ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.140.90                                                                                                                               Prosinec 2018

Bezpečnost pohyblivých schodů a pohyblivých chodníků –
Část 1: Konstrukce a montáž

ČSN
EN 115-1

27 4802

 

Safety of escalators and moving walks –
Part 1:
Construction and installation

Sécurité des escaliers mécaniques et trottoirs roulants –
Partie 1:
Construction et installation

Sicherheit von Fahrttreppen und Fahrsteigen –
Teil 1:
Konstruktion und Einbau

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 115-1:2017. Překlad byl zajištěn Českou agenturou pro standardizaci. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 115-1:2017. It was translated by the Czech Standardization Agency. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 115-1 (27 4802) z března 2018.

 


Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 115-1:2017 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN 115-1 z března 2018 převzala EN 115-1:2017 schválením k přímému používání jako ČSN EN tato norma ji přejímá překladem.

Změny proti předchozímu vydání evropské normy jsou obecně specifikovány v evropské předmluvě.

Informace o citovaných dokumentech

EN 1929-2:2004 zavedena v ČSN EN 1929-2:2005 (26 9800) Nákupní vozíky – Část 2: Požadavky na nákupní vozíky se zařízením na přepravu dětí nebo bez něho pro použití na pohyblivých chodnících, jejich zkoušky a kontrola

EN 1929-4:2005 zavedena v ČSN EN 1929-4:2005 (26 9800) Nákupní vozíky – Část 4: Požadavky na nákupní vozíky se zařízením(i) pro přepravu dalšího nákladu, se zařízením na přepravu dětí nebo bez něho, určené pro použití na pohyblivých chodnících a jejich zkoušky

EN 1990:2002 zavedena v ČSN EN 1990:2004 (73 1401) Eurokód – Zásady navrhování konstrukcí

EN 1993-1-1:2005 zavedena v ČSN EN 1993-1-1:2006 (73 1401) Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

EN 1998-1:2004 zavedena v ČSN EN 1998-1:2006 (73 1401) Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení – Část 1: Obecná pravidla, seizmické zatížení a pravidla pro pozemní stavby

EN 10025-1:2004 zavedena v ČSN EN 10025-1:2005 (42 0904) Výrobky válcované za tepla z konstrukčních ocelí – Část 1: Všeobecné technické dodací podmínky

EN 10025-2:2004 zavedena v ČSN EN 10025-2:2005 (42 0904) Výrobky válcované za tepla z konstrukčních ocelí – Část 2: Technické dodací podmínky pro nelegované konstrukční oceli

EN 10025-3:2004 zavedena v ČSN EN 10025-3:2005 (42 0904) Výrobky válcované za tepla z konstrukčních ocelí – Část 3: Technické dodací podmínky pro normalizačně žíhané/normalizačně válcované svařitelné jemno-
zrnné konstrukční oceli

EN 10025-4:2004 zavedena v ČSN EN 10025-4:2005 (42 0904) Výrobky válcované za tepla z konstrukčních ocelí – Část 4: Technické dodací podmínky pro termomechanicky válcované svařitelné jemnozrnné konstrukční oceli

EN 10025-5:2004 zavedena v ČSN EN 10025-5:2005 (42 0904) Výrobky válcované za tepla z konstrukčních ocelí – Část 5: Technické dodací podmínky na konstrukční oceli se zvýšenou odolností proti atmosférické korozi

EN 10025-6:2004 zavedena v ČSN EN 10025-6:2005 (42 0904) Výrobky válcované za tepla z konstrukčních ocelí – Část 6: Technické dodací podmínky na ploché výrobky s vyšší mezí kluzu po zušlechťování

EN 10083-1:2006 zavedena v ČSN EN 10083-1:2007 (42 0931) Oceli k zušlechťování – Část 1: Všeobecné technické dodací podmínky

EN 10083-2:2006 zavedena v ČSN EN 10083-2:2007 (42 0931) Oceli k zušlechťování – Část 2: Technické
dodací podmínky pro nelegované oceli

