ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.140.90                                                                                                                                  Březen 2019

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci
a montáž výtahů – Zvláštní úpravy výtahů určených pro dopravu osob a osob a nákladů –
Část 70: Přístupnost výtahů včetně osob s omezenou schopností pohybu a orientace

ČSN
EN 81-70
ed. 2

27 4003

 

Safety rules for the construction and installations of lifts – Particular applications for passenger and goods passenger lifts –
Part 70: Accessibility to lifts for persons including persons with disability

Régles de sécurité pour la construction et l’installation des ascenseurs – Applications particuliéres pour les ascenseurs
de charge –
Part 70: Accessibilité aux ascenseury pour tous les usagers y compris les personnes avec handicap

Sicherheit für die Konstruktion und der Einbau von Aufzügen – Besondere Anwendungen für Personen und Lastenaufzüge –
Teil 70: Zugängigkeit von Aufzügen für Personen, einschliesslich Personen mit Behinderungen

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 81-70:2018. Překlad byl zajištěn Českou agenturou pro standardizaci. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 81-70:2018. It was translated by the Czech Standadization Agency. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 81-70 (27 4003) z listopadu 2018.

S účinností od 2020-05-31 se touto normou nahrazuje ČSN EN 81-70 (27 4003) z listopadu 2003, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

 


Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou je v souladu s předmluvou k EN 81-70:2018 dovoleno do 2020-05-31 používat dosud platnou ČSN EN 81-70 (27 4003) z listopadu 2003.

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 81-70:2018 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN 81-70 z listopadu 2018 převzala EN 81-70:2018 schválením k přímému používání jako ČSN EN, tato norma ji přejímá překladem.

Změny proti předchozímu vydání evropské normy jsou specifikovány v evropské předmluvě.

Informace ocitovaných dokumentech

EN 81-20:2014 zavedena v ČSN EN 81-20:2015 (27 4003) Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Výtahy určené pro dopravu osob a nákladů – Část 20: Výtahy pro dopravu osob a osob a nákladů

EN 81-28:2018 zavedena v ČSN EN 81-28:2018 (27 4003) Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Výtahy pro dopravu osob a osob a nákladů – Část 28: Dálková nouzová signalizace u výtahů určených pro dopravu osob a osob a nákladů

EN ISO 12100:2010 zavedena v ČSN EN 12100:2011 (83 3001) Bezpečnost strojních zařízení – Základní koncepce, všeobecné zásady pro navrhování

ISO 4190-5:2006 zavedena v ČSN ISO 4190-5:2013 (27 4060) Zřizování výtahů – Část 5: Ovládací prvky, signalizace a další příslušenství

Citované předpisy

Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2014/33/EU (2014/33/EU) ze dne 26. února 2014, o výtazích a jejich bezpečnostních komponentách. V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 122/2016 Sb., ze dne 30. března 2016, kterým se stanoví technické požadavky na výtahy a jejich bezpečnostní komponenty, v platném znění.

Vypracování normy

Zpracovatel: CTN Unie výtahového průmyslu ČR, IČO 27022200, Ing. Jan Dvořák

Technická normalizační komise: TNK 107 Výtahy, pohyblivé schody a pohyblivé chodníky

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Jaroslav Zajíček

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                         EN 81-70
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                                     Květen 2018

ICS 91.140.90                                                                                                            Nahrazuje EN 81-70:2003

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů. Zvláštní úpravy výtahů
pro dopravu osob a osob a nákladů –
Část 70: Přístupnost výtahů včetně osob s omezenou schopností pohybu a orientace

Safety rules for the construction and installations of lifts – Particular applications
for passenger and goods passenger lifts –
Part 70: Accessibility to lifts for persons including persons with disability

Régles de sécurité pour la construction
et l’installation des ascenseurs. Applications particuliéres pour les ascenseurs de charge –
Part 70: Accessibilité aux ascenseury pour tous
les usagers y compris les personnes avec handicap

