ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 45.100                                                                                                                                     Červen 2020

Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy – Lana

ČSN
EN 12927

27 3015

 

Safety requirements for cableway installations designed to carry persons – Ropes

Prescriptions de sécurité pour les installations a cables transportant des personnes – Câbles

Sicherheitsanforderungen für Seilbahnen für den Personenverkehr – Seile

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 12927:2019. Překlad byl zajištěn Českou agenturou pro standardizaci. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 12927:2019. It was translated by the Czech Standardization Agency. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 12927 (27 3015) z listopadu 2019.


Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 12927:2019 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN 12927 z listopadu 2019 převzala EN 12927:2019 schválením k přímému používání jako ČSN EN, tato norma ji přejímá překladem.

Změny proti ČSN EN 12927-1 až 8 (27 3018) z května 2005 jsou specifikovány v evropské předmluvě.

Informace o citovaných dokumentech

EN 1559-2:2014 zavedena v ČSN EN 1559-2:2015 (42 1261) Slévárenství – Technické dodací podmínky – Část 2: Doplňkové požadavky na ocelové odlitky

EN 1709:2019zavedena v ČSN EN 1709:2020 (27 3010) Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy –
Inspekce před uvedením do provozu, údržba, provozní kontroly a zkoušky

EN 1907:2017zavedena v ČSN EN 1907:2018 (27 3002) Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy –
Terminologie

EN 1908:2015zavedena v ČSN EN 1908:2016 (27 3011) Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy –
Napínací zařízení

EN 1909:2017zavedena v ČSN EN 1009:2018 (27 3012) Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy –
Obnovení provozu a evakuace

EN 10228-1:2017zavedena v ČSN EN 10228-1:2017 (01 5040) Nedestruktivní zkoušení ocelových výkovků –
Část 1: Zkoušení magnetickou práškovou metodou

EN 12385-2:2002 zavedena v ČSN EN 12385-2+A1:2008 (02 4302) Ocelová drátěná lana – Bezpečnost – Část 2: Definice, označování a klasifikace

EN 12385-4:2002 zavedena v ČSN EN 12385-4+A1:2008 (02 4302) Ocelová drátěná lana – Bezpečnost – Část 4: Pramenná lana pro všeobecné zdvíhací účely

EN 12385-8:2002zavedena v ČSN EN 12385-8:2004 (02 4302) Ocelová drátěná lana – Bezpečnost – Část 8: Pramenná tažná a nosná lana pro instalace lanovek navržených pro dopravu osob

EN 12385-9:2002zavedena v ČSN EN 12385-9:2004 (02 4302) Ocelová drátěná lana – Bezpečnost – Část 9: Uzavřená vinutá nosná lana pro instalace lanovek navržených pro dopravu osob

EN 12397:2017 zavedena v ČSN EN 12397:2019 (27 3013) Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy –
Provoz

EN 12408:2004zavedena v ČSN EN 12408:2005 (27 3014) Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy –
Zabezpečení kvality

EN 12929-1:2015zavedena v ČSN EN 12929-1:2016 (27 3016) Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy – Obecné požadavky – Část 1: Požadavky na všechna zařízení

EN 12929-2:2015zavedena v ČSN EN 12929-2:2016 (27 3016) Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy – Obecné požadavky – Část 2: Doplňující požadavky na kyvadlové dvoulanové visuté lanové dráhy bez brzd na běhounu

EN 12930:2015zavedena v ČSN EN 12930:2016 (27 3017) Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy –
Výpočty

EN 13107:2015zavedena v ČSN EN 13107:2016 (27 3018) Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy –
Stavební objekty

EN 13223:2015zavedena v ČSN EN 13223:2016 (27 3019) Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy –
Poháněcí a další mechanická zařízení

EN 13243:2015zavedena v ČSN EN 13243:2016 (27 3020) Bezpečnostní požadavky na osobní lanovou
dopravu – Elektrická zařízení mimo poháněcí zařízení

EN 13411-2:2008zavedena v ČSN EN 13411-2+A1:2009 (02 4470) Ukončení ocelových drátěných lan – Bezpečnost – Část 2: Splétaná oka drátěných lan pro vázací prostředky

EN 13411-3:2008zavedena v ČSN EN 13411-3+A1:2009 (02 4470) Ukončení ocelových drátěných lan – Bezpečnost – Část 2: Objímky a zajištěné objímky

EN 13411-4:2011zavedena v ČSN EN 13411-4:2011 (02 4470) Ukončení ocelových drátěných lan – Bezpečnost – Část 4: Zalévání kovem a pryskyřicí