EN 10083-3:2006 zavedena v ČSN EN 10083-3:2007 (42 0931) Oceli k zušlechťování – Část 3: Technické
dodací podmínky pro legované oceli

EN 12015:2014 zavedena v ČSN EN 12015:2014 (27 4100) Elektromagnetická kompatibilita – Skupina norem pro výtahy, pohyblivé schody a pohyblivé chodníky – Vyzařování

EN 12016:2013 zavedena v ČSN EN 12016:2014 (27 4101) Elektromagnetická kompatibilita – Skupina norem pro výtahy, pohyblivé schody a pohyblivé chodníky – Odolnost

EN 13501-1:2007 zavedena v ČSN EN 13501-1:2007 (73 0860) Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb – Část 1: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň

EN 60068-2-6:2008 zavedena v ČSN EN 60068-2-6:2008 (34 5791) Zkoušení vlivů prostředí – Část 2: Zkoušky – Zkouška Fc: Vibrace (sinusové)

EN 60068-2-14:2009 zavedena v ČSN EN 60068-2-14:2010 (34 5791) Zkoušení vlivů prostředí – Část 2: Zkoušky – Zkouška N: Změna teploty

EN 60068-2-27:2009 zavedena v ČSN EN 60068-2-27:2010 (34 5791) Základní zkoušky vlivu prostředí. Část 2: Zkoušky. Zkouška Ea a návod: Údery

EN 60204-1:2006 zavedena v ČSN EN 60204-1:2007 (33 2200) Bezpečnost strojních zařízení – Elektrická
zařízení strojů – Část 1: Všeobecné požadavky

EN 60529:1991 zavedena v ČSN EN 60529:1993 (33 0330) Stupně ochrany krytem (krytí – IP kód)

EN 60664-1:2007 zavedena v ČSN EN 60664-1:2008 (33 0420) Koordinace izolace zařízení nízkého napětí – Část 1: Zásady, požadavky a zkoušky

EN 60947-4-1:2010 zavedena v ČSN EN 60947-4-1:2010 (35 4101) Spínací a řídicí přístroje nn – Část 4-1: Stykače a spouštěče motorů – Elektromechanické stykače a spouštěče motorů

EN 60947-5-1:2004 zavedena v ČSN EN 60947-5-1:2005 (35 4101) Spínací a řídicí přístroje nn – Část 5-2: Přístroje a spínací prvky řídicích obvodů – Bezdotykové spínače

EN 61249 (všechny části) zavedena ČSN EN 61249 (35 9062) Materiály pro desky s plošnými spoji a další propojovací struktury

EN 62061:2005 zavedena v ČSN EN 62061:2005 Bezpečnost strojů – Funkční bezpečnost elektrických, elektronických a elektronických programovatelných ovládacích systémů (IEC 62061:2005)

EN 62326-1:2002 zavedena v ČSN EN 62326-1:2003 (35 9071) Desky s plošnými spoji – Část 1: Kmenová specifikace

EN ISO 868:2003 zavedena v ČSN EN ISO 868:2004 Plasty a ebonit – Stanovení tvrdosti vtlačováním hrotu tvrdoměru (tvrdost Shore)

EN ISO 12100:2010 zavedena v ČSN EN ISO 12100:2011 (83 3001) Bezpečnost strojních zařízení – Vše-
obecné zásady – Posouzení rizika a snižování rizika

EN ISO 13850:2015 zavedena v ČSN EN ISO 13850:2017 (83 3311) Bezpečnost strojních zařízení – Nouzové zastavení – Zásady pro konstrukci

EN ISO 13857:2008 zavedena v ČSN EN ISO 13857:2008 (83 3212) Bezpečnost strojních zařízení – Bezpečné vzdálenosti k zamezení dosahu k nebezpečným místům horními a dolními končetinami

