ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 53.020.99                                                                                                                              Listopad 2008

Zdvižná čela - Plošinová zdvižná čela určená
k namontování na kolová vozidla - Bezpečnostní
požadavky -
Část 1: Nákladní zdvižná čela

ČSN
EN 1756-1+A1

26 9711

 

Tail lifts - Platform lifts for mounting on wheeled vehicles - Safety requirements - Part 1: Tail lifts for goods

Hayons élévateurs - Plates-formes élévatrices à monter sur véhicules roulants - Exigences de sécurité - Partie 1: Hayons
élévateurs pour marchandises

Hubladenbühnen - Platformlifte für die Anbringung an Radfahrzeugen - Sicherheitsanforderungen - Teil 1:
Hubladebühnen für Güter

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 1756-1:2001+A1:2008. Překlad byl zajištěn Českým normalizačním institutem. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 1756-1:2001+A1:2008. It was translated by Czech Standards Institute. It has the same status as official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 1756-1 (26 9711) ze září 2002.

 

 

 

 

 

 


© Český normalizační institut, 2008
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

82244


Strana 2

Národní předmluva

Změny proti předchozím normám

Tato norma obsahuje zapracovanou změnu A1 z března 2008. Změny či doplněné a upravené články jsou v textu vyznačeny značkami ! ". Vypuštěný text je zobrazen takto „!vypuštěný text"“, opravený nebo nový text je zobrazen vloženým textem mezi obě značky.

Citované normy

EN 457 zavedena v ČSN EN 457 (83 3291) Bezpečnost strojních zařízení - Akustické signály - Obecné požadavky, návrhy a zkušební metody

EN 574 zavedena v ČSN EN 574 (83 3325) Bezpečnost strojních zařízení - Dvouruční ovládací zařízení - Funkční hlediska - Zásady pro konstrukci

EN 811 zavedena v ČSN EN 811 (83 3213) Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečné vzdálenosti k zabránění dosahu k nebezpečným místům dolními končetinami

EN 982 zavedena v ČSN EN 982 (83 3371) Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní požadavky pro fluidní zařízení a jejich součásti - Hydraulika

EN 1005-3 zavedena v ČSN EN 1005-3 (83 3503) Bezpečnost strojních zařízení - Fyzická výkonnost člověka -
Část 3: Doporučené mezní síly pro obsluhu strojních zařízení

EN 1050 zavedena v ČSN EN 1050 (83 3010) Bezpečnost strojních zařízení - Posuzování rizikovosti

EN ISO 12100-1:2003 zavedena v ČSN EN ISO 12100-1:2004 (83 3001) Bezpečnost strojních zařízení -
Základní pojmy, všeobecné zásady pro konstrukci - Část 1: Základní terminologie, metodologie

EN ISO 12100-2:2003 zavedena v ČSN EN ISO 12100-2:2004 (83 3001) Bezpečnost strojních zařízení -
Základní pojmy, všeobecné zásady pro konstrukci - Část 2: Technické zásady

EN ISO 14122-2 zavedena v ČSN EN ISO 14122-2 (83 3280) Bezpečnost strojních zařízení - Trvalé prostředky přístupu ke strojním zařízením - Část 2: Pracovní plošiny a lávky

EN 61310-1 zavedena v ČSN EN 61310-1 (33 2205) Bezpečnost strojních zařízení - Indikace, značení a uvedení do činnosti - Část 1: Požadavky na vizuální, akustické a taktilní signály

ISO 12508:1994 zavedena v ČSN ISO 12508:1996 (27 7958) Stroje pro zemní práce - Stanoviště řidiče stroje a místa provádění údržby - Otupení ostrých hran a rohů

Citované a související předpisy

Směrnice Rady 98/37/EC, o sbližování právních předpisů členských států týkajících se strojních zařízení, změněná směrnicí 98/79/EC. V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 170/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na strojní zařízení, v platném znění.

Vypracování normy

Zpracovatel: H-CONSULT, IČ 43942466, RNDr. Helena Kurzweilová, CSc.