EN 13411-5:2008zavedena v ČSN EN 13411-5:2009 (02 4470) Ukončení ocelových drátěných lan – Bezpečnost – Část 5: Třmenové svorky pro zakončení drátěných lan

EN 13411-6:2008zavedena v ČSN EN 13411-6:2009 (02 4470) Ukončení ocelových drátěných lan – Bezpečnost – Část 6: Nesymetrické klínové vidlicové objímky

EN 13411-7:2008zavedena v ČSN EN 13411-7:2009 (02 4470) Ukončení ocelových drátěných lan – Bezpečnost – Část 7: Symetrické klínové vidlicové objímky

EN 13796-1:2017zavedena v ČSN EN 13796-1:2019 (27 3021) Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy – Vozy – Část 1: Uchycení, běhouny, vozové brzdy, kabiny, sedačky, uzavřené vozy, montážní vozy, vlečné závěsy

EN 13796-2:2017zavedena v ČSN EN 13796-2:2019 (27 3021) Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy – Vozy – Část 2: Zkoušky odporu uchycení proti skluzu

EN 13796-3:2017zavedena v ČSN EN 13796-3:2019 (27 3021) Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy – Vozy – Část 3: Zkoušení na únavu

EN ISO 148-1:2016 zavedena v ČSN EN ISO 148-1:2017 (42 0381) Kovové materiály – Zkouška rázem v ohybu metodou Charpy – Část 1: Zkušební metoda

EN ISO 5579:2013zavedena v ČSN EN ISO 5579:2014 (01 5011) Nedestruktivní zkoušení – Radiografické zkoušení kovových materiálů s použitím filmu a rentgenového nebo gama záření – Základní pravidla

EN ISO 9554:2010zavedena v ČSN EN ISO 9554:2011 (80 8626) Textilní lana – Všeobecné specifikace

EN ISO 10547:2009zavedena v ČSN EN ISO 10547:2010 (80 8640) Polyesterová textilní lana – Dvojitá splétaná konstrukce

Citované předpisy

Nařízení Evropského parlamenu a Rady (EU) 2016/424 o lanových drahách.

Vypracování normy

Zpracovatel: CTN Unie výtahového průmyslu ČR, IČO 27022200, Ing. Jan Dvořák

Technická normalizační komise: TNK 107 Výtahy, pohyblivé schody a pohyblivé chodníky

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Jaroslav Zajíček

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                            EN 12927
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                                        Květen 2019

ICS 45.100                           Nahrazuje EN 12927-1:2004, EN 12927-2:2004, EN 12927-3:2004, EN 12927-5:2004,
                                                                                       EN 12927-6:2004, EN 12927-7:2004, EN 12927-8:2004

Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy – Lana

Safety requirements for cableway installations designed to carry persons – Ropes

Prescriptions de sécurité pour les installations
à câbles transportant des personnes – Câbles

Sicherheitsanforderungen für Seilbahnen
für den Personenverkehr – Seile

Tato evropská norma byla schválena CEN 2019-02-11.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

  

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Rue de la Science 23, B-1040 Brusel

© 2019 CEN         Veškerá práva pro využití v jakékoliv formě a jakýmikoliv prostředky                      Ref. č. EN 12927:2019 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Obsah