ISO 3864-1:2011 zavedena v ČSN ISO 3864-1:2012 (01 8011) Grafické značky – Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky – Část 1: Zásady navrhování bezpečnostních značek na pracovištích a ve veřejných prostorech

ISO 3864-3:2012 zavedena v ČSN ISO 3864-3:2012 (01 8011) Grafické značky – bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky – Část 3: Zásady navrhování grafických značek pro použití v bezpečnostních značkách

HD 60364-4-41:2007 zaveden v ČSN 33 2000-4-41 ed. 2:2007 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti – Ochrana před úrazem elektrickým proudem

Citované předpisy

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42EC ze dne 17. května 2006, o strojních zařízeních. V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 176/2008 Sb. ze dne 21. dubna 2008, kterým se stanoví technické požadavky na strojní zařízení, v platném znění.

Vypracování normy

Zpracovatel: Unie výtahového průmyslu ČR, IČO 27022200, Ing. Jan Dvořák

Technická normalizační komise: TNK 107 Výtahy, pohyblivé schody a pohyblivé chodníky

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Jaroslav Zajíček

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                            EN 115-1
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                                        Květen 2017

ICS 91.140.90                                                                                              Nahrazuje EN 115-1:2008+A1:2010

Bezpečnost pohyblivých schodů a pohyblivých chodníků –
Část 1: Konstrukce a montáž

Safety of escalators and moving walks –
Part 1: Construction and installation

Sécurité des escaliers mécaniques et trottoirs roulants –
Partie 1: Construction et installation

Sicherheit von Fahrttreppen und Fahrsteigen –
Teil 1: Konstruktion und Einbau

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2017-05-01.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

 

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2017 CEN         Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky                           Ref. č. EN 115-1:2017 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

 


Obsah

Strana

Evropská předmluva. 10

Úvod. 11

1......... Předmět normy. 13

2......... Citované dokumenty. 13

3......... Definice – značky a zkratky. 15

3.1...... Termíny a definice. 15

3.2...... Značky a zkratky. 17

4......... Seznam závažných nebezpečí 19

4.1...... Všeobecně. 19

4.2...... Mechanická nebezpečí 19

4.3...... Elektrická nebezpečí 20

4.4...... Radiační nebezpečí 20

4.4.1... Elektromagnetická radiace způsobená zařízením... 20

4.4.2... Elektromagnetická radiace přijatá z vnějšku. 20

4.5...... Nebezpečí požáru. 20

4.6...... Nebezpečí vzniklé zanedbáním ergonomických zásad při navrhování strojního zařízení 20

