ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.140.90 Prosinec 2016

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Zvláštní použití výtahů pro dopravu osob a osob a nákladů –
Část 73: Funkce výtahů při požáru

ČSN
EN 81-73

27 4003

 

Safety rules for the construction and installation of lifts – Particular application for passenger and goods passenger lifts –
Part 73: Behaviour of lifts in the event of fire

Régles de securité pour la construction et l’installation des élévateurs – Application particulieres pour les ascenseurs
et les ascenseurde de charge –
Partie 73: Fonctionnement des ascenseurs en cas d’incendie

Sicherheitsregeln für die Konstruction und den Einbau von Aufzügen – Spezielle Anwendungen für Personen
und Lastenaufzüge –
Teil 73: Verhalten von Aufzügen im Brandfall

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 81-73:2016. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 81-73:2016. It was translated by Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 81-73 (27 4003) ze srpna 2016.

 

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 81-73:2016 do soustavy norem ČSN. Zatímco norma ze srpna 2016 převzala EN 81-73:2016 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem.

Informace o citovaných dokumentech

EN 81-20:2014 zavedena v ČSN EN 81-20:2015 (27 4003) Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Výtahy pro dopravu osob a nákladů – Část 20: Výtahy pro dopravu osob a osob a nákladů

EN 81-72 zavedena v ČSN EN 81-72 (27 4003) Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Zvláštní úprava výtahů určených pro dopravu osob a osob a nákladů – Část 72: Požární výtahy

EN 81-77 zavedena v ČSN EN 81-77 (27 4003) Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Zvláštní úprava výtahů určených pro dopravu osob a osob a nákladů – Část 77: Výtahy vystavené seizmickým podmínkám

EN ISO 7010 zavedena v ČSN EN ISO 7010 Grafické značky – Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky – Registrované bezpečnostní značky

EN ISO 12100:2010 zavedena v ČSN EN ISO 12100 Bezpečnost strojních zařízení – Všeobecné zásady pro konstrukci – Posouzení rizika a snižování rizika (ISO 12100:2010)

Vypracování normy

Zpracovatel: Unie výtahového průmyslu ČR, IČ 27022200, Ing. Jan Dvořák

Technická normalizační komise: TNK 107 Výtahy, pohyblivé schody a pohyblivé chodníky

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Jaroslav Zajíček

EVROPSKÁ NORMA EN 81-73
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM Únor 2016

ICS 13.220.50; 91.140.90 Nahrazuje EN 81-73:2005

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Zvláštní použití výtahů pro dopravu osob a osob a nákladů –
Část 73: Funkce výtahu při požáru

Safety rules for the construction and installation of lifts – Particular applications for passenger and goods passenger lifts –
Part 73: Behaviour of lifts in the event of fire

Règles de sécurité pour la construction et l’installation des élévateurs – Applications particulières
pour les ascenseurs et les ascenseurs de charge –
Partie 73: Fonctionnement des ascenseurs
en cas d’incendie

Sicherheitsregeln für die Konstruktion und den Einbau von Aufzügen – Besondere Anwendungen für Personen und Lastenaufzüge –
Teil 73: Verhalten von Aufzügen im Brandfall

Tato evropská norma byla schválena CEN 2015-12-05.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

[image]

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2016 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN 81-73:2016 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé republiky Jugoslávie Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Obsah

Strana

Evropská předmluva 5

Úvod… 6

1 Předmět normy 7

2 Normativní odkazy 7

3 Termíny a definice 7

4 Přehled závažných nebezpečí 8

5 Bezpečnostní požadavky a/nebo ochranná opatření 8

5.1 Základní požadavky 8

5.1.1 Obecná opatření 8

5.1.2 Stanovené stanice a vstupní signály 8

5.1.3 Ovládací prostředky 8

5.1.4 Ruční ovládací zařízení 8

5.1.5 Reakce zastaveného výtahu 8

5.1.6 Zákazová značka 9

5.2 Požadavky na rozhraní mezi ovládacími prostředky a systémem řízení výtahu 9

5.3 Funkce výtahu po obdržení signálu o zjištění požáru 9

6 Ověřování bezpečnostních požadavků a/nebo ochranných opatření 10

7 Informace pro používání 11

Příloha A (informativní) Případy a rozhraní výtahu 12

A.1 Případy vytvořené na základě použití EN 81-73 12

A.2 Ustanovení ovládacích prostředků a rozhraní výtahu 13

Příloha B (informativní) Požadavky na údržbu 14

Příloha ZA (informativní) Vztah této evropské normy a základních požadavků evropské směrnice 95/16/EC na výtahy 15

Příloha ZB (informativní) Vztah této evropské normy a základních požadavků evropské směrnice 2014/33/EU 16

Bibliografie 17

Evropská předmluva

Tento dokument (EN 81-73:2016) vypracovala technická komise CEN/TC 10 „Výtahy, pohyblivé schody a pohyblivé chodníky“, jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR.

