ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 97.200.40                                                                                                                                  Duben 2021

Bezpečnost zábavních jízd a zábavních zařízení –
Část 2: Provoz, údržba a používání

ČSN
EN 13814-2

27 6001

 

Safety of amusement rides and amusement devices –
Part 2: Operation, maintenance and use

Sécurité des manèges et des dispositifs de divertissement –
Partie 2: Installation, maintenance et exploitation

Sicherheit von Fahrgeschäften und Freizeiteinrichtungen –
Teil 2: Betrieb, Instandhaltung und Verwendung

Tato norma přejímá anglickou verzi evropské normy EN 13814-2:2019. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of the European Standard EN 13814-2:2019. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 13814-2 (27 6001) z prosince 2019.

S účinností od 2022-05-31 se touto normou spolu s ČSN EN 13814-1 (27 6001) z dubna 2021 a ČSN EN 13814-3 (27 6001) z dubna 2021 nahrazuje norma ČSN EN 13814 (27 6001) z července 2005, která do uvedeného data platí souběžně s těmito normami.

Anotace obsahu

Tato norma se týká bezpečnosti zábavních jízd a zábavních zařízení – jejich provozu, údržby a používání.

Tento dokument stanoví minimální požadavky nezbytné k zajištění bezpečné údržby, provozu, kontroly a testování zábavní jízdy a zábavních zařízení, která jsou určena k instalaci opakovaně bez zhoršení nebo ztráty integrity a dočasně nebo trvale na výstavištích a zábavních parcích nebo na jiných místech.

Tento dokument se nezabývá tribunami, instalacemi na staveništi, lešením, odnímatelnými zemědělskými konstrukcemi, jednoduchými dětskými zábavními zařízeními na mince, která mohou vézt až tři děti a rekreačním zařízením, jako jsou tobogány nebo letní sáňkařské dráhy, vybavením dětských hřišť, lanovými kurzy, lezeckými stěnami, nafukovacími čluny, trampolínami, bazénovým zařízením (tento seznam není vyčerpávající).

Pokud jde o zdraví a bezpečnost pracovníků, platí národní předpisy.


Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou je v souladu s předmluvou k EN 13814-2:2019 dovoleno do 2022-05-31 používat
dosud platnou ČSN EN 13814 (27 6001) z července 2015.

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 13814-2:2019 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN 13814-2 z prosince 2019 převzala EN 13814-2:2019 schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve Věstníku ÚNMZ, tato norma ji přejímá převzetím originálu.

Informace o citovaných dokumentech

EN 12385 zavedena v ČSN EN 12385 (všechny části) (02 4302) Ocelová drátěná lana – Bezpečnost

EN 13814-1:2019 zavedena v ČSN EN 13814-1 (27 6001) Bezpečnost zábavních jízd a zábavních zařízení –
Část 1: Návrh a výroba

E 13814-3:2019 zavedena v ČSN EN 13814-3 (27 6001) Bezpečnost zábavních jízd a zábavních zařízení –
Část 3: Požadavky na inspekce během návrhu, výroby, provozu a používání

EN 60947-3 zavedena v ČSN EN 60947-3 (35 4101) Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí – Část 3: Spínače, odpojovače, odpínače a pojistkové kombinace

EN ISO 2307 zavedena v ČSN EN ISO 2307 (80 8627) Textilní lana – Stanovení určitých fyzikálních a mechanických vlastností

EN ISO 9554 zavedena v ČSN EN ISO 9554 (80 8626) Textilní lana – Obecné specifikace

EN ISO 13857 zavedena v ČSN EN ISO 13857 (83 3212) Bezpečnost strojních zařízení – Bezpečné vzdálenosti k zamezení dosahu do nebezpečných prostor horními a dolními končetinami

Upozornění na národní přílohu

Do této normy je doplněna informativní národní příloha NA, která obsahuje překlad kapitoly 3 „Termíny a definice“.

Vypracování normy

Zpracovatel: CIMTO, s. r. o, IČO 04050657, Magdalena Bambousková, Dis.

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Jaroslav Zajíček

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.