Strana

Evropská předmluva. 10

1............ Předmět normy. 11

2............ Citované dokumenty. 11

3............ Termíny a definice. 13

4............ Značky a zkratky. 16

5............ Požadavky. 16

6............ Bezpečnostní zásady. 16

6.1......... Obecně. 16

6.2......... Nebezpečné případy. 16

6.3......... Bezpečnostní opatření 17

7............ Výběrová kriteria pro lana a upevnění jejich konců. 18

7.1......... Lana. 18

7.2......... Vláknová lana. 19

7.2.1...... Obecně. 19

7.2.2...... Vláknová lana pro dopravní lana (u lyžařských vleků) 20

7.2.3...... Vláknová lana vlečných šňůr 20

7.3......... Lano pro opětovné použití 20

7.4......... Upevnění konců (s výjimkou dlouhých spletení) 21

8............ Součinitelé bezpečnosti 21

8.1......... Obecně. 21

8.2......... Bezpečnost v tahu. 21

8.3......... Poměr průměrů. 22

8.4......... Poměr příčných sil 22

8.4.1...... Poměr příčných sil kladky. 22

8.4.2...... Poměr příčných sil vozu. 23

9............ Vyřazovací kriteria. 23

9.1......... Obecně. 23

9.2......... Hlavní část lana a dlouhé záplety. 23

9.2.1...... Lana zkoušená magnetickým zkoušením lan (MRT) 23

9.2.2...... Lana zkoušená vizuální kontrolou (VI) 24

9.3......... Napínací lana. 24

9.4......... Místní poškození 24

9.4.1...... Obecně. 24

9.4.2...... Hlavní tělo lana. 24

9.4.3...... Záplet 25

9.5......... Upevnění konce lana. 25

9.5.1...... Zalitá koncovka. 25

9.5.2...... Jiná upevnění konců. 25

10.......... Skladování, manipulace, doprava a montáž (včetně napínání, spojování a/nebo splétání) 25

10.1....... Obecně. 25

10.2....... Skladování 26

10.3....... Manipulace a doprava. 26

Strana

10.4....... Montáž (včetně napínání, spojování a/nebo splétání) 26

10.4.1... Obecně. 26

10.4.2... Přístroje, seřizování a zaznamenávání 27

11.......... Zaplétání šestipramenných ocelových lan. 27

11.1....... Obecně. 27

11.2....... Geometrie zápletů. 27

11.2.1... Obecně. 27

11.2.2... Rozměry zápletu. 28

11.2.3... Dokumentace. 28

12.......... Upevnění konce. 28

12.1....... Obecně. 28

12.2....... Provedení 28

12.3....... Provedení a shoda. 29

12.4....... Zalitá koncovka. 29

12.4.1... Obecně. 29

12.4.2... Provedení 29

12.4.3... Výroba. 29

12.4.4... Zalévání lana v objímce. 30

12.5....... Svěrná koncovka. 31

12.5.1... Obecně. 31

12.5.2... Provedení 31

12.5.3... Výroba. 31

12.5.4... Provedení 31

12.6....... Buben (upevňovací buben a kotevní buben) 32

12.7....... Šroubová svěrka. 32

12.7.1... Provedení 32

12.7.2... Výroba. 33

12.7.3... Provedení a údržba. 33

12.8....... Klínová objímka. 33

12.8.1... Symetrická. 33

12.8.2... Asymetrická. 33

12.9....... Zapletené oko. 33

12.10.... Oko s třmenovou svěrkou. 33

12.11.... Oko s nalisovanou objímkou. 33

12.12.... Pákový naviják. 34

13.......... Údržba. 34

13.1....... Obecně. 34

13.2....... Servis. 39

13.2.1... Obecně. 39

13.2.2... Čištění a mazání lana. 39

13.2.3... Posunutí nosných lan, pevných uchycení u jednolanových visutých lanových drah a signálních lan. 39

13.2.4... Přemisťování signálních lan. 40

13.2.5... Upevnění konce lana. 40

Strana

13.2.6... Zkracování lanových smyček. 40

13.2.7... Upevnění konce vlečných šňůr 40

13.3....... Kontrola. 40

13.3.1... Obecně. 40

13.3.2... Personální požadavky. 40

13.3.3... Úvodní kontrola. 40

13.3.4... Periodické kontroly. 40

13.3.5... Mimořádné kontroly. 41

13.3.6... Vizuální kontrola (VI) 41

13.3.7... Druhy kontrol 41

13.3.8... Zařízení pro optickou kontrolu (OID) 41

13.3.9... Měření 41

13.3.10. Magnetické zkoušení lana. 42

13.3.11. Radiografické zkoušení 42

13.3.12. Zpráva. 42

13.3.13. Indikátory lana. 43

13.4....... Opravy. 43

13.4.1... Obecně. 43

13.4.2... Pramenné lano. 43

13.4.3... Uzavřené lano. 44

13.4.4... Oprava kotevního bubnu. 44

14.......... Magnetické zkoušení lana. 44

14.1....... Obecně. 44

14.2....... Přístroje. 44

14.2.1... Funkce a pracovní principy přístrojů s propouštěním magnetického toku. 44

14.2.2... Zkušební hlava. 45

14.2.3... Jednotka vizuálního displeje a zařízení trvalého záznamu. 45

14.3....... Postup zkoušky. 45

14.3.1... Pracovníci 45

14.3.2... Nastavení 45

14.3.3... Provedení zkoušky. 45

14.3.4... Vyhodnocení výsledků zkoušky. 46

14.3.5... Ověřování přístroje. 46

15.......... Ochrana proti ohní a boj s ohněm... 48

Příloha A (informativní) Pravidla pro provádění vizuálních kontrol druhu „A“ 49

Příloha B (informativní) Hustota magnetického toku. 50

Příoha C (informativní) Magnetické zkoušení lana – úrovně kvalifikace personálu. 51