Technická normalizační komise: TNK 123, Zdvihací a manipulační zařízení

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Miloslav Vomočil


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                EN 1756-1+A1
EUROPEAN STANDARD                                                                                       
Březen 2008
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 53.020.99                                                                                                         Nahrazuje EN 1756-1:2001

Zdvižná čela - Plošinová zdvižná čela určená k namontování na kolová vozidla -
Bezpečnostní požadavky -
Část 1: Nákladní zdvižná čela

Tail lifts - Platform lifts for mounting on wheeled vehicles - Safety requirements -
Part 1: Tail lifts for goods

 

Hayons élévateurs - Plates-formes élévatrices
à monter sur véhicules roulants - Exigences
de sécurité -
Partie 1: Hayons élévateurs pour marchandises

Hubladenbühnen - Platformlifte für die Anbringung
an Radfahrzeugen - Sicherheitsanforderungen -
Teil 1: Hubladebühnen für Güter

Tato evropská norma byla schválena CEN 2001-09-30 a obsahuje změnu 1, která byla schválena CEN 2008-01-05.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2008 CEN     Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky      Ref. č. EN 1756-1:2001+A1:2008 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 5

0          Úvod....................................................................................................................................................................................... 6

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 6

2          Normativní odkazy............................................................................................................................................................... 7

3          Termíny a definice............................................................................................................................................................... 8

4          Seznam nebezpečí............................................................................................................................................................ 12

5          Bezpečnostní požadavky a/nebo ochranné opatření.................................................................................................. 16

6          Volitelná výbava.................................................................................................................................................................. 23

7          Ověřování bezpečnostních požadavků a/nebo opatření............................................................................................. 23

8          Návod k používání.............................................................................................................................................................. 25

Příloha A (informativní)  Mechanizmy a typy zdvižných čel...................................................................................................... 28

Příloha B (normativní)  Stlačení a střih...................................................................................................................................... 34

Příloha C (informativní)  Konstrukce a systém pohonu.......................................................................................................... 41

Příloha D (normativní)  Systémy pohonu - Ocelová lana a řetězy......................................................................................... 42

Příloha E (normativní)  Příklady logiky ovládačů....................................................................................................................... 44

Příloha F (informativní)  Značení................................................................................................................................................. 46

Příloha G (informativní)  Neočekávaný provoz.......................................................................................................................... 47

Příloha H (normativní)  Ověření montážníkem.......................................................................................................................... 48

Příloha I (informativní)  Přetížení na plošině v úrovni podlahy vozidla.................................................................................. 49

Příloha ZA (informativní)  Vztah této evropské normy ke směrnicím EU............................................................................. 50

Příloha ZB (informativní)  !Vztah této normy k základním požadavkům směrnice 2006/42/EC................................. 51

Bibliografie...................................................................................................................................................................................... 52


Strana 5

Předmluva

Tato evropská norma byla vypracována technickou komisí CEN/TC 98 „Zdvihací plošiny“, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě se nejpozději do září 2008 musí udělit status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, se musí zrušit nejpozději do září 2008.

Tento dokument obsahuje Změnu 1, schválenou CEN 2008-01-05.

Tento dokument nahrazuje EN 1756-1:2001.

Tento dokument byl zpracován v rámci mandátu, který evropská komise a evropská zóna volného obchodu udělila CEN a podporuje základní požadavky směrnic EU.

!Vztahy se směrnicemi EU jsou uvedeny v informativních přílohách ZA a ZB, které je součástí této normy."

Tato norma se skládá ze dvou částí:

část 1 se vztahuje na nákladní zdvižná čela (s přístupem nebo bez přístupu obsluhy);

část 2 řeší zvláštní požadavky na zdvižná čela pro osoby, včetně osob se sníženou schopností pohybu.

Tato část obsahuje deset následujících příloh:

      příloha A (informativní) - Mechanizmy a typy zdvižných čel;

      příloha B (normativní) - Stlačení a střih;

      příloha C (informativní) - Konstrukce a systém pohonu;

      příloha D (normativní) - Pohonné systémy - Ocelová lana a řetězy;

      příloha E (normativní) - Příklady logiky ovládání;

      příloha F (informativní) - Značení;

      příloha G (informativní) - Neúmyslný provoz;

      příloha H (normativní) - Ověření montážníkem;

      příloha I (informativní) - Přetížení plošiny v úrovni podlahy vozidla;

!Příloha ZA (informativní) - Vztah této normy k základním požadavkům směrnice 98/37/EC;

Příloha ZB (informativní) - Vztah této normy k základním požadavkům směrnice 2006/42/EC"

Tato norma obsahuje bibliografii.

V souladu s Vnitřními předpisy CEN/CENELEC se následující země zavazují, že zavedou tuto evropskou normu: Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Strana 6

0 Úvod

Tato Evropská norma je norma typu C podle EN 1070.

Stroje, kterých se týká, a rozsah nebezpečí, která pokrývá, jsou uvedeny v předmětu této normy.

