ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 13.320; 91.140.90                                                                                                                           Únor 2019

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Výtahy pro dopravu osob a nákladů – Část 28: Dálková nouzová signalizace u výtahů určených pro dopravu osob a osob a nákladů

ČSN
EN 81-28

27 4003

 

Safety rules for the construction and installations of lifts – Lifts for the transport of persons and goods –
Part 28: Remote alarm on passenger and goods passenger lifts

Regles de sécurité pour la construction at l’installation des ascenseurs – Elévateurs pour le transport de personnes
et d’objets –
Partie 28: Téléarme pour ascenseurs et ascenserurs de charge

Sicherheitsregeln für die Construction und Eibau von Aufzügen – Aufzüge für den Personen- und Gütertransport –
Teil 28: Fern-Notruf für Personen- und Lastenauzüge

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 81-28:2018. Překlad byl zajištěn Českou agenturou pro standardizaci. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 81-28:2018. It was translated by the Czech Standardization Agency. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 81-28 (27 4003) z listopadu 2018.

 


Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 81-28:2018 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN 81-28 z listopadu 2018 převzala EN 81-28:2018 schválením k přímému používání jako ČSN EN, tato norma ji přejímá překladem.

Změny proti předchozímu vydání evropské normy jsou specifikovány v evropské předmluvě.

Informace o citovaných dokumentech

EN 81-20:2014 zavedena v ČSN EN 81-20:2015 (27 4003) Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž
výtahů – Výtahy určené pro dopravu osob a nákladů – Část 20: Výtahy pro dopravu osob a osob a nákladů

EN 13015:2001+A1:2008 zavedena v ČSN EN 13015:2001+A1:2009 (27 4090) Údržba výtahů a pohyblivých schodů – Pravidla pro návody pro údržbu

EN ISO 12100:2010 zavedena v ČSN EN ISO 12100:2011 (83 3001) Bezpečnost strojních zařízení – Základní koncepce, všeobecné zásady pro navrhování

ISO 4190-5:2006 zavedena v ČSN ISO 4190-5:2013 (27 4060) Zřizování výtahů – Část 5: Ovládací prvky,
signalizace a další příslušenství

Citované předpisy

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/33/ES (2014/33/EC) ze dne 26. února 2014, o výtazích a jejich bezpečnostních komponentách. V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 122/2016 Sb. ze dne 30. března 2016, kterým se stanoví technické požadavky na svýtahy a jejich bezpečnostní komponenty, v platném znění.

Vypracování normy

Zpracovatel: CTN Unie výtahového průmyslu ČR, IČO 27022200, Ing. Jan Dvořák

Technická normalizační komise: TNK 107 Výtahy, pohyblivé schody a pohyblivé chodníky

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Jaroslav Zajíček

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                  EN 81-28
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                              Květen 2018

ICS 13.320; 91.140.90                                                                                                 Nahrazuje EN 81-28:2003

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů –
výtahy pro dopravu osob a osob a nákladů –
Část 28: dálková nouzová signalizace u výtahů určených
pro dopravu osob a osob a nákladů

Safety rules for the construction and installations of lifts –
Lifts for transport of persons and goods –
Part 28: Remote alarm on passenger and goods passenger lifts

Regles de sécurité pour la construction
at l’installation des ascenseurs – Elévateurs
pour le transport de personnes et d’objets –
Partie 28: Téléarme pour ascenseurs et
ascenserurs
de charge

Sicherheitsregeln für die Construction und Eibau
von Aufzügen – Aufzüge für den Personen-
und Gütertransport –
Teil 28: Fern-Notruf für Personen- und Lastenauzüge

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2018-02-15.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

  

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Rue de la Science 23, B-1040 Brusel

© 2018 CEN         Veškerá práva pro využití v jakékoliv formě a jakýmikoliv prostředky                       Ref. č. EN 81-28:2018 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Obsah

Strana

Evropská předmluva.................................................................................................................................................................................... 3

Úvod................................................................................................................................................................................................................ 3

1......... Předmět normy................................................................................................................................................................................ 3

2......... Citované dokumenty....................................................................................................................................................................... 3

3......... Termíny a definice........................................................................................................................................................................... 3

4......... Bezpečnostní požadavky a/nebo ochranná opatření............................................................................................................... 3

4.1...... Obecně.............................................................................................................................................................................................. 3

4.1.1... Úvod................................................................................................................................................................................................... 3

4.1.2... Nouzová signalizace ALARM........................................................................................................................................................ 3

4.1.3... Konec nouzové signalizace ALARM............................................................................................................................................ 3

4.1.4... Nouzové elektrické napájení......................................................................................................................................................... 3

4.1.5... Informace v kleci výtahů................................................................................................................................................................. 3

4.1.6... Prověřování nouzové signalizace................................................................................................................................................ 3

4.1.7... Identifikace........................................................................................................................................................................................ 3

4.1.8... Komunikace...................................................................................................................................................................................... 3

4.2...... Technické vlastnosti........................................................................................................................................................................ 3

4.2.1... Přístupnost/spolehlivost.................................................................................................................................................................. 3

4.2.2... Elektrické rozhraní........................................................................................................................................................................... 3

4.2.3... Spouštěcí zařízení ALARM............................................................................................................................................................. 3

4.2.4... Přístupnost zařízení ALARM.......................................................................................................................................................... 3

4.2.5... Úprava vlastností............................................................................................................................................................................. 3

5......... Informace.......................................................................................................................................................................................... 3

5.1...... Informace poskytované se systémem nouzové signalizace.................................................................................................. 3

