ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.140.90                                                                                                                                     Únor 2018

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Podstatné změny výtahů určených
pro dopravu osob nebo osob a nákladů

ČSN 27 4011

 

Safety rules for the construction and installation of passenger and goods lifts – Essential changes of passenger or good passenger lifts

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN 27 4011 z června 2004.

 


Obsah

Strana

1......... Předmět normy................................................................................................................................................................................ 4

2......... Citované dokumenty....................................................................................................................................................................... 4

3......... Termíny a definice........................................................................................................................................................................... 4

4......... Podstatné změny výtahů................................................................................................................................................................ 5

5......... Obecné požadavky.......................................................................................................................................................................... 6

6......... Minimální technické požadavky.................................................................................................................................................... 6

Příloha A (normativní) Přehled nezbytné technické dokumentace, která se musí vypracovat v rámci podstatných změn.... 7

Předmluva

Tato norma byla vypracována za účelem stanovení minimálních technických a bezpečnostních požadavků na výtahy při provádění podstatných změn těchto výtahů, které mají v nejvyšší možné míře odstranit významná nebezpečí a s nimi související provozní rizika. Odstranění zjištěných provozních rizik může proběhnout výměnou dříve instalovaných výtahů určených pro dopravu osob nebo osob a nákladů za výtahy nové nebo prováděním podstatných změn jednotlivých částí výtahů.

Změny proti předchozí normě

Tato norma byla přepracována tak, aby zcela respektovala ustanovení revidované ČSN EN 81-80, která řeší problematiku odstraňování zjištěných významných nebezpečí a provozních rizik dříve instalovaných výtahů určených pro dopravu osob nebo osob a nákladů a ČSN EN 81-21+A1, která řeší problematiku konstrukcí nových výtahů instalovaných v existujících (stávajících) budovách, kdy vnitřní uspořádání těchto budov neumožňuje zcela splnit konstrukční požadavky uvedené v harmonizovaných konstrukčních ČSN EN 81-20 a ČSN EN 81-50.

Souvisící právní předpisy

Nařízení vlády č. 122/2016 Sb. o posuzování shody výtahů a jejich bezpečnostních komponent

Patentová práva

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. ÚNMZ nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Vypracování normy

Zpracovatel: Unie výtahového průmyslu ČR, IČ 27022200, Ing. Jan Dvořák

Technická normalizační komise: TNK 107 Výtahy, pohyblivé schody a pohyblivé chodníky

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Jaroslav Zajíček

1 Předmět normy

Tato norma platí pro provádění podstatných změn (dříve modernizace, rekonstrukce) provozovaných výtahů určených pro dopravu osob nebo osob a nákladů v existujících (stávajících) budovách, což je možné provést výměnami dříve instalovaných výtahů za výtahy nové nebo provedením podstatných změn jednotlivých částí výtahů. Norma stanovuje minimální rozsah požadavků, které musí být dodrženy při prováděných podstatných změnách výtahů.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.