ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.140.90                                                                                                                                  Březen 2019

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Zvláštní úpravy výtahů určených
pro dopravu osob a osob a nákladů –
Část 71: Výtahy odolné vandalům

ČSN
EN 81-71

27 4003

 

Safety rules for the construction and installation of lifts – Particular applications to passenger lifts and goods lifts –
Part 71: Vandal resistant lifts

Règles de sécurité pour la construction et l’instalation des ascenseurs – Application particulières pour ascenseurs
et ascenseurs de charge –
Part 71: Ascenseurs résistant au vandalisme

Sicherheitsregeln für die Konstruktion und den Einbau von Aufzügen – Spezielle Anwendungen für Personen-
und Lastenaufzüge –
Teil 71: Schutzmaßnahmen gegen mutwillige Zerstörung

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 81-71:2018. Překlad byl zajištěn Českou agenturou pro standardizaci. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 81-71:2018. It was translated by the Czech Standardization Agency. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 81-71 (27 4003) z listopadu 2018.

S účinností od 2019-08-31 se touto normou nahrazuje ČSN EN 81-71+A1 (27 4003) z července 2007, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

 


Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou je v souladu s předmluvou k EN 81-71:2018 dovoleno do 2019-08-31 používat dosud platnou ČSN EN 81-71+A1 (27 4003) z července 2007.

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 81-71:2018 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN 81-71 z listopadu 2018 převzala EN 81-71:2018 schválením k přímému používání jako ČSN EN, tato norma ji přejímá překladem.

Proti předchozímu vydání evropské normy je toto vydání technicky revidováno.

Informace ocitovaných dokumentech

EN 81-20:2014 zavedena v ČSN EN 81-20:2015 (27 4003) Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž
výtahů – Výtahy určené pro dopravu osob a nákladů – Část 20: Výtahy pro dopravu osob a osob a nákladů

EN 81-72:2015 zavedena v ČSN EN 81-72:2016 (27 4003) Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž
výtahů – Zvláštní úpravy výtahů určených pro dopravu osob a osob a nákladů – Část 72: Požární výtahy

EN 81-73:2016 zavedena v ČSN EN 81-73:2016 (27 4003) Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž
výtahů – Zvláštní použití výtahů určených pro dopravu osob a osob a nákladů – Část 73: Funkce výtahů při požáru

EN 13501-1+A1:2009 zavedena v ČSN EN 13501-1+A1:2010 (73 0860) Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb – Část 1: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň

EN 60529:1993 zavedena v ČSN 60529:1993 (33 0330) Stupně ochrany krytem (krytí – IP kód)

EN ISO 12100:2010 zavedena v ČSN EN 12100:2011 (83 3001) Bezpečnost strojních zařízení – Základní koncepce, všeobecné zásady pro navrhování

Citované předpisy

Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2014/33/ES (2014/33/EC) ze dne 26. února 2014, o výtazích a jejich bezpečnostních komponentách. V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 122/2016 Sb., ze dne 30. března 2016, kterým se stanoví technické požadavky na výtahy a jejich bezpečnostní komponenty, v platném znění.

Vypracování normy

Zpracovatel: CTN Unie výtahového průmyslu ČR, IČO 27022200, Ing. Jan Dvořák

Technická normalizační komise: TNK 107 Výtahy, pohyblivé schody a pohyblivé chodníky

Pracovník České agentury pro standardizaci ČAS: Ing. Jaroslav Zajíček

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                  EN 81-71
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                              Březen 2018

ICS 91.140.90                                                                                              Nahrazuje EN 81-71:2005+A1:2006

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů –
Zvláštní úpravy výtahů pro dopravu osob a osob a nákladů –
Část 71: Výtahy odolné vandalům

Safety rules for the construction and installation of lifts –
Particular applications to passenger lifts and goods lifts –
Part 71: Vandal resistant lifts

Règles de sécurité pour la construction
et l’instalation des ascenseurs – Application
particuli
ères pour ascenseurs Et ascenseurs
de charge –
Part 71: Ascenseurs résistant au vandalisme

