ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 45.100                                                                                                                                          Září 2019

Bezpečnostní požadavky na osobní
lanové dráhy – Vozy –
Část 3: Zkoušení na únavu

ČSN
EN 13796-3

27 3021

 

Safety requirements for cableway installations designed to carry persons – Carriers –
Part 3: Fatigue tests

Prescriptions de sécurité pour les installations à câbles transportant des personnes – Véhicules –
Partie 3: Essai de fatigue

Sicherheitsanforderungen für Seilbahnen und Schleppaufzüge des Personenverkehr – Fahrzeuge –
Teil 3: Ermüdungsversuche

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 13796-3:2017. Překlad byl zajištěn Českou agenturou pro standardizaci. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 13796-3:2017. It was translated by the Czech Standardization Agency. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 13796-3 (27 3021) ze září 2017.

 


Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 13796-3:2017 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN 13796-3 ze září 2017 převzala EN 13796-3:2017 schválením k přímému používání jako ČSN EN, tato norma ji přejímá překladem.

Změny proti předchozímu vydání evropské normy jsou specifikovány v evropské předmluvě.

Informace o citovaných dokumentech

EN 1907:2005 zavedena v ČSN EN 1907:2018 (27 3002) Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy – Terminologie

EN 13796-1:2017 zavedena v ČSN EN 13796-1:2019 (27 3021) Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy – Část 1: Uchycení, běhouny, vozové brzdy, kabiny, sedačky, uzavřené vozy, montážní vozy, vlečné závěsy

EN ISO/IEC 17025:2017 zavedena v ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 (01 5253) Všeobecné požadavky na kompetenci zkušebních a kalibračních laboratoří

Citované předpisy

Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2000/9/EU (2000/9/EU) ze dne 20. března 2000, o technických poža-
davcích na zařízení pro dopravu osob. V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 70/2002 Sb., ze dne 16. ledna 2002, kterým se stanoví technické požadavky na zařízení pro dopravu osob, v platném znění.

Vypracování normy

Zpracovatel: CTN Unie výtahového průmyslu ČR, IČO 27022200, Ing. Jan Dvořák

Technická normalizační komise: TNK 107 Výtahy, pohyblivé schody a pohyblivé chodníky

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Jaroslav Zajíček

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                       EN 13796-3
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                                   Březen 2017

ICS 45.100                                                                                                             Nahrazuje EN 13796-3:2005

Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy – Vozy –
Část 3: Zkoušení na únavu

Safety requirements for cableway installations designed to carry persons – Carriers –
Part 3: Fatigue tests

Prescriptions de sécurité pour les installations
à câbles transportant des personnes – Véhicules –
Partie 3: Essais de fatigue

Sicherheitsanforderungen für Seilbahnen
für den Personenverkehr – Fahrzeuge –
Teil 3: Ermüdungsversuche

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2014-12-01.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

 

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2017 CEN         Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky                      Ref. č. EN 13796-3:2017 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Obsah

Strana

Evropská předmluva. 5

1......... Předmět normy. 6

2......... Citované dokumenty. 6

3......... Termíny a definice. 6

4......... Značky a zkratky. 6

5......... Obecně. 6

6......... Zkoušené části 7

7......... Informace poskytnuté výrobcem... 7

8......... Kontrola před zkouškou. 7

9......... Požadavky na zkoušku. 7

10....... Zkušební parametry. 8

10.1.... Zkušební parametry oběžné visuté lanové dráhy s pevnými uchyceními 8

10.2.... Zkušební parametry oběžné visuté lanové dráhy s odpojitelnými uchyceními 8

11....... Závěr zkoušky. 9

11.2.... Vyhodnocení výsledků zkoušky. 9

11.3.... Zkušební protokol 9

Příloha ZA (informativní) Vztah mezi touto evropskou normou a základními požadavky směrnice EU 2000/9/ES,
které se vztahují na zařízení osobních lanových drah
. 10

Evropská předmluva

Tento dokument (EN 13796-3:2017) vypracovala technická komise CEN/TC 242 Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy, jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do září 2017 udělit status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do září 2017.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN a/nebo CENELEC nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN 13796-3:2005.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje splnění základních požadavků nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2000/9/EC.

Vztah ke směrnici EU 2000/9/EC je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí tohoto dokumentu.

EN 13796 se společným názvem „Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy – Vozy obsahuje:

    Část 1: Uchycení, běhouny, vozové brzdy, kabiny, sedačky, uzavřené vozy, montážní vozy, vlečné závěsy

    Část 2: Zkoušky odporu uchycení proti skluzu

    Část 3: Zkoušky na únavu

Hlavní změny ve srovnání s přechozím vydáním EN 13796-3 jsou tyto:

–   v kapitole 7, 6. odrážka: výrobní zkoušky podle EN 13796-1 a jejich výsledky se doplní do dokumentace poža-
dované zkušebnou výrobce náhradou za zkušební postup uvedený v 11.1;

–   v 11.1 jsou doplněny způsoby kontrolních zkoušek vzorků následujících zkoušku.

Tento dokument tvoří část normalizačního programu přijatého technickým výborem CEN pro bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy. Tento program zahrnuje následující normy:

–   EN 1907, Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy – Terminologie

–   EN 12929 (všechny části), Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy – Obecné požadavky

–   EN 12930, Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy – Výpočty

–   EN 12927, (všechny části), Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy – Lana

–   EN 1908, Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy – Napínací zařízení

–   EN 13223, Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy – Pohony a další mechanická zařízení

–   EN 13796 (všechny části), Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy – Vozy

–   EN 13243, Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy – Elektrické příslušenství mimo poháněcí zařízení

–   EN 13107, Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy – Stavební objekty

–   EN 1709, Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy – Kontrola před uvedením do provozu, údržba, provozní kontroly a zkoušky

–   EN 1909, Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy – Obnovení provozu a evakuace

–   EN 12397, Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy – Provoz

–   EN 12408, Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy – Zabezpečování kvality

Společně tyto normy tvoří soubor norem vztahující se na navrhování, výrobu, montáž, údržbu a provoz všech zařízení pro osobní lanové dráhy.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

1 Předmět normy

Tato evropská norma uvádí bezpečnostní požadavky pro vozy zařízení osobních lanových drah. Tato norma se vztahuje na různé typy zařízení a bere v úvahu jejich prostředí.

Tato evropská norma stanoví požadavky, které mají být splněny při zkouškách vozů na únavu jednosměrných jednolanových visutých lanových drah s nosností ne větší než 16 osob podle EN 13796-1.

Neplatí pro zařízení pro dopravu nákladů ani pro výtahy.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.