Sichrheit für die Konstruktion und der Einbau
von Aufzügen. Besondere Anwendungen für Personen und Lastenaufzüge –
Teil 70: Zugängigkeit von Aufzügen für Personen, einschliesslich Personen mit Behinderungen

Tato evropská norma byla schválena CEN 2017-06-26.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

  

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Rue de la Science 23, B-1040 Brusel

© 2018 CEN         Veškerá práva pro využití v jakékoliv formě a jakýmikoliv prostředky                       Ref. č. EN 81-70:2018 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Kypru, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Srbska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Obsah

Strana

Evropská předmluva. 5

0......... Úvod..................................................................................................................................................................................................... 6

0.1...... Všeobecně. 6

0.2...... Zásady. 6

0.3...... Předpoklady. 6

0.4...... Projednávání 6

1......... Předmět normy. 7

2......... Normativní odkazy. 7

3......... Termíny a definice. 7

4......... Závažná nebezpečí a překážky přístupnosti 7

5......... Bezpečnostní požadavky a/nebo ochranná opatření 8

5.1...... Všeobecně. 8

5.2...... Vstupy – dveřní otvory. 9

5.3...... Rozměry klece a zařízení v kleci 9

5.4...... Ovladačové kombinace a signalizace. 11

6......... Ověřování bezpečnostních požadavků a/nebo ochranných opatření 16

7......... Informace pro používání 18

Příloha A (normativní) Kategorie postižení 19

Příloha B (normativní) Zvlášť velká ovládací zařízení 20

B.1..... Úvod. 20

B.2..... Ovládací zařízení na nástupišti 20

B.3..... Ovládací zařízení v kleci 20

Příloha C (normativní) Dotykový displej pro volbu stanic. 22

Příloha D (informativní) Zásady pro zvýšení přístupnosti a užívání 23

Příloha ZA (normativní)  Vztah mezi touto evropskou normou a základními požadavky směrnice EU 2014/33/EU,
které mají být pokryty.................................................................................................................................................................... 24

Bibliografie. 25

Evropská předmluva

Tento dokument (EN 81-70:2018) vypracovala technická komise CEN/TC 10 Výtahy, pohyblivé schody a pohyblivé chodníky jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do listopadu 2018 udělit status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, musí být zrušeny nejpozději do května 2020.

Upozorňuje se na možnosti, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument nahradí EN 81-70:2003 a EN 81-70:2003/A1:2004.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje splnění základních požadavků směrnic EU.

Vazby na směrnici/směrnice EU jsou uvedeny v příloze ZA, která je nedílnou součástí tohoto dokumentu.

EN 81-70:2018 je zcela revidovaná norma, která zohledňuje vývoj od doby vydání EN 81-70:2003 a zkušenosti získané při jejím používání. V důsledku toho byla většina článků změněna. Hlavní změny mohou být uvedeny takto:

–   doplnění podrobných specifikací pro protikladné požadavky;

–   zvětšení šířky dveří;

–   vypuštění článků, kterými se nyní zabývá EN 81-20 (ochranná zařízení na dveřích, přesnost zastavování a vyrov-
návání);

–   doplnění dvou typů klecí výtahu;

–   vysvětlení uspořádání a provedení madel;

–   zdokonalení požadavků na provedení a uspořádání ovládacích zařízení a ukazatelů;

–   zdokonalení požadavků na uspořádání ovladačů ve stanicích u skupiny výtahů;

–   doplnění podrobných požadavků na ovládací zařízení ve stanicích pro ovládací cílové systémy užívající dotykových obrazovek;

–   vysvětlení požadavků na zvlášť velké ovládače;

–   vypuštění příloh A, B, C, D a E, které obsahovaly informační pozadí a pravidla. Některé tyto informace byly převedeny do normativních požadavků. Pro zbývající informace byl doplněn odkaz na ISO 21542.

