ČESKÁ NORMA

MDT: 621.874:62-51

Únor 1994

Zdvihací zařízení
OVLÁDÁNÍ.
USPOŘÁDÁNÍ A CHARAKTERISTIKY
Část 5: Mostové a portálové mostové jeřáby

ČSN
ISO 7752-5

27 0134

 

 

 

Lifting appliances - Controls - Layout and characteristic Part 5: Overhead travelling cranes and portal bridge cranes

Appareils de levage - Oranges de service - Disposition et caractéristques Partie 5: Ponts roulants et ponts portiques

Hebezeuge. Betätigungshebel. Projektieren und Charakteristik. Teil 5: Brücker - und Portalbrückerkräne

 

Tato norma obsahuje ISO 7752-5:1985.

 

Národní předmluva

 

Citované normy

ISO 4306-1 zavedena v ČSN ISO 4306-1 Jeřáby. Názvosloví. Část 1: Všeobecně

ISO 7752-1 zavedena v ČSN ISO 7752-1 Zdvihací zařízení.

Ovládání. Uspořádání a charakteristiky. Část 1: Všeobecné zásady

 

Souvisící právní předpisy

Směrnice MZ ČSR - hlavního hygienika ČSR - č. 65/1985, Hygienické předpisy o hygienických požadavcích na pojízdné pracovní stroje a technické zařízení, reg. v částce 7/1985 Sb.

Úprava MZ SSR - hlavního hygienika SSR - č. 2/1987 o hygienických požadavcích na pojízdné pracovní stroje a technická zařízení. Věstník MZ SSR, částka 3 až 5/1987, reg. v částce 11/1987 Sb.

 

Vysvětlivky k používání normy

V současné době, do doby novelizace, stále platí výše uvedené hygienické předpisy, které je nutno respektovat.

 

Deskriptory podle tezauru ISO ROOT

kód deskriptoru/znění deskriptoru: QP/QY/manipulace s materiálem, QXD/zdvihací zařízení, QXD.D/jeřáby, QXD.DJ/mostové jeřáby, ATR.I/uspořádání, NTC/ovládací zařízení

 

Vypracování normy

Zpracovatel: CRANE SERVIS Praha, IČO 00569437, Ing. Miroslav Chromečka

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Jan Dvořák

 

Ó Český normalizační institut, 1993
15343


Strana 2

Zdvihací zařízení.

ISO 7752-5

OVLÁDÁNÍ. NAVRHOVÁNÍ A CHARAKTERISTIKY

První vydání

Část 5: Mostové a portálové mostové jeřáby

1985-12-15


 

MDT: 621.874:62-51

 

Deskriptory: handling equipment, lifting equipment, cranes (hoists), control devices, layout.

 

Předmluva

 

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) - je celosvětovou federací národních normalizačních organizací (členů ISO). Na mezinárodních normách obvykle pracují technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o nějaké téma (námět), pro které byla vytvořena technická komise, má právo být zastoupen v této technické komisi. Práce se zúčastňují i mezinárodní organizace, vládní i nevládní, s nimiž ISO navázalo pracovní styk.

 

Návrhy mezinárodních norem přijaté technickými komisemi se rozesílají členům ISO ke schválení před jejich přijetím jako mezinárodní normy Radou ISO. Mezinárodní normy se schvalují podle postupů ISO, které vyžadují souhlas alespoň 75 % hlasujících členů.

 

Mezinárodní norma ISO 7752-5 byla vypracována technickou komisí ISO/TC 96, Jeřáby.

 

Uživatelé by měli vzít na vědomí, že všechny mezinárodní normy podléhají čas od času revizi a že jakýchkoliv zde uvedený odkaz na jakoukoliv mezinárodní normu se týkají jejího prvního vydání, pokud není uvedeno jinak.

 

0 Úvod

 

Aby se snížilo riziko chybného ovládání, sjednocuje tato část ISO 7752 ovládací ústrojí pro určené typy jeřábů.

 

ISO 7752-1 stanoví obecné zásady pro všechny typy jeřábů.

 

1 Předmět normy a rozsah působnosti

 

Tato část ISO 7752 stanoví uspořádání, požadavky a směr pohybu základních ovládacích ústrojí pro pojezd jeřábu, pojezd kočky, otáčení, ovládání kabiny, zvedání břemene a jeho spouštění pro všechny mostové jeřáby a portálové mostové jeřáby, jak jsou definovány v ISO 4306/1.

 -- Vynechaný text --