Příloha D (informativní) Šroubové svěrky – výpočet síly skluzu. 52

Příloha E (informativní) Stanovení intervalu mezi vizuálními kontrolami 53

E.1......... Obecně. 53

E.2......... Operativní podmínky. 53

E.2.1..... Ohyb pramenných lan. 53

E.2.2..... Počet průjezdů přes kladky za rok u zavřených lan. 53

Strana

E.3......... Pracovní personál 53

E.4......... Vozy podle podmínek. 54

E.5......... Uspořádání lanové dráhy. 54

E.6......... Podmínky prostředí 54

E.7......... Konečné vyhodnocení a výsledky. 55

Příloha ZA (informativní) Vztah mezi touto evropskou normou a základními požadavky předpisu EU 2016/424,
které se vztahují na „osobní lanové dráhy“ a které mají být pokryty. 56

 

Evropská předmluva

Tento dokument (EN 12927:2019) vypracovala technická komise CEN/TC 242 Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy, jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do listopadu 2019 udělit status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do listopadu 2019.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje splnění základních požadavků předpisu (EU) 2016/424.

Vztah k předpisu (EU) 2016/424 je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí tohoto dokumentu.

Tento dokument nahrazuje:

    EN 12927-1:2004: Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy – Lana – část 1: Kritéria výběru lan a upevnění konců lan

    EN 12927-2:2004: Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy – Lana – část 2: Součinitele bezpečnosti

    EN 12927-3:2004: Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy – Lana – část 3: Záplet šestipramenných tažných, dopravních a vlečných lan

    EN 12927-4:2004: Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy – Lana – část 4: Upevnění konců lan

    EN 12927-5:2004: Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy – Lana – část 5: Skladování, doprava, pokládání a napínání

    EN 12927-6:2004: Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy – Lana – část 6: Kritéria vyřazení

    EN 12927-7:2004: Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy – Lana – část 7: Kontrola, oprava a údržba

    EN 12927-8:2004: Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy – Lana – část 8: Magnetické defektoskopické zkoušení lan (MRT)

Při systematické revizi EN 12927, část 1 až 8, bylo rozhodnuto sloučit 8 částí do jednoho jediného dokumentu.

V porovnání s EN 12927, část 1:2004 až část 8:2004 byly provedeny následující větší změny:

    dřívější části 1 až 8 byly sloučeny do jediného dokumentu, aby se zjednodušila orientace práce s normou. Podle této zásady byly dřívější odkazy zcela změněny.

Proto zvláště obecné kapitoly jako „normativní odkazy“, „termíny a definice“, „bezpečnostní zásady“ atd. byly sloučeny pro lepší přehled;

    dvojznačné nebo nejasné podrobnosti dřívější verze byly obecně přepsány a zdokonaleny;

    byl uplatněn technický vývoj od poslední verze na současný stav techniky, např. zařazením optických kontrolních zařízení;

    byly zdokonaleny a v detailech rozšířeny požadavky a popisy předmětu kontrolních metod, zvláště při vizuální kontrole;

    byly zdokonaleny a v podrobnostech rozšířeny požadavky a popisy pro skladování, manipulaci a dopravu.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

1 Předmět normy

Tento dokument stanoví bezpečnostní požadavky na:

    výběr kritérií na lana a upevnění jejich konců;

    součinitele bezpečnosti (mimo lanové brzdy);

    vyřazovací kritéria;

    skladování, manipulaci, dopravu a montáž (včetně napínání, spojování a/nebo záplety);

    záplety šestipramenných tažných, dopravních a vlečných lan (pro lyžařské vleky);

    upevnění konců lan;

    údržbu

a minimální požadavky na:

    MRT, vizuální a radiografické zařízení a postupy pro kontrolu ocelových lan.

Tento dokument neplatí pro zařízení lanových drah pro dopravu nákladů nebo pro výtahy.

Tento dokument obsahuje požadavky pro zabránění haváriím a pro ochranu pracovníků, nehledě na národní předpisy.

Národní stavební předpisy nebo předpisy federální nebo které slouží k ochraně zvláštních skupin osob zůstávají nedotčeny.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.