leden 2022

Jeřáby – Přístupy

ČSN
EN 13586

27 0137

 

Cranes – Access

Appareils de levage à charge suspendue – Accès

Krane – Zugang

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 13586:2020. Překlad byl zajištěn Českou agenturou pro standardizaci. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 13586:2020. It was translated by the Czech Standardization Agency. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 13586 (27 0137) z června 2021.


Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 13586:2020 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN 13586 z června 2021 převzala EN 13586:2020 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem.

Hlavní změny proti ČSN EN 13586+A1:2008 jsou uvedeny v evropské předmluvě. Text normy byl důkladně přepracován.

Informace o citovaných dokumentech

EN 12644-1:2001+A1:2008 zavedena v ČSN EN 12644-1:2001+A1:2009 (27 0036) Jeřáby – Informace pro
používání a zkoušení – Část 1: Návody k používání

EN 13001-3-1:2012+A2:2018 zavedena v ČSN EN 13001-3-1:2012+A2:2018 (27 0105) Jeřáby – Obecný návrh –
Část 3-1: Mezní stavy a prokázání způsobilosti ocelových konstrukcí

EN ISO 12100:2010 zavedena v ČSN EN ISO 12100:2011 (83 3001) Bezpečnost strojních zařízení – Všeobecné zásady pro konstrukci – Posouzení rizika a snižování rizika

EN ISO 13854:2019 zavedena v ČSN EN ISO 13854:2021 (83 3211) Bezpečnost strojních zařízení – Nejmenší mezery k zamezení stlačení částí lidského těla

EN ISO 14122-4:2016 zavedena v ČSN EN ISO 14122-4:2017 (83 3280) Bezpečnost strojních zařízení –
Trvalé prostředky přístupu ke strojním zařízením – Část 4: Pevné žebříky

Citované předpisy

Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2006/42/ES (2006/42/EC) ze dne 17. května 2006, o strojních zařízeních. V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 176/2008 Sb., ze dne 21. dubna 2008,
o technických požadavcích na strojní zařízení, v platném znění.

Upozornění na národní poznámky

Do této normy byly k článkům 5.1 a 5.10 doplněny informativní národní poznámky.

Vypracování normy

Zpracovatel: Ing. Miroslav Jírů, IČO 08840032

Technická normalizační komise: TNK 123, Zdvihací a manipulační zařízení

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Jaroslav Zajíček

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                       EN 13586
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                                   Prosinec 2020

ICS 53.020.20                                                                                              Nahrazuje EN 13586:2004+A1:2008

Jeřáby – Přístupy

Cranes – Access

Appareils de levage à charge suspendue – Accès

Krane – Zugang

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2020-11-16.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa,
Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Republiky Severní Makedonie, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

  

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Rue de la Science 23, B-1040 Brusel

© 2020 CEN         Veškerá práva pro využití v jakékoliv formě a jakýmikoliv prostředky                      Ref. č. EN 13586:2020 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Obsah

Strana

Evropská předmluva.................................................................................................................................................................................... 5

Úvod................................................................................................................................................................................................................ 6

1......... Předmět normy................................................................................................................................................................................ 7

2......... Citované dokumenty....................................................................................................................................................................... 7

3......... Termíny a definice........................................................................................................................................................................... 7

4......... Seznam významných nebezpečí................................................................................................................................................. 8

5......... Bezpečnostní požadavky a ochranná opatření.......................................................................................................................... 9

5.1...... Výběr prostředků přístupu.............................................................................................................................................................. 9

5.2...... Klasifikace přístupů....................................................................................................................................................................... 10

5.3...... Obecné zásady návrhu................................................................................................................................................................ 10

5.4...... Schodiště a žebříková schodiště................................................................................................................................................ 11

5.5...... Spirálová schodiště....................................................................................................................................................................... 12

5.6...... Žebříky s příčlemi a stupadla...................................................................................................................................................... 12

5.7...... Ochranné koše............................................................................................................................................................................... 15

5.8...... Lávky, šikmé lávky, plošiny......................................................................................................................................................... 16

5.9...... Minimální čistý průchod v přístupových cestách..................................................................................................................... 17

5.10.... Madla a postranní ochrana.......................................................................................................................................................... 18

5.11.... Držadla............................................................................................................................................................................................ 19

5.12.... Poklopy a přístupové otvory........................................................................................................................................................ 20

5.13.... Únosnost prostředků přístupu a jejich podpírající konstrukce.............................................................................................. 20

6......... Ověření bezpečnostních požadavků a/nebo ochranných opatření..................................................................................... 21

7......... Informace pro používání.............................................................................................................................................................. 21

Příloha A (informativní) Výběr vhodné sady norem jeřábů pro dané použití................................................................................. 23

Příloha B (informativní) Příklady povrchů, považovaných za odolné proti skluzu........................................................................ 24

Příloha ZA (informativní) Vztah mezi touto evropskou normou a základními požadavky směrnice 2006/42/ES,
které mají být pokryty.................................................................................................................................................................... 25

Bibliografie.................................................................................................................................................................................................. 26

 

Evropská předmluva

Tento dokument (EN 13586:2020) byl připraven Technickým výborem CEN/TC 147 „Jeřáby – Bezpečnost“, jehož sekretariát zajišťuje BSI.