4.7...... Nebezpečí vyplývající z poruchy ovládacích obvodů. 20

4.8...... Nebezpečí vyplývající při přerušení provozu. 20

4.9...... Nebezpečí uklouznutí, zakopnutí a pádu. 21

4.10.... Nebezpečí specifické pro tento druh zařízení 21

4.11.... Závažná nebezpečí při zemětřesení 21

5......... Bezpečnostní požadavky a/nebo nápravná opatření 21

5.1...... Všeobecně. 21

5.2...... Nosná konstrukce (příhradová konstrukce) a obložení 22

5.2.1... Všeobecně. 22

5.2.2... Úhel sklonu. 22

5.2.3... Vstup do vnitřního prostoru. 22

5.2.4... Kontrolní kryty. 22

5.2.5... Provedení konstrukce. 22

5.3...... Stupně, palety, pás. 23

5.3.1... Všeobecně. 23

5.3.2... Rozměry. 23

5.3.3... Konstrukční provedení 24

5.3.4... Vedení stupňů, palet a pásu. 27

5.3.5... Mezera mezi stupni nebo paletami 28

5.3.6... Zařízení chybějícího stupně nebo palety. 28

5.4...... Poháněcí jednotka. 28

5.4.1... Poháněcí stroj 28

5.4.2... Brzdný systém... 29

5.4.3... Pohon stupňů a palet 31

5.4.4... Pohon pásu. 32

5.5...... Balustráda. 32

Strana

5.5.1... Všeobecně. 32

5.5.2... Rozměry balustrády. 32

5.5.3... Sokl 33

5.5.4... Stěna. 35

5.5.5... Mezery mezi stupni, paletami nebo pásy a sokly. 35

5.6...... Madlo. 35

5.6.1... Všeobecně. 35

5.6.2... Profil a poloha. 36

5.6.3... Vzdálenost mezi osami madel 36

5.6.4... Vstup madla. 36

5.6.5... Vedení 36

5.7...... Nástupiště. 36

5.7.1... Vlastnosti povrchu. 36

5.7.2... Uspořádání stupňů, palet a pásů. 36

5.7.3... Hřebeny. 37

5.8...... Prostory pro strojní zařízení, poháněcí a vratné stanice. 38

5.8.1... Všeobecně. 38

5.8.2... Rozměry a zařízení 38

5.8.3... Osvětlení a zásuvky. 38

5.9...... Ochrana proti požáru. 39

5.10.... Doprava. 39

5.11.... Elektrická instalace a zařízení 44

5.11.1 Všeobecně. 44

5.11.2 Stykače, pomocné stykače, součásti chybových bezpečnostních zapojení 45

5.11.3 Hlavní vypínače. 46

5.11.4 Elektrická instalace. 46

5.12.... Elektrický ovládací systém... 47

5.12.1 Ochranná zařízení a funkce. 47

5.12.2 Bezpečnostní zařízení a funkce. 48

5.12.3 Ovládací zařízení a funkce. 55

6......... Ověřování bezpečnostních požadavků a/nebo ochranných opatření 60

6.1...... Všeobecně. 60

6.2...... Zvláštní údaje, zkušební zprávy a certifikáty. 63

7......... Informace pro používání 63

7.1...... Všeobecně. 63

7.2...... Značky a varovná zařízení 64

7.2.1... Tabulky, nápisy a upozornění pro používání 64

7.2.2... Zvláštní ukazatele pro pohyblivé schody a pohyblivé chodníky se samočinným rozjezdem... 64

7.3...... Kontrola a zkouška. 64

7.3.1... Všeobecně. 64

7.3.2... Kontrola provedení, přejímací kontrola a zkouška. 65

7.4...... Průvodní dokumentace (především provozní návod) 65

7.4.1... Obsah. 65

Strana

7.4.2... Prezentace návodu. 67

7.4.3... Rada pro navrhování a vydávání pokynů pro používání 67

7.5...... Značení 67

Příloha A (normativní) Souvislost zařízení s budovou. 68

A.1...... Všeobecně. 68

A.2...... Volný prostor pro uživatele. 68

A.3...... Prostory pro strojní zařízení mimo příhradovou konstrukci 69

A.4...... Opatření k zabránění přístupu nákupních a zavazadlových vozíků. 70

A.4.1.. Všeobecně. 70

A.4.2.. Zábrany. 70

A.5...... Pevné vedení zábran a dopravních sloupků. 70

A.6...... Napájení elektrickou energií 71

Příloha B (normativní) Elektronické prvky – vyloučení poruch. 73

B.1..... Předmět 73

B.2..... Podmínky pro vyloučení poruch. 73

Příloha C (normativní) Navrhování a posuzování chybových bezpečnostních zapojení 76

Příloha D (normativní) Zkoušení chybových bezpečnostních zapojení s elektronickými prvky a/nebo s bezpečností spojenými zařízeními elektrickými, elektronickými a programovatelnými elektronickými (E/EPE) 77

D.1..... Všeobecně. 77

D.2..... Všeobecná opatření 77

D.2.1.. Chybové bezpečnostní obvody s elektronickými prvky. 77

D.2.2.. S bezpečností spojená elektrická, elektronická a programovatelná elektronická zařízení (E/E/PE) 77

