ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 53.020.20                                                                                                                               Prosinec 2019

Jeřáby – Sledování návrhové pracovní doby jeřábu

ČSN
ISO 12482

27 0040

 

Cranes –
Monitoring for crane design working period

Appareils de levage à charge suspendue –
Surveillance continue de la période d’activité de conception

Tato norma přejímá anglickou verzi mezinárodní normy ISO 12482:2014. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of the International Standard ISO 12482:2014. It has the same status as the official version.

Anotace obsahu

Stanovuje metodu pro sledování skutečného vytížení jeřábu během dlouhodobého provozu, a prostředky pro srovnání s původním navrženým vytížením, které bylo stanoveno klasifikací. Související konstrukční norma je ISO 4301-1. Přibližování se k limitu životnosti znamená zvýšenou pravděpodobnost nebezpečí. Sledování používání jeřábu – jak je popsáno v normě – poskytuje nástroj pro předpovídání přístupu k návrhovým limitům a pro zaměření speciálních inspekcí na kritické oblasti jeřábu. Norma je určena k použití pro přizpůsobení / modifikaci inspekcí definovaných v ISO 9927-1. Je použitelná pro jeřáby s trvalou konstrukcí po celou dobu životnosti jeřábu. Nevztahuje se na mobilní nebo věžové jeřáby, s výjimkou trvale instalovaných věžových jeřábů.

Metoda uvedená v této mezinárodní normě může být přizpůsobena jiným normám nebo pravidlům než ISO 4301-1, které specifikují klasifikace.

Norma řeší rovněž problematiku zvláštního posouzení jeřábů v kapitole 6.

 


Národní předmluva

Informace o citovaných dokumentech

ISO 4301-1:1986 zavedena v ČSN ISO 4301-1:1992 (27 0020) Jeřáby a zdvihací zařízení. Klasifikace. Část 1: Všeobecně

ISO 4306-1 zavedena v ČSN ISO 4306-1 (27 0000) Jeřáby – Slovník  Všeobecně

ISO 9927-1 zavedena v ČSN ISO 9927-1 (27 0041) Jeřáby  Inspekce  Část 1: Obecně

Vysvětlivky k textu této normy

V případě nedatovaných odkazů na evropské/mezinárodní normy jsou ČSN uvedené v článku „Informace o citovaných dokumentech“ nejnovějšími vydáními, platnými v době schválení této normy. Při používání této normy je třeba vždy použít taková vydání ČSN, která přejímají nejnovější vydání nedatovaných evropských/mezinárodních norem (včetně všech změn).

Vypracování normy

Zpracovatel: Česká agentura pro standardizaci, IČO 06578705, Ing. Jaroslav Zajíček

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.