Této evropské normě musí být nejpozději do června 2021 udělen status národní normy a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání jako národní normy. Národní normy, které jsou s ní v rozporu, musí být zrušeny nejpozději do června 2021.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN 13586:2004+A1:2008.

Hlavní technické změny v tomto vydání oproti EN 13586:2004+A1:2008 jsou v 5.5, 5.10, 5.11, 5.13, v kapitole 6
a kapitole 7. Kapitola 4 a příloha ZA byly aktualizovány podle platných návrhových pravidel. Dále bylo zlepšeno uspořádání obrázků a tabulek z hlediska jasnosti a technické a ediční přesnosti.

Tento dokument byl zpracována v rámci mandátu, který evropská komise a evropská zóna volného obchodu udělila CEN a podporuje základní požadavky směrnice 2006/42/ES.

Pro vztah se směrnicí ES viz informativní příloha ZA, která je nedílnou částí tohoto dokumentu.

Pro vztah s ostatními evropskými normami jeřábů viz příloha A.

V souladu s vnitřními předpisy CEN/CENELEC jsou následující země povinny převzít tuto evropskou normu: Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Island, Itálie, Kypr, Litva,
Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko,
Republika Severní Makedonie, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Spojené království, Srbsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko a Turecko.

Úvod

Tento dokument byl připraven jako harmonizovaná norma, poskytující jedno z řešení pro přístupy na jeřáby pro splnění základních hygienických a bezpečnostních požadavků, uvedených ve směrnici Strojní zařízení, jak je uvedeno v příloze ZA.

Tento dokument je norma typu C podle EN 12100:2010.

Tento dokument je důležitý především pro následující skupiny investorů na trhu, rozhodujících o bezpečnosti strojního zařízení:

    výrobci strojů (malé, střední a velké podniky);

    poskytovatelé služeb, například údržby (malé, střední a velké podniky);

    uživatelé strojů / zaměstnavatelé (malé, střední a velké podniky);

    orgány pro zdraví a bezpečnost (regulační orgány, organizace pro prevenci nehod, dozor na trhu atd.).

Těmto výše uvedeným skupinám investorů byla dána možnost zúčastnit se procesu navrhování tohoto dokumentu.

V předmětu tohoto dokumentu je uvedeno, kterých strojů se týká a rozsah nebezpečí, nebezpečných situací a událostí.

Pokud ustanovení v normě tohoto typu C jsou odlišná než v normě typu B, pro stroje navržené a vyrobené podle ustanovení této normy typu C mají ustanovení této normy typu C přednost před ustanoveními ostatních norem.

1 Předmět normy

Tento dokument určuje požadavky pro návrh přístupů bez strojního pohonu, instalovaných na jeřábech.

POZNÁMKA 1 Pro jiné typy přístupů je specifikován požadavek na informaci o dodání.

Skluzavkové, vysunovatelné prostředky přístupu nejsou v předmětu normy, s výjimkou pohyblivých ochranných košů.

Tento dokument zahrnuje přístupy k ovládacím místům obsluhy a všechny přístupy potřebné pro údržbu, pro
určité montážní a demontážní operace.

Pro jeřáby, které se často montují a demontují na jejich pracovním místě, nejsou zahrnuty v tomto dokumentu specifické požadavky pro přístupy, potřebné během těchto činností a mají být uvedeny v příslušných evropských normách pro jednotlivé typy jeřábů.

V tomto dokumentu není zahrnuto osvětlení prostředků přístupu a má být uvedeno v příslušných evropských normách pro jednotlivé typy jeřábů.

POZNÁMKA 2 Specifické požadavky pro přístup na jednotlivé typy jeřábů jsou uvedeny v příslušných evropských normách pro jednotlivé typy jeřábů.

Požadavky uvedené v tomto dokumentu nezohledňují bezpečnostní vzdálenosti s ohledem na:

    ochranu proti nebezpečí od pohyblivých částí;

    relativní pohyb mezi jeřábem a přilehlou konstrukcí nebo podkladem/podlahou;

    nebezpečnou teplotu povrchu;

    elektrické zařízení.

Významná nebezpečí, zahrnutá v tomto dokumentu, jsou uvedena v kapitole 4.

Tento dokument neplatí pro jeřáby, vyrobené před datem vydání tohoto dokumentu v CEN.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.