PŘEDBĚŽNÁ ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.140.90                                                                                                                              Červenec 2021

Bezpečnost pohyblivých schodů a pohyblivých chodníků –
Část 4: Interpretace týkající se souboru norem EN 115

ČSN P
CEN/TS 115- 4

27 4802

 

Safety of escalators and moving walks –
Part 4: Interpretations related to EN 115 family of standard

Sécurité des escaliers mécaniques et trottoir roulants –
Partie 4: Interprétations relatives aux normes de la famille EN 115

Sicherheit von Aufzügen und Fahrtreppen –
Teil 4: Auslegungen zur Normenreihe EN 115

Tato předběžná norma je českou verzí technické specifikace CEN/TS 115-4:2020. Překlad byl zajištěn Českou agenturou pro standardizaci. Má stejný status jako oficiální verze.

This prestandard is the Czech version of the Technical Specifications CEN/TS 115-4:2020. It was translated by the Czech Standardization Agency. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN P CEN/TS 115-4 (27 4802) z července 2016.

 


Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Tato předběžná česká technická norma přejímá technickou specifikaci CEN/TS 115-4:2020, vydanou v souladu s Vnitřními předpisy CEN/CENELEC, část 2, a je určena k ověření. Případné připomínky k obsahu normy přijímá Česká agentura pro standardizaci.

Převzetí TS do národních norem členů CEN/CENELEC není povinné a tato TS nemusí být na národní úrovni převzata jako normativní dokument.

Změny proti předchozí normě

Změny proti předchozímu vydání předběžné české technické normy jsou specifikovány v evropské předmluvě.

Informace o citovaných dokumentech

EN 115-1:2017 zavedena v ČSN EN 115-1:2018 (27 4802) Bezpečnost pohyblivých schodů a pohyblivých chodníků – Část 1: Konstrukce a montáž

EN 115-2 zavedena v ČSN EN 115-2:2010 (27 4802) Bezpečnost pohyblivých schodů a pohyblivých chodníků – Část 2: Předpisy pro zvýšení bezpečnosti pohyblivých schodů a pohyblivých chodníků

EN 349 zavedena v ČSN EN 349+A1:2008 (83 3211) Bezpečnost strojních zařízení – Nejmenší mezery k zamezení stlačení částí lidského těla

EN 1929-1 zavedena v ČSN EN 1929-1:1999 (26 9800) Nákupní vozíky – Část 1: Požadavky na nákupní vozíky se zařízením na přepravu dětí nebo bez něho a jejich zkoušení

EN 1990:2002 zavedena v ČSN EN 1990:2004+A1:2007+Z1:2010+Z2:2010+ Z3:2011+Z4:2015 (730002) Eurokód – Zásady navrhování konstrukcí

EN 1990 ed. 2:2015 zavedena v ČSN EN 1990 ed. 2:2015+NA ed. A:2015 (73 0002) Eurokód – Zásady navrhování konstrukcí

EN 1991-1-1 zavedena v ČSN EN 1991-1-1:2004 (73 0035) Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-1: Obecná zatížení – Objemové tíhy, vlastní tíha a užitečná zatížení pozemních staveb

EN 1993-1-1:2005 zavedena v ČSN EN 1993-1-1:2006+A1:2016+Z1:2010+Z2:2011+Z3:2011+ ČSN EN 1993-1-1 ed. 2:2011+A1:2016 + NA ed. A:2016 (731401) Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla a pro pozemní stavby

EN 1998-1:2004 zavedena v ČSN EN 1998-1:2006+A1:2013+Z1:2010+Z2:2010+Z3:2013+Z4:2016 +ČSN EN 1998-1 ed. 2:2013+ Z1:2016+NA ed. A:2016 (730036) Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení – Část 1: Obecná pravidla, seizmická zatížení a pravidla pro pozemní stavby

EN 13501-1:2007 zavedena v ČSN EN 13501-1+A1:2010 (73 0860) Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb – Část 1: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň

EN 13823 zavedena v ČSN EN 13823+A1:2015 (73 0881) Zkoušení reakce stavebních výrobků na oheň – Stavební výrobky kromě podlahových krytin vystavené tepelnému účinku jednotlivého hořícího předmětu

EN ISO 13857:2008 zavedena v ČSN EN ISO 13857:2020 (833212) Bezpečnost strojních zařízení – Bezpečné vzdálenosti k zamezení dosahu do nebezpečných prostor horními a dolními končetinami

Vypracování normy

Zpracovatel: Unie výtahového průmyslu ČR, IČO 27022200, Ing. Jan Dvořák

Technická normalizační komise: TNK 107 Výtahy, pohyblivé schody a pohyblivé chodníky

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Jaroslav Zajíček

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE                                                                                     CEN/TS 115- 4
TECHNICAL SPECIFICATION
SPÉCIFICATION TECHNIQUE
TECHNISCHE SPECIFIKATION                                                                              Září 2020

