ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA

DT 621.875:624.951

Schválena: 30.12.1970

JEŘÁBOVÉ DRÁHY
dočasné

ČSN 27 2435


 

 

 

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Temporary crane runways

 

Tato norma platí pro pozemní, popřípadě vyvýšené jeřábové dráhy sloupových, věžových, portálových apod. jeřábů, zřizované a používané po dobu nezbytně nutnou do doby ukončení stavebních, montážních apod. prací (např. na staveništích, na dočasných skládkách apod.).

 

Norma neplatí pro jeřábové dráhy, které vyžadují řešení odchylné (přísnější) od této normy.

 

I. NÁZVOSLOVÍ

 

1. Dočasná jeřábová dráha - nosná konstrukce sloužící k pojíždění jeřábu, zahrnující lože, pražce, kolejivo (kolejnice včetně spojovacího a připevňovacího materiálu) a vybavení (narážky apod.), zřizovaná a používaná po dobu nezbytně nutnou do doby ukončení stavebních, montážních apod. prací.

 

2. Lože jeřábové dráhy - zhutněný materiál (štěrk, prefabrikované desky apod.), nesoucí pražce s kolejivem, přenášející tlaky od jeřábu do podloží.

 

3. Podloží jeřábové dráhy - upravený povrch země, do kterého se přenášejí vnější tlaky působící na lože a zemní těleso jeřábové dráhy.

 

4. Zemní těleso jeřábové dráhy - zemina tvořící výškové vyrovnání podloží; skládá se z podkladní vrstvy z propustného materiálu (podsyp ze štěrkopísku, písku apod.) a vlastního násypu z vhodné, dobře hutnitelné zeminy.Účinnost od:
1.10.1971

02387-- Vynechaný text --