ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.140.90                                                                                                                                    Říjen 2018

Bezpečnostní předpisy pro výtahy – Provoz a servis výtahů

ČSN 27 4002

 

Safety rules for lifts – Operation and service of lifts

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN 27 4002 z ledna 2014. 

 


Obsah

Strana

Předmluva..................................................................................................................................................................................................... 3

Úvod................................................................................................................................................................................................................ 4

1......... Předmět normy................................................................................................................................................................................ 4

2......... Citované dokumenty....................................................................................................................................................................... 4

3......... Termíny a definice........................................................................................................................................................................... 4

4......... Základní požadavky na provoz výtahů........................................................................................................................................ 6

5......... Požadavky na prohlídky výtahů.................................................................................................................................................... 9

6......... Požadavky na odborně způsobilé pracovníky......................................................................................................................... 11

Příloha A (informativní) Kniha výtahu.................................................................................................................................................... 12

A.1...... Základní údaje (vyplňuje dodavatel výtahu)............................................................................................................................ 14

A.2...... Výsledky zkoušky po ukončení montáže elektrického výtahu.............................................................................................. 20

A.3...... Výsledky zkoušky po ukončení montáže hydraulického výtahu.......................................................................................... 27

A.4...... Kniha výtahu – posouzení shody, podstatné změny výtahů, inspekční prohlídky............................................................ 34

A.5...... Kniha výtahu – záznamy související s provozem výtahu (vyplňuje vlastník/provozovatel výtahu)............................... 36

Příloha B (informativní) Souhrn základních servisních úkonů k zajištění provozuschopnosti výtahu po celou dobu jeho technického života................................................................................................................................................................................................ 37

Příloha C (informativní) Kniha odborných prohlídek výtahu (vzor).................................................................................................. 39

 

 

Předmluva

Změny proti předchozí normě

Oproti vydání z roku 2014 byly přesněji specifikovány požadavky na servisní firmu, provozovatele výtahů a monitoring výtahů. Dále byla přepracována příloha B se zdůrazněním provádění základních servisních úkonů k zajištění provozuschopnosti výtahu po celou dobu jeho technického života s rozdělením činností mezi provozovatele výtahu a servisní firmu.

Souvisící právní předpisy

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění

Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně

Nařízení vlády č. 122/2016 Sb., o posuzování shody výtahů a jejich bezpečnostních komponent

Nařízení vlády č. 117/2016 Sb. Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility

Nařízení vlády č. 176/2008 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na strojní zařízení

Vyhláška MV ČR č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru

Vyhláška ČÚBP č. 19/1979 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, v platném znění

Vypracování normy

Zpracovatel: Unie výtahového průmyslu ČR, IČO 27022200, Ing. Jan Dvořák, Václav Vaněk

Technická normalizační komise: TNK 107 Výtahy, pohyblivé schody a pohyblivé chodníky

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Jaroslav Zajíček

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Úvod

Tato norma byla vypracována pro udržování úrovně bezpečného provozu výtahů, které jsou trvalou součástí staveb, po celou dobu jejich technického života. Pokud se týká servisu výtahů prováděného servisní firmou, lze z pohledu odpovědnosti servisní firmy garantovat pouze zajištění provozuschopnosti výtahů. K tomu, aby výtahy byly udržovány v úrovni bezpečného provozu je nutná aktivní spolupráce vlastníka/provozovatele výtahu zejména v oblasti odstraňování zjištěných provozních rizik výtahů. Použité postupy, odborná způsobilost servisních firem a jejich zaměstnanců mají zásadní vliv na úroveň poskytovaného servisu.

1 Předmět normy

Tato norma stanovuje základní požadavky pro udržení úrovně bezpečného provozu výtahů, které jsou trvalou součástí staveb, po celou dobu jejich technického života.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.