ČESKÁ NORMA

ICS 01.080.20; 53.020.20

Červen 1997

Jeřáby - Bezpečnostní značky a zobrazení
rizika - Všeobecné zásady

ČSN
ISO 13200

27 0109

 

 

 

Cranes -Safety signs and hazard pictorials - General principles

Appareils de levage à suspendue - Signaux de sécurité et de danger - Principes généraux

Krane - Sicherheitszeichen und Sicherheitskennzeichnung - Allgemeine Grundsätze

 

Tato norma je identická s ISO 13200:1995.

This standard is identical with ISO 13200:1995.

 

Národní předmluva

 

Citované normy

ISO 4306-1:1990 zavedená v ČSN ISO 4306-1 Jeřáby. Názvosloví. Část 1: Všeobecně (27 0000)

 

Vypracování normy

Zpracovatel: LOD NOR Praha, IČO 49634878, Jaroslav Třeštík

Technická normalizační komise: TNK 123 Zdvihací a manipulační zařízení

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Miloslav Vomočil

 

Ó Český normalizační institut, 1997
21836


Strana 2

Prázdná strana!


Strana 3

MEZINÁRODNÍ NORMA

ISO 13200

Jeřáby - Bezpečnostní značky a zobrazení rizika -

První vydání

Všeobecné zásady

1995-12-15


 

ICS 01.080.20; 53.020.20

 

Deskriptory: handling equipment, lifting equipment, cranes (hoists), hazards, accident prevention, safety, signs, generalities

 

Předmluva

 

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních orgánů (členů ISO). Na mezinárodních normách obvykle pracují technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být zastoupen v této technické komisi. Práce se zúčastňují i mezinárodní organizace, vládní i nevládní, s nimiž ISO navázalo pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

Návrhy mezinárodních norem přijaté technickými komisemi se rozesílají členům ISO k hlasování. Vydání mezinárodní normy vyžaduje souhlas alespoň 75 % z hlasujících členů.

Mezinárodní norma ISO 13200 byla připravena technickou komisí ISO/TC 96 Jeřáby, subkomisí SC 6 Mobilní jeřáby.

Přílohy A až E této mezinárodní normy jsou přiloženy pouze pro informaci.

 

Úvod

 

ISO 13200 byla vypracována TC 96/SC 6 k poskytnutí mezinárodní normy pro bezpečnostní značky a zobrazení rizika používané u mobilních jeřábů. Bezpečnostní značky jsou mezinárodně uplatňovaným příslušenstvím varujícím jeřábníka před riziky, která se mohou vyskytnout při provozu a údržbě jeřábu. Tato rizika obvykle způsobují funkční prvky, u kterých nelze riziku zabránit konstrukčním řešením nebo zábranou. Tato nebezpečí jsou často nezávislá na stroji a jsou nejlépe vyjádřena bezpečnostní značkou, raději než všeobecným nebo obecně použitelným přiblížením.

Ustanovení ISO 13200, týkající se bezpečnostních značek, vyhovují právním předpisům Evropské Unie, Spojených států a jiných částí světa. Dva formáty, které jsou obsaženy v ISO 13200 jsou shodné s prEN 5099-1 a Směrnicí EU 89/392/EEC. Jiné dva formáty ISO 13200 odpovídají národní normě USA na bezpečnostní značky (ANSI Z535.4) a americkému zákonu o odpovědnosti za výrobky.

Výběr zobrazení rizik a pokyny pro vypracování nových zobrazení rizik je obsažen v informativních přílohách. Dodatečná zobrazení rizik mohou být přidány do příloh později a jiná zobrazení mohou být vypracováa a použita přiměřeně.

 

1   Předmět normy

 

Tato mezinárodní norma stanovuje hlavní zásady pro vypracování a použití bezpečnostních značek a zobrazení rizik, které jsou trvale umístěny na jeřábech, podle ISO 4306-1. Tato mezinárodní norma uvádí účel značek, popisuje základní provedení bezpečnostních značek, specifikuje barvy pro bezpečnostní značky a poskytuje návod pro navrhování různých polí, která společně vytvářejí bezpečnostní značku.

 -- Vynechaný text --