ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 55.220 Prosinec 2016

Manipulační jednotky – Zásady pro tvorbu,
bezpečnou manipulaci a skladování

ČSN 26 9030

 

Unit loads – Principles of forming and of security in the handling and storaging

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN 26 9030 ze srpna 1998.

 

Obsah

Strana

Předmluva 3

1 Předmět normy 4

2 Definice 4

3 Zásady pro tvorbu manipulačních jednotek 4

4 Bezpečnostní zásady při skladování manipulačních jednotek 5

4.1 Všeobecné požadavky 5

4.2 Stavební provedení 5

4.3 Provozní plochy skladu 5

4.4 Stohování manipulačních jednotek 6

4.5 Manipulace, manipulační zařízení a prostředky 7

4.6 Regály 8

4.7 Bezpečnost osob 8

 

Předmluva

Změny proti předchozí normě

Norma byla oproti původnímu vydání přepracována. Hlavní změny jsou v problematice stohování. Pro parametry stohování ohradových palet byla v průběhu doby vytvořena jednoznačná pravidla. U stohování manipulačních jednotek vytvořených na prostých paletách jsou zapracovány závěry jednání ISO/TC 51, které jsou uvedeny v ČSN EN ISO 8611-1,2,3. Z tohoto důvodu byla odstraněna Příloha A včetně odvolávek v textu. Zásadou je, že za vytvoření manipulační jednotky je zodpovědný ten, který ji vytvořil a je povinen ji označit příslušnými manipulačními značkami i pro stohování.

Souvisící normy

ČSN 26 0001 Dopravní zařízení. Názvosloví a rozdělení

ČSN 26 0002 Manipulace s materiálem. Názvosloví

ČSN 26 7400 Regálové zakladače. Názvosloví

ČSN 26 8805 Manipulační vozíky s vlastním pohonem – Provoz, údržba, opravy a technické kontroly

ČSN ISO 5053 Motorové manipulační vozíky – Terminologie

ČSN 26 9004 Manipulační jednotky. Názvosloví

ČSN EN ISO 445 Palety pro manipulaci s materiálem. Slovník

ČSN 26 9010 Manipulace s materiálem. Šířky a výšky cest a uliček

ČSN 26 9015 Skladování. Základní názvosloví

ČSN 26 9016 Skladování. Názvosloví skladů

ČSN 26 9017 Skladování. Názvosloví ploch a prostorů

ČSN 26 9018 Skladování. Technologické a technicko-ekonomické názvosloví

ČSN 26 9019 Skladování. Názvosloví zásob

ČSN 26 9505 Regály. Názvosloví a rozdělení

ČSN EN 15635 Ocelové statické skladovací systémy – Používání a údržba skladovacího zařízení

ČSN EN 15320 Ocelové statické skladovací systémy – Přestavitelné paletové regály – Tolerance, deformace a vůle

ČSN EN 15629 Ocelové statické skladovací systémy – Specifikace skladovacího zařízení

ČSN EN 15878 Ocelové statické skladovací systémy – Termíny a definice

ČSN 77 0051 Označování nákladů. Manipulační značky

ČSN EN 13626 Obaly – Ohradové palety – Všeobecné požadavky a metody zkoušení

ČSN EN ISO 8611-1 Palety pro manipulaci s materiálem – Prosté palety – Část 1: Zkušební metody

ČSN EN ISO 8611-2 Palety pro manipulaci s materiálem – Prosté palety – Část 2: Požadavky na provedení a volba zkoušek

ČSN EN ISO 8611-3 Palety pro manipulaci s materiálem – Prosté palety – Část 3: Maximální pracovní břemena

ČSN ISO 3691+Amd 1 Motorové vozíky. Bezpečnostní předpisy

ČSN ISO 3864-1 Grafické značky – Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky – Část 1: Zásady navrhování bezpečnostních značek a bezpečnostního značení

Patentová práva

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky této normy mohou být předmětem patentových práv. ÚNMZ nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Vypracování normy

Zpracovatel: INLOG, IČ 16494075, Ing. Rudolf Kalina CSc.

Technická normalizační komise: TNK 115 Kontejnery, výměnné nástavby a palety

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Jaroslav Zajíček

1 Předmět normy

Tato norma určuje všeobecné zásady pro tvorbu manipulačních jednotek a pro jejich bezpečnou manipulaci a skladování.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.