ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 97.200.40                                                                                                                                  Duben 2021

Bezpečnost zábavních jízd a zábavních zařízení –
Část 3: Požadavky na inspekce během návrhu, výroby, provozu a používání

ČSN
EN 13814-3

27 6001

 

Safety of amusement rides and amusement devices –
Part 3: Requirements for inspection during design, manufacture, operation and use

Sécurité des manèges et des dispositifs de divertissement –
Partie 3: Exigences relatives à l’inspection pendant la conception, fabrication et fonctionnement

Sicherheit von Fahrgeschaeften und Freizeiteinrichtungen –
Teil 3: Anforderungen fuer die Inspektion waehrend der Konstruktion, Herstellung, Betrieb und Nutzung

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 13814-3:2019. Překlad byl zajištěn Českou agenturou pro standardizaci. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 13814-3:2019. It was translated by the Czech Standardization Agency. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 13814-3 (27 6001) z prosince 2019.

S účinností od 2022-05-31 se touto normou spolu s ČSN EN 13814-1 (27 6001) z dubna 2021 a ČSN EN 13814-2 (27 6001) z dubna 2021 nahrazuje norma ČSN EN 13814 (27 6001) z července 2005, která do uvedeného data platí souběžně s těmito normami.


Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou je v souladu s předmluvou k EN 13814-3:2019 dovoleno do 2022-05-31 používat
dosud platnou ČSN EN 13814 (27 6001) z července 2015.

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 13814-3:2019 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN 13814-3 z prosince 2019 převzala EN 13814-3:2019 schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve Věstníku ÚNMZ, tato norma ji přejímá překladem.

Informace o citovaných dokumentech

EN 13814-1:2019 zavedena v ČSN EN 13814-1 (27 6001) Bezpečnost zábavních jízd a zábavních zařízení – Část 1: Návrh a výroba

EN 13814-2:2019 zavedena v ČSN EN 13814-2 (27 6001) Bezpečnost zábavních jízd a zábavních zařízení – Část 2: Provoz, údržba a používání

EN 60204-1 zavedena v ČSN EN 60204-1 (33 2200) Bezpečnost strojních zařízení – Elektrická zařízení strojů – Část 1: Obecné požadavky

EN ISO 9712 zavedena v ČSN EN ISO 9712 (01 5004) Nedestruktivní zkoušení – Kvalifikace a certifikace pracovníků NDT

EN ISO/IEC 17020 zavedena v ČSN EN ISO/IEC 17020 (01 5260) Posuzování shody – Požadavky pro činnost různých typů orgánů provádějících inspekci

Vypracování normy

Zpracovatel: CIMTO, s. r. o, IČO 04050657, Magdalena Bambousková, Dis.

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Jaroslav Zajíček

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                       EN 13814-3
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                                   Květen 2019

ICS 97.200.40                                                                                                         Nahrazuje EN 13814-3:2004

Bezpečnost zábavních jízd a zábavních zařízení –
Část 3: Požadavky na inspekce během návrhu, výroby, provozu a používání

Safety of amusement rides and amusement devices –
Part 3: Requirements for inspection during design, manufacture, operation and use

Sécurité des manèges et des dispositifs
de divertissement –
Partie 3: Exigences relatives à l’inspection pendant
la conception, fabrication et fonctionnement

Sicherheit von Fahrgeschaeften
und Freizeiteinrichtungen –
Teil 3: Anforderungen fuer die Inspektion waehrend
der Konstruktion, Herstellung, Betrieb und Nutzung

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2018-05-13.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa,
Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Republiky Severní Makedonie, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

  

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Rue de la Science 23, B-1040 Brusel

© 2019 CEN         Veškerá práva pro využití v jakékoliv formě a jakýmikoliv prostředky                  Ref. č. EN 13814-3:2019 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Evropská předmluva

Tento dokument (EN 13814-3:2019) vypracovala technická komise CEN/TC 152 „Závěsné stavby na podiích
a v zábavních parcích – bezpečnost“, jejíž sekretariát zajišťuje UNI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do listopadu 2019 udělit status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do května 2022.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech takových patentových práv.

Tento dokument, spolu se svojí první a druhou částí, nahrazuje EN 13814:2004.

EN 13814 sestává z následujících částí pod obecným názvem „Bezpečnost zábavních jízd a zábavních zařízení“

    Část 1: Návrh konstrukce a výroba

    Část 2: Provoz, údržba a použití

    Část 3: Požadavky na inspekce během návrhu, výroby, provozu a používání

Podle vnitřních předpisů CEN-CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Obsah

Strana

Evropská předmluva.................................................................................................................................................................................... 4

1......... Předmět normy................................................................................................................................................................................ 6

2......... Citované normativní dokumenty................................................................................................................................................... 6

3......... Termíny a definice........................................................................................................................................................................... 6

4......... Požadavky......................................................................................................................................................................................... 6

4.1...... Počáteční schválení – postupy...................................................................................................................................................... 6

4.1.1... Obecně.............................................................................................................................................................................................. 6

4.1.2... Přezkoumání návrhových konstrukčních dokumentů............................................................................................................... 6

4.1.3... Kontrola výrobního procesu........................................................................................................................................................... 7

4.2...... Kontrola a přezkoumání před použitím – postupy.................................................................................................................... 8

4.3...... Inspekce v provozu (periodická zkouška)................................................................................................................................... 8

4.3.1... Obecně.............................................................................................................................................................................................. 8

4.3.2... Proces inspekce............................................................................................................................................................................... 8

4.3.3... Elektrické zařízení............................................................................................................................................................................ 9

Bibliografie.................................................................................................................................................................................................. 11

 

1 Předmět normy

Tato část EN 13814 stanovuje požadavky na nezbytné nezávislé inspekce zábavních zařízení navržených, zkonstruovaných, vyrobených, provozovaných a používaných v souladu s EN 13814-1:2019 a EN 13814-2:2019.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.