Sicherheitsregeln für die Konstruktion und den Einbau von Aufzügen – Spezielle Anwendungen für Personen- und Lastenaufzüge –
Teil 71: Schutzmaßnahmen gegen mutwillige Zerstörung

  

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Rue de la Science 23, B-1040 Brusel

© 2018 CEN         Veškerá práva pro využití v jakékoliv formě a jakýmikoliv prostředky                       Ref. č. EN 81-71:2018 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

 

Obsah

Strana

Evropská předmluva. 6

Úvod. 7

1......... Předmět normy. 8

2......... Citované dokumenty. 8

3......... Termíny a definice. 8

4......... Přehled závažných nebezpečí 9

5......... Bezpečnostní požadavky a/nebo ochranná opatření 9

5.1...... Všeobecně. 9

5.2...... Šachta výtahu. 9

5.2.1... Ohrazení šachty. 9

5.2.2... Kontrolní a nouzové dveře – vstupní poklopy – kontrolní poklopy. 10

5.2.3... Větrání 10

5.3...... Prostory pro strojní zařízení, místnosti pro kladky a rozváděče. 10

5.4...... Šachetní a klecové dveře. 11

5.4.2... Bezpečnostní systém šachetních dveří u výtahů kategorie 2. 12

5.4.3... Unášecí mechanizmus dveří 12

5.4.4... Reverzační mechanizmus dveří 12

5.4.5... Zajištění klecových dveří 12

5.4.6... Manipulace s pohonem dveří a dveřní uzávěrkou. 12

5.5...... Klec. 12

5.5.1... Kabina, její vnitřek a upevnění 12

5.5.2... Nouzové dveře a poklopy v kleci 13

5.5.3... Větrání klece. 13

5.5.4... Osvětlení v kleci 13

5.6...... Vybavení klece a nástupišť. 13

5.6.1... Ovládače v kleci a na nástupištích. 13

5.6.2... Klecové a stanicové ovládačové kombinace. 14

5.6.3... Signalizace polohy. 14

5.7...... Zvukový signál ALARM.. 14

5.8...... Ocelové díly. 14

5.9...... Značky a nápisy. 14

6......... Ověřování bezpečnostních požadavků a/nebo ochranných opatření 14

7......... Informace pro používání 17

7.1...... Návod na používání 17

7.2...... Pokyny. 17

7.2.1... Všeobecně. 17

7.2.2... Pokyny pro majitele. 17

7.2.3... Pokyny pro servisní firmu. 17

Příloha A (informativní) Pokyny pro zákazníka/projektanta. 18

A.1...... Všeobecně. 18

A.2...... Příklady různých typů uživatelů. 18

A.3...... Další úvahy. 18

Strana

A.4...... Provedení výtahu. 19

A.5...... Ochrana proti korozi 19

A.6...... Trvanlivost povrchů. 19

A.7...... Ochrana přívodu elektrického proudu. 19

Příloha B (normativní) Nárazová zkouška. 20

B.1..... Zařízení 20

B.2..... Vzorky. 20

B.3..... Metoda. 20

B.4..... Výsledky. 20

Příloha C (normativní) Informativní značka pro bezpečnostní systém šachetních dveří 21

Příloha D (informativní) Dodatečná rada pro projektanty budov. 22

Příloha E (normativní) Fyzické nástroje a jejich předpokládané použití vandaly. 23

Příloha F (normativní) Požární zkoušky. 25

F.1...... Zařízení 25

F.2...... Vzorky. 25

F.3...... Metoda. 25

F.4...... Výsledky. 25

Příloha ZA (informativní) Vztah mezi touto evropskou normou a základními požadavky směrnice EU 2014/33/ES,
které mají být pokryty. 27

 

Evropská předmluva

Tento dokument (EN 81-71:2018) vypracovala technická komise CEN/EN 10 Výtahy, pohyblivé schody a pohyblivé chodníky, jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do listopadu 2018 udělit status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do srpna 2019.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN 81-71:2005+ A1:2006

Tento dokument byl zpracován na základě mandátu daného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje základní požadavky směrnic EU.

