ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.140.90                                                                                                                                      Září 2021

Bezpečnostní předpisy pro výtahy –
Prohlídky a zkoušky výtahů v provozu

ČSN 27 4007

 

Safety rules for lifts – Testing and inspections of lifts in operation

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN 27 4007 z ledna 2014.


Obsah

Strana

Předmluva..................................................................................................................................................................................................... 3

Úvod................................................................................................................................................................................................................ 4

1......... Předmět normy................................................................................................................................................................................ 5

2......... Citované dokumenty....................................................................................................................................................................... 5

3......... Termíny a definice........................................................................................................................................................................... 6

4......... Obecně.............................................................................................................................................................................................. 6

5......... Zkoušky.............................................................................................................................................................................................. 7

6......... Inspekční prohlídky.......................................................................................................................................................................... 8

7......... Posouzení provozních rizik a ochranná opatření ke snížení zjištěných rizik........................................................................ 9

8......... Požadavky na zkušebního technika............................................................................................................................................. 9

Příloha A (informativní) Vzor Protokolu z odborné zkoušky.............................................................................................................. 10

Příloha B (informativní) Vzor protokolu z inspekční prohlídky.......................................................................................................... 22

 

Předmluva

Změny proti předchozí normě

Do této normy byly promítnuty požadavky současně platných verzí citovaných norem ke směrnici 2014/33/EU a na základě posledního vývoje v této oblasti byl aktualizován vzor protokolu z inspekčních prohlídek.

Související právní předpisy

Zákon č. 90/2016 Sb., v platném znění, o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh

Zákon č. 266/1994 Sb., v platném znění, o dráhách, v platném znění

Zákon č. 219/1999 Sb., v platném znění, o ozbrojených silách

Nařízení vlády č. 122/2016 Sb., v platném znění, kterým se stanoví technické požadavky na výtahy a bezpečnostní komponenty

Nařízení vlády č. 176/2008 Sb., v platném znění, o technických požadavcích na strojní zařízení

Vyhláška Ministerstva dopravy č. 100/1995 Sb., v platném znění, kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace

Vyhláška Ministerstva dopravy č. 16/2012 Sb., v platném znění, o odborné způsobilosti osob řídících drážní vozidlo a osob provádějících revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní a odbornou způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška Ministerstva obrany č. 273/1999 Sb., v platném znění, kterou se vymezují určená technická zařízení používaná s vojenskou výstrojí, vojenskou výzbrojí, vojenskou technikou a ve vojenských objektech a provádění zkoušek určených technických zařízení

Vyhláška ČÚBP č. 19/1979 Sb., v platném znění, kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, v platném znění

Vypracování normy

Zpracovatel: Unie výtahového průmyslu ČR, IČO 27022200, Ing. Jan Dvořák, Ing. Bohuslav Kratěna

Technická normalizační komise: TNK 107 Výtahy, pohyblivé schody a pohyblivé chodníky

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Jaroslav Zajíček

Úvod

Tato norma byla vypracována pro prohlídky a zkoušky výtahů v provozu, které jsou trvalou součástí staveb. Norma stanoví zásady pro provádění zkoušek po podstatných změnách a po opravách a dále pro odborné zkoušky a inspekční prohlídky výtahů.

1 Předmět normy

Tato norma stanovuje základní požadavky na zkoušky po podstatných změnách a opravách a na odborné zkoušky a inspekční prohlídky výtahů v provozu (dále jen výtahů). Tato norma se vztahuje na výtahy, které jsou trvalou součástí staveb, pokud právní předpisy pro ně nestanoví odlišné požadavky[1]).

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.[1])    Zákon č. 266/1994 Sb., v platném znění, o dráhách, v platném znění, vyhlášky Ministerstva dopravy č. 100/1995 Sb. a č. 16/2012 Sb. v platných zněních

Zákon č. 219/1999 Sb., v platném znění, o ozbrojených silách, vyhláška Ministerstva obrany č. 273/1999 Sb., v platném znění