ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 53.020.20

Listopad 1997

Jeřáby
Sledování stavu
Část 1: Všeobecně

ČSN
ISO 12482-1

27 0040

 

 

 

Cranes - Condition monitoring - Part 1: General

Appareils de levage à charge suspendue - Surveillance - Partie 1: Généralités

Krane - Standverfolgung - Teil 1: Allgemeines

 

Tato norma je identická s ISO 12482-1:1995.

This standard is identical with ISO 12482-1:1995.

 

Ó Český normalizační institut, 1997
26253


Strana 2

Národní předmluva

 

Citované normy

ISO 4301-1:1986   zavedená v ČSN ISO 4301-1 Jeřáby a zdvihací zařízení. Klasifikace. Část 1: Všeobecně

ISO 4306-1:1990   zavedená v ČSN ISO 4306-1 Jeřáby. Názvosloví. Část 1: Všeobecně

ISO 4306-2:1994   zavedená v ČSN ISO 4306-2 Jeřáby. Názvosloví. Část 2: Mobilní jeřáby

ISO 4306-3:1991   zavedená v ČSN ISO 4306-3 Jeřáby. Názvosloví. Část 3: Věžové jeřáby

ISO 9927-1:1994   v návrhu

 

Vypracování normy

Zpracovatel: H-Consult Praha, IČO 43942466, RNDr. Helena Kurzweilová, CSc.

Technická normalizační komise: TNK 23 Zdvihací a manipulační zařízení

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Miloslav Vomočil


Strana 3

Obsah

 

strana

 

 

 

1

Předmět normy

5

2

Odkazy na normy

6

3

Definice

6

4

Zvláštní posouzení

6

5

Odpovědnost za zvláštní posouzení

7

6

Odpovědnost uživatele/vlastníka

7

7

Kritéria pro zvláštní posouzení

7

8

Záznamy uživatele/vlastníka

8

9

Protokol o zvláštním posouzení

8

Příloha A Opatření pro posouzení sériových zdvihadel

9


Strana 4

Prázdná strana!


Strana 5

MEZINÁRODNÍ NORMA

ISO 12482-1

Jeřáby -

První vydání

Sledování stavu -

1995-11-15

Část 1: Všeobecně


 

ICS 53.020.20

 

Deskriptory: handling equipment, lifting equipment, cranes (hoists), safety of machines, accident preventation, operating requirements, working condition, generalites.

 

Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních orgánů (členů ISO). Na mezinárodních normách obvykle pracují technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být zastoupen v této technické komisi. Práce se zúčastňují i mezinárodní organizace, vládní i nevládní, s nimiž ISO navázalo pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace velektrotechnice.

Návrhy mezinárodních norem přijaté technickými komisemi se rozesílají členům ISO k hlasování. Vydání mezinárodní normy vyžaduje souhlas alespoň 75 % z hlasujících členů.

Mezinárodní norma ISO 12482-1 byla připravena technickou komisí ISO/TC 96 Jeřáby, subkomisí SC 5 Použití, provoz a údržba.

ISO 12482 se skládá z následujících částí pod všeobecným názvem Jeřáby - Sledování stavu:

-  Část 1: Všeobecně

Následující části jsou naplánovány pro budoucí vydání:

-  Část 2: Mobilní jeřáby

-  Část 3: Věžové jeřáby

-  Část 4: Výložníkové jeřáby

-  Část 5: Mostové a portálové mostové jeřáby.

Příloha A tvoří nedílnou součást této části ISO 12482.

 

Úvod

Uživatelé ISO 12482 se upozorňují na skutečnost, že žádný jeřáb nemůže být plánován a postaven pro nekonečné používání. Všechny jeřáby musí pracovat v rozsahu omezujících podmínek jejich zamýšleného použití a proto musí být sledován jejich stav.

 

1   Předmět normy

 

Účelem této části ISO 12482 je:

-  zajistit, aby byly zabezpečeny projektované omezující podmínky zamýšleného použití jeřábu;

-  definovat postupy, které budou provedeny, pokud je jeřáb již provozován delší období a je nutné naplnit tyto omezující podmínky a zajistit tak nové období bezpečné činnosti.

Popis je dán zvláštním posouzením požadovaného sledování stavu jeřábu.-- Vynechaný text --