ČESKOSLOVENSKÁ NORMA

MDT: 621.873.1-51

Prosinec 1993

Jeřáby
OVLÁDÁNÍ. USPOŘÁDÁNÍ A CHARAKTERISTIKY
Část 4: Jeřáby výložníkového typu

ČSN
ISO 7752-4

27 0133

 

 

 

Cranes - Controls - Layout and characteristics Part 4: Jib cranes

Appareils de levage, grues à flèche - Organes de service - Disposition et caractéristiques Partie 4: Grues à flèche

Krane. Betätigungshebel. Projektieren und Charakteristik. Teil 4: Auslegerkräne

 

Tato norma obsahuje ISO 7752-4:1989.

 

Národní předmluva

 

Citované normy

ISO 4306-1 je zavedena v ČSN ISO 4306-1 Zdvihací zařízení. Názvosloví. Část 1: Všeobecně

ISO 7752-1 je zavedena v ČSN ISO 7752-1 Zdvihací zařízení. Ovládání. Uspořádání a charakteristiky. Část 1: Všeobecné zásady

 

Souvisící právní předpisy

Směrnice MZ ČSR - hlavního hygienika ČSR - č. 65/1985, Hygienické předpisy o hygienických požadavcích na pojízdné pracovní stroje a technická zařízení, reg. v částce 7/1985 Sb.

Úprava MZ SSR - hlavního hygienika SSR - č. 2/1987 o hygienických požadavcích na pojízdné pracovní stroje a technická zařízení. Věstník MZ SSR, částka 3 až 5/1987, reg. v částce 11/1987 Sb.

 

Vysvětlivky k používání normy

V současné době, do doby novelizace, stále platí výše uvedené hygienické předpisy, které je nutno respektovat.

 

Deskriptory podle Tezauru ISO ROOT

Kód deskriptoru/znění deskriptoru: QP/QY/manipulace s materiálem, QXD/zdvihací zařízení, QXD.DB/otočné jeřáby, ATR.I/uspořádání, NTC/ovládací zařízení

 

Vypracování normy

Zpracovatel: CRANE SERVIS Praha, IČO 00569437, Ing. Miroslav Chromečka

Pracovník Institutu pro technickou normalizaci: Ing. Jan Dvořák

 

Ó Federální úřad pro normalizaci a měření, 1993
15300


Strana 2

Jeřáby. OVLÁDÁNÍ, USPOŘÁDÁNÍ A CHARAKTERISTIKY

ISO 7752-4

Část 4: Jeřáby výložníkového typu

První vydání

1989-11-15


 

MDT: 621.873.1-51

Deskriptory: handling equipment, lifting equipment, cranes (hoists), control devices, layout.

 

Předmluva

 

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) - je celosvětovou federací národních normalizačních organizací (členů ISO). Na mezinárodních normách obvykle pracují technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o nějaké téma (námět), pro které byla vytvořena technická komise, má právo být zastoupen v této technické komisi. Práce se zúčastňují i mezinárodní organizace, vládní i nevládní, s nimiž ISO navázalo pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech elektrotechnické normalizace.

Návrhy mezinárodních norem přijaté technickými komisemi se rozesílají členům ISO ke schválení před jejich přijetím jako mezinárodní normy Radou ISO. Mezinárodní normy se schvalují podle postupů ISO, které vyžadují souhlas alespoň 75 % hlasujících členů.

Mezinárodní norma ISO 7752-4 byla vypracována technickou komisí ISO/TC 96 Jeřáby.

ISO 7752 sestává z následujících částí pod všeobecným názvem Jeřáby. Ovládání. Navrhování a charakteristiky:

- Část 1: Všeobecné zásady

- Část 2: Mobilní jeřáby

- Část 3: Věžové jeřáby

- Část 4: Jeřáby výložníkového typu

- Část 5: Mostové a portálové mostové jeřáby

 

Úvod

 

Jeřábníci jeřábů výložníkových typů se často přemisťují z jednoho jeřábu na jiný, odlišného druhu nebo od jiného výrobce. Tato část ISO 7752 uvádí jednotnou úpravu a pohyb základních ovládacích prvků používaných během ovládacího cyklu jeřábu za účelem snížení možnosti omylu jeřábníka nebo nesprávného řízení v případě nouze.

ISO 7752-1 stanoví obecné zásady pro všechny typy jeřábů.

 

1 Předmět normy

 

Tato část ISO 7752 stanoví uspořádání, požadavky a směr pohybu základních ovládacích prvků pro pojezd, otáčení, zdvíhání a spouštění u výložníkových jeřábů definovaných v ISO 4306-1 jako jeřáby výložníkového typu, jeřáby jiné než věžové, pojízdné a kolejové jeřáby.

 -- Vynechaný text --