ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 13.030.40 Červenec 2013

Pojízdné kontejnery na odpad a recyklaci –
Část 6: Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví

ČSN
EN 840-
 6

26 9381

 

Mobile waste and recycling containers – Part 6: Safety and health requirements

Conteneurs roulants à déchets – Partie 6: Exigences d’hygiène et de sécurité

Fahrbare Abfallsammelbehälter – Teil 6: Sicherheits- und Gesundheitsschutzanforderungen

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 840-6:2012. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 840-6:2012. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 840-6+A1 (26 9381) z listopadu 2008.

 

Národní předmluva

Vypracování normy

Zpracovatel: CIMTO, s. p., IČ 0031139

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Jaroslav Zajíček

EVROPSKÁ NORMA EN 840- 6
EUROPEAN STANDARD

NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Prosinec 2012

ICS 13.030.40 Nahrazuje EN 840-6:2004+A1:2008

Pojízdné kontejnery na odpad a recyklaci –
Část 6: Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví

Mobile waste and recycling containers –
Part 6: Safety and health requirements

Conteneurs roulants à déchets –
Partie 6: Exigences d’hygiène et de sécurité

Fahrbare Abfallsammelbehälter –
Teil 6: Sicherheits-
und Gesundheitsschutzanforderungen

Tato evropská norma byla schválena CEN 2012-09-23.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2012 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN 840-6:2012 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Obsah

Strana

1 Předmět normy 6

2 Normativní odkazy 6

3 Všeobecné požadavky na konstrukci 6

4 Držadla 6

5 Kola 8

6 Směrová aretace 8

7 Brzdy 8

8 Hrany 9

9 Víka.. 9

10 Čištění 9

11 Návod k používání 9

Příloha A (informativní) Odchylky typu A 11

Bibliografie 12

Předmluva

Tento dokument (EN 840-6:2012) vypracovala technická komise CEN/TC 183 Odpadové hospodářství, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do června 2013 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s touto normou v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do června 2013.

Upozorňuje se na možnost, že některé z prvků tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN 840-6:2004+A1:2008.

Technické změny oproti poslednímu vydání:

Tato evropská norma patří do skupiny norem EN 840 „Pojízdné kontejnery na odpad a recyklaci“, které mají následující části:

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

1 Předmět normy

Tato evropská norma poskytuje základní požadavky na bezpečnost, zdraví a ergonomii pro pojízdné kontejnery na odpad a recyklaci podle EN 840-1 až EN 840-4. Nezahrnuje kontejnery na nebezpečný odpad.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.