5.2...... Informace poskytované s výtahem.............................................................................................................................................. 3

5.3...... Informace poskytovaná majitelem zařízení vyprošťovací službě.......................................................................................... 3

6......... Ověřování bezpečnostních požadavků a/nebo ochranných opatření................................................................................... 3

6.1...... Technická dokumentace o shodě................................................................................................................................................ 3

6.2...... Ověření provedení........................................................................................................................................................................... 3

6.3...... Přezkoušení a zkoušky před uvedením do provozu................................................................................................................. 3

6.3.1... Obecně.............................................................................................................................................................................................. 3

6.3.2... Alarm (4.1.2)..................................................................................................................................................................................... 3

6.3.3... Konec ALARMu (4.1.3)................................................................................................................................................................... 3

6.3.4... Funkce elektrického nouzového napájení (4.1.4)..................................................................................................................... 3

6.3.5... Informace v kleci výtahu (4.1.5).................................................................................................................................................... 3

6.3.6... Komunikace (4.1.8)......................................................................................................................................................................... 3

7......... Značení.............................................................................................................................................................................................. 3

Příloha A (normativní) Typická obousměrná komunikace mezi výtahem/výtahy a vyprošťovací službou................................ 3

Příloha B (informativní) Obecné informace pro činnost vyprošťovací služby.................................................................................. 3

B.1..... Obecně.............................................................................................................................................................................................. 3

B.2..... Provoz................................................................................................................................................................................................ 3

B.3..... Doba reakce..................................................................................................................................................................................... 3

B.4..... Identifikace........................................................................................................................................................................................ 3

Strana

B.5..... Komunikace...................................................................................................................................................................................... 3

B.6..... Záložní vyprošťovací služba.......................................................................................................................................................... 3

B.7..... Zkoušení............................................................................................................................................................................................ 3

B.8..... Školení............................................................................................................................................................................................... 3

Příloha ZA (informativní) Vztah mezi touto evropskou normou a základními požadavky směrnice EU 2014/33/ES,
které mají být pokryty...................................................................................................................................................................... 3

Bibliografie.................................................................................................................................................................................................... 3

 

Evropská předmluva

Tento dokument (EN 81-28:2018) vypracovala technická komise CEN/TC 10 Výtahy, pohyblivé schody a pohyblivé chodníky jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do listopadu 2018 udělit status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, musí být zrušeny nejpozději do listopadu 2018.

Upozorňuje se na možnosti, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN 81-28:2003

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje splnění základních požadavků směrnice (směrnic) EU.

Vztah ke směrnici (směrnicím) EU je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí tohoto dokumentu.

Do tohoto nového vydání byly zapracovány následující změny:

a)  obecná aktualizace normy vypuštěním odkazů na EN 81-1 a EN 81-2 a jejich náhradou odkazem na EN 81-20;

b)  označení stavu baterie použité pro činnost nouzové signalizace ALARM a její správné nabití;

c)  úroveň zvuku systému ALARM a jeho rozsah pro seřízení;

d)  vyznačení v kleci výtahu, že při poruše systému ALARM je třeba komunikovat s vyprošťovací službou.

Tento dokument je částí souboru norem EN 81 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů.

V souladu s Vnitřními předpisy CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharsko, Bývalá jugoslávská republika Makedonie, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Island, Itálie, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Kypr, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Spojené království, Srbsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko a Turecko.

Úvod

Tato evropská norma je normou typu C podle EN 1070. Tato norma byla vypracována jako norma harmonizovaná a stanovuje prostředky odpovídající základním bezpečnostním požadavkům směrnice na výtahy.

V předmětu normy je uvedeno, na která strojní zařízení, na jaký rozsah nebezpečí a na které nebezpečné situace a události se norma vztahuje.

Jsou-li ustanovení této normy typu C odlišná od těch ustanovení, která jsou uvedena v normách typu A nebo B, ustanovení této normy typu C jsou u výtahů navržených a postavených podle ustanovení této normy typu C nadřazena ustanovením jiných norem.

Při návrhu této normy se předpokládalo, že:

1)   komunikační síť neselže (viz přílohu A) včetně síly signálu mobilní sítě nebo podobně;

2)   nedojde k závadě v napájení sítě tak, aby výtahy v určité geografické oblasti způsobily současné uvěznění osob;

3)   tuto normu je třeba používat s odpovídajícími normami souboru EN 81.

Tato evropská norma také poskytuje obecnou informaci o úrovni služby organizace zajišťující vyprošťování

1 Předmět normy

Tato evropská norma platí pro systémy nouzové signalizace ALARM u všech druhů výtahů určených pro dopravu osob a osob a nákladů, na které se vztahuje soubor norem EN 81.

Tato evropská norma také pojednává o minimu informací, které je třeba poskytnout jako součást návodu na
používání, pokud jde o údržbu a vyprošťovací službu.

Tato evropská norma pojednává o následujícím závažném nebezpečí u výtahů, které jsou používány určeným způsobem za podmínek stanovených dodavatelem/výrobcem:

    uvěznění uživatelů v kleci výtahu v důsledku nesprávné funkce výtahu.

Tato evropská norma neplatí pro systémy ALARM používané pro přivolání pomoci v jiných případech, např. při srdečním infarktu, při žádosti o informace.

Tato evropská norma platí pro systémy signalizace ALARM u výtahů vyrobených a instalovaných po datu uveřejnění této normy CEN. Samozřejmě se tato evropská norma může vzít v úvahu pro existující výtahy.

EN 81-70 uvádí dodatečné požadavky pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace (např. indukční smyčku, ovládač ALARM).

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.