Této evropské normě musí být nejpozději do srpna 2016 udělen status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání jako národní normy. Národní normy, které jsou s ní v rozporu, musí být zrušeny nejpozději do srpna 2016.

Pozornost musí být věnována možnosti, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN a/nebo CENELEC nenese žádnou odpovědnost za stanovení těchto nebo všech jiných patentových práv.

Tato norma nahrazuje EN 81-73:2005.

EN 81-73:2016 je úplnou revizí, která zohledňuje vývoj od doby publikace EN 81-73:2005 a zkušenosti získané používáním této normy. Z těchto důvodů bylo mnoho článků změněno.

Hlavní změny mohou být uvedeny takto:

– použití „ovládacích prostředků“ k označení buď ručního ovládacího zařízení, nebo samočinného ovládacího zařízení, např. požárního systému ALARM;

– změny předpokladů, na kterých je tato evropská norma založena, včetně záležitostí, které jsou předmětem projednání;

– revize článků pojednávajících o ovládacích prostředcích, požadavcích na rozhraní a na stanovené stanice. Kromě toho označení ručních ovládacích prostředků;

– vysvětlení, že požární ovládací prostředky nejsou nadřazeny ovládání pro udržbu;

– změny v odkazech na zákazové značky;

– změny funkce výtahu po obdržení ovládacího signálu včetně požadavků na akustický signál na kleci, jestliže je výtah ovládán pro údržbu, a akustického signálu na kleci, když se dveře zavírají s opatřením neaktivního zařízení ochrany cestujících, jestliže se dveře po prodlevě nezavírají;

– změny funkce výtahu, jakmile výtah dojede do stanovené stanice včetně požadavků na zvukový a/nebo vizuální signál a požadavek, aby výtah parkoval s otevřenými nebo zavřenými dveřmi;

– vypuštění požadavků na samostatný signál pro znovuzapnutí a pro signalizaci „nevstupovat“;

– doplnění nové informativní přílohy B s požadavky na údržbu.

Tento dokument byl zpracován na požadavek Evropské komise a Evropské asociace pro volný trh daný organizaci CEN a podporuje základní požadavky evropských směrnic.

Pro vztah k evropské směrnici 95/16/EC, doplněné 2006/42/EC a evropskou směrnicí 2014/33/EU viz informativní přílohy ZA a ZB, které jsou nedílnou součástí tohoto dokumentu.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé republiky Jugoslávie Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Úvod

Tento dokument je normou druhu C, jak je uvedeno v EN ISO 12100:2010.

Výtahy, kterých se týká a rozsah nebezpečí, nebezpečných situací a událostí je uveden v předmětu tohoto dokumentu.

Jsou-li ustanovení této normy typu C odlišná od těch ustanovení, která jsou uvedena v normách typu A a B, jsou ustanovení této normy typu C u výtahů navržených a instalovaných podle ustanovení této normy typu C, nadřazena ustanovením jiných norem.

Funkce popsaná v této evropské normě se vztahuje na samočinný návrat klece do stanovené stanice a vyřazení výtahu z provozu.

Tato evropská norma pojednává o:

a) snížení rizika cestujících uvězněných v kleci při požáru v budově;

b) pomoci hasičskému/vyprošťovacímu týmu pro kontrolu, že ve výtahu nejsou uvězněni žádní cestující, když nakonec klec zaparkuje ve stanovené stanici;

c) snížení rizika cestujících v kleci, aby nebyli vystavení ohni a kouři.

Obsah této norma spočívá na následujících předpokladech:

– ovládací prostředky spustí signál pro výtah, který způsobí určitou reakci výtahu;

– projektanti budovy, architekti musí pečlivě zvážit určení ovládání výtahu při požáru, jak uvádí tato evropská norma;

– zřetelné rozdělení funkce ovládacích prostředků a řídicího systému výtahu, a

– ovládací prostředky fungují tak, jak bylo stanoveno.

Tato evropská norma předpokládá projednání následujících záležitostí projektanta budovy s dodavatelem výtahu:

– druh ovládacích prostředků a jejich rozhraní (viz 0.4.2 z EN 81-20:2014);

– druh a ochranu spínače pro ruční ovládací zařízení;

– počet a umístění stanovené stanice/stanic;

– zpracování příslušného plánu pro údržbu a ověřování, a

– zda výtah ve stanovené stanici parkuje s otevřenými nebo zavřenými dveřmi.

1 Předmět normy

Tato evropská norma stanoví zvláštní opatření a bezpečnostní pravidla popisující funkci výtahů při požáru v budově na základě ovládacího signálu/signálů pro řídicí systém výtahu/výtahů.

Tato norma platí pro všechny nové výtahy pro dopravu osob a osob a nákladů se všemi druhy pohonů. Tato norma se však může použít jako podklad pro zvýšení bezpečnosti existujících výtahů pro dopravu osob a osob a nákladů.

Tato norma neplatí pro:

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.