Vztah ke směrnici (směrnicím) EU je uvedeny v příloze ZA, která je nedílnou součástí tohoto dokumentu.

V souladu s Vnitřními předpisy CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharsko, Bývalá jugoslávská republika Makedonie, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Island, Itálie, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Kypr, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Spojené království, Srbsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko a Turecko.

Úvod

V předmětu tohoto dokumentu je uvedena problematika týkající se výtahů a na jaká nebezpečí, nebezpečné
situace a události se vztahuje.

Tato norma je normou typu C podle EN ISO 12100.

Jsou-li ustanovení této normy typu C odlišná od těch ustanovení, která jsou uvedena v normách typu A nebo B, jsou ustanovení tohoto dokumentu u výtahů navržených a postavených podle tohoto dokumentu nadřazena ustanovením jiných norem.

Tato norma poskytuje návod projektantovi budovy, zákazníkovi atd. a uvádí požadavky na provedení, pokud se požaduje dodatečná bezpečnost nebo jiná opatření, aby se zabránilo riziku vandalizmu. Zákazník musí zvážit dodatečné zvýšení požadované ochrany podle uvedených návrhů, které by měly být přijaty podle prostředí, ve kterém je výtah umístěn a podle druhu vandalizmu, který lze pravděpodobně očekávat. Každý výtah může zůstat bez patřičné péče a může být hrubě používán. Výtahy postavené podle EN 81-20 poskytují proti tomu rozumný stupeň ochrany a ten je označen podle této normy jako kategorie 0. Tento dokument uvádí dodatečná ochranná opatření proti úmyslným činům, které mohou vyústit v poškození zařízení nebo ohrožení uživatelů pro výtahy označené v tomto dokumentu jako kategorie 1 nebo 2.

S ohledem na možná nebezpečí vandalizmu byly vzaty v úvahu příslušné okolnosti:

    stupeň přístupnosti zařízení;

    prostředí;

    sledování osobami v blízkosti výtahu;

    rozsah bezpečnosti v budově a dohled nad výtahem/výtahy;

    doba přístupu do budovy a k výtahu/výtahům (24 hod.);

    možnost poškození výtahu.

Články tohoto dokumentu platí pro výtahy jak kategorie 1, tak kategorie 2, jak jsou uvedeny v této normě (viz pří-
lohu A), pokud není uvedeno v textu jinak.

Při zpracování tohoto dokumentu byly vzaty v úvahu následující předpoklady:

    výtah je navržen tak, aby splňoval základní požadavky uvedené v EN 81-20;

    konstrukce budovy a/nebo výtahu je provedena nejméně podle návodu uvedeného v příloze A, která tvoří základ pro jednání uvedené v 0.4.2 EN 81-20:2014;

    výtah, jeho šachta, prostory nástupišť a přístupů, prostor/prostory pro strojní zařízení a všechna související zařízení jsou náležitě udržována v dobrém a v provozně bezpečném stavu.

Síly působící na výtah a jeho zařízení jsou výsledkem působení rukou nebo nástrojů uvedených v příloze E.

1 Předmět normy

Tento dokument stanoví dodatečné a odchylné požadavky k EN 81-20, které je třeba použít, aby byla zajištěna bezpečnost uživatelů výtahů a použivatelnost výtahů, které by měly odolávat vandalizmu. Takové výtahy musí být ve všech ostatních ohledech provedeny podle EN 81-20. Tento dokument pojednává o závažných nebezpečích, závažných situacích a událostech u výtahů, které mohou být ovlivněny vandalizmem (jak je uvedeno v kapi-
tole 4), když jsou užívány podle podmínek předpokládaných dodavatelem.

Norma se nezabývá bezpečností budovy nebo výtahy kategorie 0 (viz definici 3.2).

Pro jiné druhy výtahů, například výtahy s nakloněnou dráhou podle EN 81-22 se může tato norma užitečně použít jako základ.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.