ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA

MDT 621.873.3

Schválena: 8.12.1986

Bezpečnostní technika. Jeřáby
METODY ZKOUŠEK HYDRAULICKÝCH ZAŘÍZENÍ

ČSN 27 0161

JK 468.4

 

 

 

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Safety enqineering. Cranes. Test methods for hydraulic devices

ČSN 27 0161 (idt ST SEV 5312-85)

 

 

Tato norma je překladem ST SEV 5312-85 Bezpečnostní technika. Jeřáby. Požadavky ke zkouškám hydraulických zařízení. Do normy je doplněna k čl. 3.1. informační poznámka označená „čs. poznámka".

Ve smluvně právních vztazích při hospodářské a vědeckotechnické spolupráci mezi státy, které normu RVHP schválily, se používá (v odvolávkách ve smluvních dokumentech) přímo norma RVHP.

Tato norma platí pro jeřáby a stanoví, požadavky bezpečnostní techniky k povýrobním zkouškám jejich hydraulického zařízení.

Tato norma neplatí pro hydraulická zařízení pojezdových mechanismů pojízdných jeřábů.

Tato norma musí být použita současně s dalšími normami RVHP bezpečnostní techniky.

 

1. OBECNÉ POŽADAVKY

 

1.1. Před provedení zkoušek hydraulického zařízení se musí vnější prohlídkou prověřit soulad technických údajů prvků hydraulického zařízení, jakož i správnost připojení a upevnění potrubí a armatur podle dokumentace přiložené a pasportu jeřábu podle ČSN 27 0008 (odpovídá ST SEV 290-76).

 

1.2. U prvků hydraulického zařízení důležitých z hlediska bezpečnostní techniky: hydraulických přímočarých motorů, hydromotorů, hydraulických akumulátorů, potrubí a armatur a prvků systému ovládání se musí prověřit existence průkazu kvality a jeho souladu s po-Účinnost od:
1.7.1988

23071-- Vynechaný text --