D.3..... Zkušební vzorky. 77

D.4..... Mechanické zkoušky. 77

D.4.1.. Všeobecně. 77

D.4.2.. Vibrace. 78

D.4.3.. Rázy. 78

D.5..... Klimatická zkouška. 78

D.5.1.. Teplotní zkoušky. 78

D.5.2.. Zkoušky vlhkosti 79

D.6..... Zkouška funkce a bezpečnosti E/E/PE.. 79

Příloha E (informativní) Zásady pro navrhování bezpečnostních zapojení 80

Příloha F (informativní) Příklady možných dynamických zkoušek stupňů a palet v krutu. 81

F.1...... Všeobecně. 81

F.2...... Zkouška v krutu 1. 81

F.3...... Zkouška v krutu 2. 81

Příloha G (normativní) Bezpečnostní značky pro uživatele pohyblivých schodů a pohyblivých chodníků. 83

Příloha H (informativní) Pokyny pro výběr a navrhování pohyblivých schodů a pohyblivých chodníků. 85

H.1..... Maximální kapacita. 85

H.2..... Pohyblivé schody nebo pohyblivé chodníky pro veřejnost 85

Příloha I (normativní) Požadavky na pohyblivé schody a pohyblivé chodníky určené pro dopravu nákupních a zavazadlových vozíků. 86

I.1....... Pohyblivé schody. 86

I.2....... Pohyblivé chodníky. 87

Strana

Příloha J (informativní) Stanovení protiskluzových vlastností stupnic stupňů a palet, hřebenových a podlahových desek. 88

J.1...... Úvod. 88

J.2...... Zkoušení a posuzování protiskluzových vlastností 88

Příloha K (informativní) Stanovení kluzných vlastností obuvi na soklech balustrády. 90

K.1..... Úvod. 90

K.2..... Zkoušení a posuzování kluzných vlastností 90

Příloha L (informativní) Větší modifikace. 91

Příloha M (normativní) Pohyblivé schody a pohyblivé chodníky za seismického stavu. 92

M.1..... Úvod. 92

M.2..... Konstrukční požadavky. 92

M.2.1.. Všeobecně. 92

M.2.2.. Podpěry. 92

M.2.3.. Uspořádání 92

M.2.4.. Mechanická bezpečnostní zařízení pohyblivých schodů a pohyblivých chodníků. 92

M.3..... Požadavky na provedení 92

M.3.1.. Všeobecně. 92

M.3.2.. Příhradová konstrukce. 92

M.3.3.. Hmotnost příhradové konstrukce pohyblivých schodů a pohyblivého chodníku. 92

M.3.4.. Podmínky zatížení a deformace při seismické události 93

M.3.5.. Postup výpočtu podle EN 1998-1:2004. 93

M.4..... Strojní zařízení 93

M.5..... Elektrická instalace a další zařízení 93

Příloha N (normativní) Interpretace EN 115-1. 95

N.1..... Formulář pro interpretační dotaz. 95

N.2..... Formulář pro interpretaci 96

Příloha ZA (informativní) Vztah mezi touto evropskou normou a základními požadavky směrnice EU 2006/42/ES,
které mají být pokryty.
97

Bibliografie. 98

 


Evropská předmluva

Tento dokument (EN 115-1:2017) vypracovala technická komise CEN/TC 10 Výtahy, pohyblivé schody a pohyblivé chodníky, jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR.

Této evropské normě musí být nejpozději do ledna 2018 udělen status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání jako národní normy. Národní normy, které jsou s ní v rozporu, musí být zrušeny nejpozději do ledna 2019.

Pozornost musí být věnována možnosti, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN nenese žádnou odpovědnost za stanovení těchto nebo všech jiných patentových práv.

Tato norma nahrazuje EN 115:2008 +A1:2010.

