ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 53. 020. 20                                                                                                                                                      Listopad 1997

Jeřáby -

Příručka náhradních dílů

ČSN

ISO 10973

27 0075

Cranes - Spare parts manual

Appareils de levage à charge suspendue - Manuel de pièces de rechange

Krane - Handbuch von Ersatzteile

Tato norma je identická s ISO 10973: 1995. This Standard is identical with ISO 10973: 1995.

© Český normalizační institut, 1997

26254


ČSN ISO 10973

Národní předmluva

Vypracování normy

Zpracovatel: H-Consult Praha, IČO 43942466, RNDr. Helena Kurzweilová, CSc. Technická normalizační komise: TNK 123 Zdvihací a manipulační zařízení Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Miloslav Vomočil


ČSN ISO 10973

MEZINÁRODNÍ NORMA

Jeřáby -

Příručka náhradních dílů

ISO 10973

První vydání 1995-07-15

ICS 53. 020. 20

Deskriptory: handling equipment, lifting equipment, cranes (hoist), components, spare parts, handbooks.

Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních orgánů (členů ISO). Na mezinárodních normách obvykle pracují technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být zastoupen v této technické komisi. Práce se zúčastňují i mezinárodní organizace, vládní i nevládní, s nimiž ISO navázalo pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

Návrhy mezinárodních norem přijaté technickými komisemi se rozesílají členům ISO к hlasování. Vydání mezinárodní normy vyžaduje souhlas alespoň 75 % z hlasujících členů.

Mezinárodní norma ISO 10973 byla připravena technickou komisí ISO/TС 96 Jeřáby, subkomisí SC 5 Použití, provoz a údržba.

Přílohy A, B, C, D a E této mezinárodní normy jsou přiloženy pouze pro informaci.


ČSN ISO 10973

1 Předmět normy

Tato mezinárodní norma stanovuje hlavní požadavky nezbytné pro přípravu a návrh příruček náhradních dílů pro jeřáby.

2 Návrh příručky

2. 1    Všeobecně

Příručka náhradních dílů musí být připravena výrobcem jeřábu. Tato příručka

a)   musí být jednoduše srozumitelná a musí mít odpovídající vysvětlivky;

b)   musí používat mezinárodní rozlišovací symboly pokud jsou ustanoveny;

c)   musí být jednoduchá na použití, kompaktní a vyrobena z trvanlivého, těžko poškoditelného materiálu;

d)   musí být přeložena do jazyka normálně používaného výrobcem, ačkoliv může být dohodnut oběmi stranami smlouvy specifický jazyk;

Příručka je pracovní pomůcka, která musí být vhodná i ucelená. Text musí být jednoduchý a adaptovaný na jedince, kteří ho budou používat, se všemi jasnými a obsáhlými informacemi.

Aby se předešlo nebezpečnému nedorozumnění, ilustrace, diagramy, grafy a tabulky musí být používány přednostně před psaným textem. Musí být jasné a jednoduché a musí být umístěny vedle odpovídajícího textu.

Příručka může být navržena způsobem, který jasně a pozitivně naznačuje, že je úplná (například každá stránka může být očíslována a celkový počet stránek v příručce jasně uveden, na první, nebo na všech stránkách).

Termíny (viz ISO 4306), definice, jednotky (viz ISO 31) a symboly musí vyhovovat důležitým mezinárodním normám. Když jsou používány specifické jednotky, odlišné od obecných, musí být uvedeny v příručce v hranatých závorkách nebo jako poznámka pod čarou.

Pouze ty položky, které jsou příbuzné jednotlivým jeřábovým modelům nebo sériím, a jejich aplikace by mohly být zahrnuty.

2. 2   Úvodní informace

Následující informace musí být uvedeny na přední nebo zadní obálce, nebo na prvních stránkách příručky:

a)   název příručky;

b)   referenční číslo příručky (pokud je);

c)   identifikace (označení, typ, série, model, atd. ) jeřábu, pro který bude příručka použita;

d)  sériové číslo nebo čísla jeřábu, nebo, jestliže je to potřeba, řada sériových čísel;

e)  jména a plná adresa výrobce jeřábu a/nebo jeho zástupce;

f)   přehled obsahu a/nebo seznam.

2. 3   Počet dílů příručky

Příručka náhradních dílů spolu s jinými příručkami, které se týkají jednotlivých záležitostí jeřábů (například příručka obsluhy, příručka uživatele, atd. ), může být vydána v počtu jednoho nebo více dílů. Volba dílu a seskupení částí musí odpovídat typu výrobku, jeho normálnímu užití a požadavkům obsluhy. Aby se stejná informace neustále neopakovala, musí na vhodných místech být křížové odkazy na ostatní díly