V souladu s Vnitřními předpisy CEN/CENELEC jsou následující země povinny převzít tuto evropskou normu: Belgie, Bulharsko, Bývalá jugoslávská republika Makedonie, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Island, Itálie, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Kypr, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Spojené království, Srbsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko a Turecko.

0 Úvod

0.1 Obecně

Tato norma je normou typu C podle EN ISO 12100:2010.

Pokud jde o strojní zařízení v předmětu normy je uvedeno, na která nebezpečí, nebezpečné situace a události se norma vztahuje.

Jsou-li ustanovení této normy typu C odlišná od těch ustanovení, která jsou uvedena v normách typu A nebo B, ustanovení této normy typu C jsou u výtahů navržených a postavených podle ustanovení této normy typu C nadřazena ustanovením jiných norem.

0.2 Zásady

Při revizi této normy se vzalo v úvahu následující:

a)  praktické zkušenosti s prvním vydáním této normy;

b)  požadavky trhu v souvislosti s novou technologií;

c)  pokyny 6 CEN-CENELEC;

d)  současný právní rámec pro přístupnost a užití, především:

Nediskriminační články (6a) založené na požadavcích postižení a věku kapitoly 19 konsolidované verze z 2016 Lisabonské dohody Evropské unie vyžadující nové porozumění rozmanitosti uživatelů v prostředí staveb, při
dopravě a výrobě, podobně jako je stanoveno v informačních a komunikačních technologiích.

V konvenci OSN o lidských právech osob s postižením s odkazem na přístupnost v prostředí staveb – s uvážením lidské rozmanitosti, sociálních vlivů a rovnosti všech lidí – je na prvním místě dohoda OSN o lidských právech, ratifikovaná také ve všech zemích Evropské unie. Je to také ve světě první mezinárodní právní nástroj pro lidská práva stanovující minimální normy pro práva osob s postižením.

0.3 Předpoklady

Byla provedena intenzivní studia různých kategorií postižení ke stanovení odpovídajících nebezpečí a jejich rizik (viz přílohu A).

Použití této normy je založeno na následujících předpokladech:

a)  je na odpovědnosti národních stavebních předpisů stanovit, ve kterých budovách se mají instalovat přístupné výtahy podle této normy;

b)  národní stavební předpisy nesmí být v rozporu s opatřeními této normy;

c)  ve všech vhodných stanicích je třeba zajistit přístupnost bez překážek;

d)  pro nalezení výtahů a jejich ovladačových kombinací ve stanicích v budově musí architekti a projektanti uvážit vizuální a dotykové systémy

0.4 Projednávání

Předpokládá se, že se při každé smlouvě projedná mezi zákazníkem a dodavatelem/montážní firmou:

a)   uvažované používání výtahu, především pokud jde o druh očekávaných cestujících, kteří mohou ovlivnit výběr příslušných a vhodných řešení této normy (např. pro budovy, ve kterých se má předpokládat vyšší úroveň přístupnosti podle přílohy D);

b)   dočasná úprava zvláštních vlastností výtahu;

c)   podmínky prostředí;

d)   stavební problémy;

e)   ostatní aspekty mající vztah k místu instalace, například jak zajistit návody pro cestující ohledně zvláštních provozních vlastností výtahu.

1 Předmět normy

Tato evropská norma stanoví minimální požadavky na bezpečný a nezávislý přístup a užívání výtahů širokou oblastí osob, včetně osob s omezenou schopností pohybu a orientace.

Tato norma je použitelná pro nové výtahy pro dopravu osob a osob a nákladů podle EN 81-20. Pro jiné druhy výtahů, například výtahů s nakloněnou dráhou podle EN 81-22 se tato norma může užitečně použít jako podklad.

POZNÁMKA 1 Pro návod na řešení zvýšené přístupnosti a použitelnosti viz přílohu D.

POZNÁMKA 2 Pro zvýšení přístupnosti existujících výtahů v souladu s doporučením Evropské komise z 8. června 1995 (95/216/EC) týkajícím se zvýšení bezpečnosti existujících výtahů viz EN 81-82.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.