Potřeba nahrazení spočívá na následujících bodech:

a) zvýšení bezpečnosti změnami osvědčené technologie;

b) nutnosti reflektovat změny stavu techniky;

–   nová struktura požadavků na elektrické části článků pro ochranu, bezpečnost, ovládací zařízení a funkce;

    požadavky na vložky/upevnění stupňů;

–   rozšíření provozní brzdy o elektrické brždění;

–   aktualizace zkoušky materiálu na sokly;

–   zařazení požadavků na protipožární ochranu;

–   zavedení obousměrného provozu;

–   zařazení označení spínače STOP;

–   zavedení aktualizovaných kontrolních prohlídek při použití obou rukou;

–   popis zábran pro přístup nákupních vozíků;

–   požadavky na pevná zařízení v nevyhrazených prostorech;

–   začlenění požadavků na provedení v případě zemětřesení;

c) zapracování základních požadavků na ochranu zdraví a bezpečnosti z příslušných směrnic EU;

d) eliminace oznámených chyb;

e) vysvětlení textu a zapracování návrhů vyplývajících z interpretačních žádostí[1]);

f)   doplnění odkazů na další normy podle pokroku v této oblasti;

g) přizpůsobení průvodci CEN 414:2014.

Tato norma byla vypracována na základě mandátu, který udělila CEN Evropská komise a Evropské sdružení volného obchodu a podporuje základní požadavky směrnic EU.

Vztahy se směrnicemi EU jsou uvedeny v informativní příloze ZA, která je nedílnou částí tohoto dokumentu.

Tato norma je částí souboru norem EN 115: „Bezpečnost pohyblivých schodů a pohyblivých chodníků“.

EN 115 se v současné době skládá z následujících částí:

–   Část 1: Konstrukce a montáž (tento dokument);

–   Část 2: Zásady zvýšení bezpečnosti existujících pohyblivých schodů a pohyblivých chodníků;

–   Část 3: Souvislost mezi normou EN 115:1995 a jejími změnami a EN 115-1:2008 (technická zpráva);

–   Část 4: Interpretace k souboru norem EN 115 (technická specifikace).

Podle vnitřních předpisů členy CEN/CENELEC jsou tyto národní normalizační orgány zavázány zavést tuto evropskou normu: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Dřívější Jugoslávská republika Makedonie, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Chorvatska, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného
království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Úvod

Tento dokument je normou typu C podle EN ISO 12100-2010.

Tento dokument je důležitý především pro následující zúčastněné strany představující účastníky trhu zabývající se bezpečností strojního zařízení:

    pro výrobce strojního zařízení (malé, střední a velké podniky);

    pro zdravotní a bezpečnostní orgány (regulátory, orgány zabývající se předcházení haváriím, dozoru nad trhem atd.).

Další mohou být ovlivněni úrovní bezpečnosti strojního zařízení dosaženou dokumentem výše uvedenými účastníky trhu:

    uživatelé/zaměstnanci strojního zařízení (malé, střední a velké podniky);

    uživatelé/zaměstnanci strojního zařízení (např. odboráři, organizace osob se zvláštními požadavky);

    poskytovatelé servisu, např. údržby (malé, střední a velké podniky);

    spotřebitelé (v případě strojního zařízení určeného pro používání spotřebiteli).

Výše uvedení účastníci trhu měli možnost se podílet na přípravě tohoto dokumentu.

V předmětu této normy je uvedeno, kterého strojního zařízení se týká a rozsah nebezpečí, nebezpečných situací a událostí, kterými se tento dokument zabývá.

Jsou-li ustanovení této normy typu C odlišná od těch ustanovení, která jsou uvedena v normách typu A a B, jsou ustanovení této normy typu C u zařízení navržených a postavených podle této normy typu C nadřazena ustanovením jiných norem.

Účelem této normy je stanovit bezpečnostní požadavky pro pohyblivé schody a pohyblivé chodníky, aby byly osoby a předměty ochráněny před riziky úrazů při montáži, provozu, údržbě a kontrplních pracích.

