ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 53.020.99; 03.100. 30 Prosinec 2016

Pojízdné zdvihací pracovní plošiny – Školení obsluhy

ČSN
ISO 18878

27 5005

 

Mobile elevating work platforms – Operator (driver) training

Plates-formes élévatrices mobiles de personnes – Formation des opérateurs (conducteurs)

Tato norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 18878:2013. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the International Standard ISO 18878:2013. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

 

Národní předmluva

Informace o citovaných dokumentech

ISO 16368 nezavedena

ISO 18893 zavedena v ČSN EN 18893 (27 5006) Pojízdné zdvihací pracovní plošiny – Bezpečnostní zásady, prohlídky, údržba a provoz

Vypracování normy

Zpracovatel: Ing. Rudolf Kalina, CSc., IČ 16494075

Technická normalizační komise: TNK 123, Zdvihací a manipulační zařízení

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Jaroslav Zajíček

MEZINÁRODNÍ NORMA

Pojízdné zdvihací pracovní plošiny – ISO 18878
Školení obsluhy Druhé vydání
2013-08-01

ICS 53.020.99; 03.100. 30

Obsah

Strana

Úvod 6

1 Předmět normy 7

2 Citované dokumenty 7

3 Termíny a definice 7

4 Bezpečné používání MEWP 7

5 Požadavky na školení, seznámení a oprávnění k obsluze 7

6 Obsah školení 8

6.1 Základní školení 8

6.2 Seznámení 8

6.3 Praktické vyhodnocení 8

7 Organizace školení 9

7.1 Kvalifikovaný školitel 9

7.2 Způsobilost 9

7.3 Uchovávání záznamů 9

7.4 Školení/opakované školení 9

7.5 Přezkoušení/opakované přezkoušení 9

7.6 Prověřování 9

7.7 Ověřování školení 9

Příloha A (informativní) Příklad formuláře pro vyhodnocení znalostí 10

Příloha B (informativní) Zkouška pro vyhodnocení praktických znalostí MEWP typu 1 – Příklad 11

Příloha C (informativní) Zkouška pro vyhodnocení praktických znalostí MEWP typu 2 – Příklad 12

Příloha D (informativní) Zkouška pro vyhodnocení praktických znalostí MEWP typu 3 – Příklad 14

Příloha E (informativní) Příklady osvědčení o ukončení školení obsluhy MEWP 16

[image]

DOKUMENT CHRÁNĚNÝ COPYRIGHTEM

© ISO 2013, Published in Switzerland

Veškerá práva vyhrazena. Není-li specifikováno jinak, nesmí být žádná část této publikace reprodukována nebo používána v jakékoliv formě nebo jakýmkoliv způsobem, elektronickým ani mechanickým, včetně pořizování fotokopií nebo zveřejnění na internetu nebo intranetu, bez předchozího písemného svolení. O písemné svolení lze požádat buď přímo ISO na níže uvedené adrese, nebo členskou organizaci ISO
v zemi žadatele.

ISO copyright office

Case postale 56 · CH-1211 Geneva 20

Tel. + 41 22 749 01 11

Fax + 41 22 749 09 47

E-mail copyright@iso.org

Web www.iso.org

Published in Switzerland

 

Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětová federace národních normalizačních orgánů (členů ISO). Mezinárodní normy obvykle vypracovávají technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být v této technické komisi zastoupen. Práce se zúčastňují také vládní i nevládní mezinárodní organizace, s nimiž ISO navázala pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezi-
národní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

Postupy použité při tvorbě tohoto dokumentu a postupy určené pro jeho další udržování jsou popsány ve směrnicích ISO/IEC, část 1. Zejména se má věnovat pozornost rozdílným schvalovacím kritériím potřebným pro různé druhy dokumentů ISO. Tento dokument byl vypracován v souladu s redakčními pravidly uvedenými ve směrnicích ISO/IEC, část 2 (viz www.iso.org/directives).

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. ISO nelze činit odpovědnou za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv. Podrobnosti o jakýchkoliv patentových právech identifikovaných během přípravy tohoto dokumentu budou uvedeny v úvodu a/nebo v seznamu patentových prohlášení obdržených ISO (viz www.iso.org/patents).

Jakýkoliv obchodní název použitý v tomto dokumentu se uvádí jako informace pro usnadnění práce uživatelů a neznamená schválení.

Za tento dokument je odpovědná komise ISO/TC 214 Zdvihací pracovní plošiny.

Toto druhé vydání zrušuje a nahrazuje první vydání (ISO 18878:2004), které bylo technicky revidováno.

Úvod

Tato mezinárodní norma je jednou z řady norem zpracovaných ISO/TC 214 zabývající se normalizací terminologie a všeobecnými principy školení obsluh zdvihacích pracovních plošin používaných ke zdvihaní a polohování personálu (a souvisících pracovních nástrojů a materiálu) do pracovní polohy, kde je prováděn pracovní úkon. Předpokládá se, že místní instituce použijí tuto mezinárodní normu k vytvoření podrobných požadavků na školení obsluhy odpovídající místním podmínkám.

1Předmět normy

Tato mezinárodní norma uvádí metody přípravy materiálů pro školení a organizaci školení obsluh pojízdných zdvihacích pracovních plošin (Mobile Elevating Work Platforms) (dále MEWP).

Norma je použitelná na MEWP jak jsou definovány v ISO 16368, které jsou určeny k přesunu osob do polohy, ve které mohou z pracovní plošiny provádět pracovní úkony.

POZNÁMKA Pokud jsou národní požadavky přísnější, mají přednost před touto mezinárodní normou.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.