ICS 91.140.90                                                                                                     Nahrazuje CEN/TS 115-4:2015

Bezpečnost pohyblivých schodů a pohyblivých chodníků –
Část 4: Interpretace týkající se souboru norem EN 115

Safety of escalators and moving walks –
Part 4: Interpretations related to EN 115 family of standards

Sécurité des escaliers mécaniques
et trottoir roulants –
Partie 4: Interprétations relatives aux normes
de la famille EN 115

Sicherheit von Aufzügen und Fahrtreppen –
Teil 4: Auslegungen zur Normenreihe EN 115

Tato technická specifikace (CEN/TS) byla schválena 2020-07-19.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

  

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Rue de la Science 23, B-1040 Brusel

© 2020 CEN         Veškerá práva pro využití v jakékoliv formě a jakýmikoliv prostředky              Ref. č. CEN/TS 115-4:2020 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Obsah

Strana

Evropská předmluva.................................................................................................................................................................................... 5

Úvod................................................................................................................................................................................................................ 6

1......... Předmět specifikace....................................................................................................................................................................... 7

2......... Citované dokumenty....................................................................................................................................................................... 7

3......... Přehled interpretací......................................................................................................................................................................... 8

3.1...... Obecně.............................................................................................................................................................................................. 8

3.2...... Přehled interpretací týkajících se EN 115-1................................................................................................................................ 8

3.3...... Přehled interpretací týkajících se EN 115-2............................................................................................................................. 11

4......... Interpretace týkající se EN 115-1................................................................................................................................................ 12

Evropská předmluva

Tento dokument (CEN/TS 115-4:2020) vypracovala technická komise CEN/TC 10 Výtahy, pohyblivé schody a pohyblivé chodníky, jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR.

Pozornost musí být věnována možnosti, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN nenese žádnou odpovědnost za stanovení těchto nebo všech jiných patentových práv.

Tento dokument nahrazuje CEN/TS 115-4:2015.

Ve srovnání s CEN/TS 115-4:2015 byly do tohoto vydání doplněny interpretace 138 až 150.

EN 115 se dělí na následující části:

–   EN 115-1 Bezpečnost pohyblivých schodů a pohyblivých chodníků – část 1: Konstrukce a montáž;

–   EN 115-2 Bezpečnost pohyblivých schodů a pohyblivých chodníků – část 2: Předpisy pro zvýšení bezpečnosti stávajících pohyblivých schodů a pohyblivých chodníků;

–   CEN/TR 115-3 Bezpečnost pohyblivých schodů a pohyblivých chodníků – část 3: Vztah mezi EN 115-1:2008+A1:2010 a EN 115-1:2017 (technická zpráva);

–   CEN/TS 115-4 Bezpečnost pohyblivých schodů a pohyblivých chodníků – část 4: Interpretace, vztahující se k souboru norem EN 115 (technická specifikace, tento dokument).

Tento dokument je souhrnem interpretací vztahujících se k souboru norem EN 115. Současně se tento soubor interpretací vztahuje k EN 115-1. Podle postupu ve zpracování interpretací, bude tento dokument upravován anebo doplňován.

Podle vnitřních předpisů členů CEN/CENELEC, jsou tyto národní normalizační orgány zavázány zavést tuto technickou specifikaci: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Republiky Severní Makedonie, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Úvod

Normy odrážejí nejlepší evropskou odbornost a jsou zpracovány s největší péčí. Výrobkové normy nemohou být formulovány tak, aby popisovaly všechna možná technická řešení, a proto vyloučit všechny pochyby, týkající se porozumění u požadovaných opatření. Na druhé straně, technika je v trvalém vývoji, pokrok nemůže být do norem dostatečně rychle zapracováván.

Interpretace jsou praktickým způsobem, jak poskytovat:

a)  odpovědi na otázky, týkající se porozumění článkům norem;

b)  zpětnou vazbu komisi CEN, odpovědné za normu v praktických zkušenostech, vyplývajících z používání normy;

c)  návod pro další vývoj a zdokonalování norem sledováním:

1.  zkušeností, především z nehod a škodních událostí;

2.  technického pokroku;

3.  stavu techniky.

1 Předmět normy

Tento dokument je souhrnem interpretací, vztahujících se k souboru norem EN 115. Tento dokument shrnuje interpretace k EN 115-1:2008+A1:2010 a EN 115-1:2017. Interpretace k dalším normám souboru norem EN 115 budou doplněny, až budou k dispozici.

Cílem interpretací je zdokonalit porozumění článkům, na které se vztahují, a usnadnit tak jednotné chápání mezi výrobci, dodavateli výtahů, notifikovanými orgány, inspekčními orgány a národními úřady.

Interpretace nemají stejný status jako normy, na které se vztahují. Avšak použití interpretací by mělo zainteresovaným stranám poskytnout jistotu, že příslušná norma nebyla špatně uplatněna.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.