Obsah této normy je založen na předpokladu, že osoby používající pohyblivé schody a pohyblivé chodníky jsou schopny se pohybovat bez cizí pomoci. Avšak fyzické a smyslové schopnosti obyvatelstva se mohou pohybovat v širokém rozsahu, pohyblivé schody a pohyblivé chodníky jsou pravděpodobně používány i osobami s řadou dalších postižení.

Některé osoby, především starší lidé mohou mít více než jedno postižení. Některé osoby nejsou schopny použít pohyblivé schody nebo pohyblivé chodníky bez cizí pomoci a spoléhají na pomoc/podporu poskytnutou průvodcem. Dále některé osoby mohou nést zavazadla nebo jsou odpovědny za jiné osoby, které mohou mít vliv na jejich pohyblivost. Rozsah toho, na kolik je osoba postižená a zatížená, často závisí na použitelnosti výrobku, příslušenství a okolí.

Použití vozíků pro invalidy na pohyblivých schodech a pohyblivých chodnících může vést k nebezpečným situacím, které nelze snížit provedením zařízení, a proto by se nemělo dovolovat.

Používání výtahů je přednostní způsob vertikální dopravy pro většinu osob s omezenou schopností pohybu
a především osob na invalidních vozících a osob doprovázených psy.

Doplňující značky by měly ukazovat umístění dalších možností, tato zařízení by měla být v blízkosti pohyblivých schodů a pohyblivých chodníků a měla by být snadno k nalezení.

Rizika vznikající uspořádáním pohyblivých schodů a pohyblivých chodníků v budově (např. překážky nebo volné prostory v sousedství pohyblivých schodů) by se měly posoudit metodami podle ISO 14798 projektantem/majitelem při navrhování budovy a mělo by se přijmout opatření k odstranění nebezpečí nebo ke snížení rizika na přijatelnou úroveň.

Předpokládá se, že při každé smlouvě projedná zákazník s dodavatelem (viz také přílohu A):

a)   uvažované používání pohyblivých schodů nebo pohyblivých chodníků;

b)   podmínky prostředí;

c)   stavební záležitosti;

d)   ostatní vlivy vyplývající z místa umístění.

Odpovědnost za plánování dopravních toků a evakuaci/záchranu má projektant /majitel budovy.

Jestliže se uvažuje, že se pohyblivé schody nebo pohyblivé chodníky budou provozovat za zvláštních podmínek, jako přímo vystavené povětrnosti nebo výbušnému prostředí, nebo budou sloužit ve zvláštních případech jako nouzové východy, měla by se použít příslušná kritéria pro konstrukci, komponenty, materiály a návody pro používání tak, aby splňovala konkrétní podmínky.

Byl ustanoven interpretační výbor, aby vysvětloval, pokud to bude nutné, smysl, ve kterém byly články normy navrženy, a vysvětloval požadavky ve zvláštních případech. Dotazy na interpretaci mohou být zasílány národním normalizačním organizacím, které budou kontaktovat odpovědný technický výbor CEN/TC 10. Formuláře pro žádosti na interpretace jsou uvedeny v příloze N.


1 Předmět normy

Tato evropská norma platí pro nové pohyblivé schody a pohyblivé chodníky (s paletami nebo pásy) uvedené v kapitole 3.

Tato evropská norma pojednává o všech závažných nebezpečích, nebezpečných situacích a událostech u pohybli-
vých schodů a pohyblivých chodníků, když se používají tak, jak bylo zamýšleno a za podmínek možnosti zneužití, které lze rozumně předvídat výrobcem (viz kapitola 4).

Tuto evropskou normu nelze uplatňovat na pohyblivé schody a pohyblivé chodníky, které byly vyrobeny před datem její publikace. Doporučuje se však, aby existující zařízení byla upravena podle této normy.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.[1])    Interpretační komise CEN/TC 10 byla ustanovena pro odpovědi na otázky o smyslu, na který odborníci navrhli různé články normy. Všechny tyto interpretace byly publikovány s CEN/TS 115-1 [1] dokud nejsou začleněny jako změny do příslušných norem.