Při tvorbě této normy bylo předpokládáno, že:

      stroj obsluhují pouze vycvičené osoby;

      součásti bez zvláštních požadavků jsou

a)    navrženy podle obvyklé technické praxe a výpočetních metod, včetně všech chybových režimů,

b)    spolehlivé mechanické a elektrické konstrukce,

c)    vyrobeny z materiálů s odpovídající pevností a přiměřenou kvalitou a

d)    bez vad;

      nejsou použity škodlivé materiály, např. azbest;

      zařízení je udržováno v dobrém provozním stavu tak, že požadované rozměry jsou splněny i při opotřebení;

      při navrhování nosných prvků je bezpečný provoz stroje zajištěn pro zatížení v rozsahu 0 % až 100 % jmenovité nosnosti a při zkouškách;

      s výjimkou prvků uvedených dále nesmí mechanická zařízení vyrobená v souladu s dobrou zkušeností a požadavky této normy zvýšit možnost vzniku nebezpečí, aniž by to bylo možné zjistit;

      zařízení je schopno správně fungovat v rozsahu teplot -15 °C až +40 °C;

      proběhne jednání mezi výrobcem a montážníkem zdvižného čela o charakteristikách nosného kolového vozidla (viz také kapitola 6), připevnění zdvižného čela k vozidlu a mezi montážníkem a uživatelem o zvláštních podmínkách použití, místech použití stroje a také o charakteristikách vozidla v odpovídajícím jazyku;

      pracovní místo je odpovídajícím způsobem osvětleno (pokud není zdvižné čelo vybaveno světly);

      pokud místo instalace umožňuje pád osob z výšky větší než 3 metry, bez ohledu na omezenou výšku zdvihu uvedenou v předmětu normy, jsou použity vně stroje prostředky omezující výšku možného pádu na tři metry.

1 Předmět normy

Tato evropská norma specifikuje bezpečnostní požadavky na navrhování zdvižných čel podle definice 3.1 určených pro namontování na kolová nákladní vozidla. Dále specifikuje ověřování zdvižných čel a bezpečnostní informace, které musí být pro jejich použití k dispozici.

Tato evropská norma se zabývá technickými požadavky minimalizujícími nebezpečí uvedená v kapitole 4, která mohou nastat při provozu zdvižných čel, pokud je zařízení používáno podle pokynů výrobce nebo jím pověřené osoby.

Je použitelná pro zdvižná čela:

      používaná pro účely nakládání a vykládání vozidel;

      určená k dočasnému nebo pevnému uchycení ke kolovému vozidlu, buď zevnitř, nebo zvenčí, vpředu, z boku nebo vzadu;

      poháněná buď ručně, nebo elektricky;

      vybavená plošinou pro zvedání nákladu, což jsou břemena, obsluha, nebo obojí;

      s výškou zdvihu maximálně 3 m nad zem; měření se provádí na nezatížené plošině;

      otočného typu s výškou zdvihu maximálně 2 m;

      používaná jako sklopný můstek, pokud to výrobce zamýšlí.

POZNÁMKA Zdvižné čelo nesmí být zaměňováno se sklopným můstkem připevněným k rampě, který je definován v rámci vyrovnávacích můstků a není předmětem této normy.

Nakládácí a vykládácí operace zahrnují použití zdvižného čela pro zvedání a/nebo spouštění nákladu.

Tato norma nestanovuje další požadavky na:

      provoz v obtížných podmínkách (např. extrémní podmínky okolního prostředí, jako jsou použití v mrazivém prostředí, vysoké teploty, korozivní prostředí, tropické prostředí, kontaminované prostředí, silné magnetické pole);

      provoz podle zvláštních pravidel (např. prostředí s nebezpečím výbuchu);


Strana 7

 

      napájení z elektrické sítě a elektrické obvody;

      části systému, ze kterých se odebírá energie;

      dálkové bezdrátové ovládání a elektronickou výbavu;

      elektromagnetickou kompatibilitu (odolnost vyzařování);

      problémy se statickou elektřinou;

      manipulaci s břemeny, jejich povaha může způsobit nebezpečné situace (např. roztavený kov, kyseliny/zásady, radioaktivní materiály, zvlášť křehké materiály);

      nebezpečí vznikající při instalaci, přepravě, likvidaci;

      nebezpečí vznikající při manipulaci se zavěšenými břemeny, která se mohou volně kývat;

      požadavky vztahující se na použití na veřejných komunikacích;

      působení větru v provozu a mimo provoz;

      přímý kontakt s potravinami;

      zemětřesení;

      osvětlení.-- Vynechaný text --