ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 53.060                                                                                                                                  Prosinec 2022

Bezpečnost manipulačních vozíků – Ruční plošinové vozíky

ČSN
EN 1757

26 8865

 

Safety of industrial trucks – Pedestrian propelled industrial platform trucks

Sécurité des chariots de manutention – Chariot de manutention à plateforme à propulsion manuelle

Sicherheit von Flurförderzeugen – Mitgängerbetriebene Plattformwagen

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 1757:2022. Překlad byl zajištěn Českou agenturou pro stan-
dardizaci. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 1757:2022. It was translated by the Czech Standardization Agency. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 1757 (26 8865) z listopadu 2022.

 


Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 1757:2022 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN 1757 z listopadu 2022 převzala EN 1757:2022 schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve Věstníku ÚNMZ, tato norma ji přejímá překladem.

Informace o citovaných dokumentech

EN ISO 3691-1:2015-1 zavedena v ČSN EN ISO 3691-1 (26 8812) Manipulační vozíky – Bezpečnostní požadavky a ověření – Část 1: Manipulační vozíky s vlastním pohonem, jiné než vozíky bez řidiče, vozíky s proměnným vyložením a vozíky k přepravě nákladů

EN 12532 zavedena v ČSN EN 12532 (91 8006) Kladky a kola – Kladky a kola pro rychlosti do 1,1 m/s (4 km/h)

ISO 5053-1 zavedena v ČSN ISO 5053 (26 8801) Motorové manipulační vozíky – Terminologie

Vypracování normy

Zpracovatel: CTN CIMTO, s.p., Magdalena Bambousková, DiS, IČO 00311391

Technická normalizační komise: TNK 123, Zdvihací a manipulační zařízení

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Jaroslav Zajíček

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických poža-
davcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                            EN 1757
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                                        Květen 2022

ICS 53.060                                                                                                               Nahrazuje EN 1757-3:2002

Bezpečnost manipulačních vozíků – Ruční plošinové vozíky

Safety of industrial trucks – Pedestrian propelled industrial platform trucks

Sécurité des chariots de manutention – Chariot
de manutention à plateforme à propulsion manuelle

Sicherheit von Flurförderzeugen – Mitgängerbetriebene Plattformwagen

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2022-03-27.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa,
Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Republiky Severní Makedonie, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

  

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Rue de la Science 23, B-1040 Brusel

© 2022 CEN         Veškerá práva pro využití v jakékoliv formě a jakýmikoliv prostředky                        Ref. č. EN 1757:2022 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Obsah

 

Contents

Strana

 

Page

Evropská předmluva................................................................................................................................................................................ 6

Úvod............................................................................................................................................................................................................ 7

1......... Předmět normy............................................................................................................................................................................ 8

2......... Normativní odkazy....................................................................................................................................................................... 9

3......... Termíny a definice....................................................................................................................................................................... 9

4......... Požadavky.................................................................................................................................................................................. 10

4.1...... Projektované a konstrukční síly pro vozík............................................................................................................................. 10

4.2...... Pojezd, řízení.............................................................................................................................................................................. 10

4.2.1... Obecně........................................................................................................................................................................................ 10

4.2.2... Oj.................................................................................................................................................................................................. 10

4.2.3... Úchopy pro tlačení / tažení...................................................................................................................................................... 11

4.3...... Kola a kladky.............................................................................................................................................................................. 11

4.3.1... Specifikace................................................................................................................................................................................. 11

4.3.2... Ochranné kryty kol..................................................................................................................................................................... 12

4.4...... Parkovací brzda......................................................................................................................................................................... 12

4.5...... Stabilita........................................................................................................................................................................................ 12

4.6...... Ochrana proti místům přimáčknutí a střihu.......................................................................................................................... 12

4.7...... Hrany a úhly............................................................................................................................................................................... 12

5......... Ověřování bezpečnostních požadavků
a/nebo opatření.......................................................................................................................................................................... 13

5.1...... Obecně........................................................................................................................................................................................ 13

5.2...... Ověřeni konstrukce a typu vozíku........................................................................................................................................... 13

5.2.1... Obecně........................................................................................................................................................................................ 13

5.2.2... Zkouška konstrukce.................................................................................................................................................................. 13

5.2.3... Ověření návrhových a konstrukčních sil................................................................................................................................ 13

5.2.4... Ověření parkovací brzdy.......................................................................................................................................................... 14

5.2.5... Ověření stability......................................................................................................................................................................... 14

5.3...... Ověření rutinní funkčnosti........................................................................................................................................................ 14

5.3.1... Obecně........................................................................................................................................................................................ 14

5.3.2... Prohlídka..................................................................................................................................................................................... 14

5.3.3... Dynamické zkoušky.................................................................................................................................................................. 14

6......... Informace pro používání.......................................................................................................................................................... 14

6.1...... Obecně........................................................................................................................................................................................ 14

6.2...... Instrukční štítek nebo příručka................................................................................................................................................. 14

6.2.1... Obecně........................................................................................................................................................................................ 14

6.2.2... Všeobecné povinnosti.............................................................................................................................................................. 14

6.2.3... Zamýšlená použití..................................................................................................................................................................... 15

6.2.4... Zbytková rizika........................................................................................................................................................................... 15

6.2.5... Zakázaná použití....................................................................................................................................................................... 15

6.2.6... Pokyny pro opravy a údržbu vozíku....................................................................................................................................... 15

6.2.7... Pokyny pro přepravu................................................................................................................................................................. 15

Strana

6.3...... Minimální značení..................................................................................................................................................................... 16

6.3.1... Informační štítky......................................................................................................................................................................... 16

6.3.2... Výstražné signály...................................................................................................................................................................... 16

6.3.3... Jazyky.......................................................................................................................................................................................... 16

Příloha A (normativní) Metoda měření sil (F)................................................................................................................................... 17

A.1...... Zkušební podmínky................................................................................................................................................................... 17

A.2...... Měření rozjezdové sily a pojezdové síly............................................................................................................................... 17

A.3...... Měření sily řízeni........................................................................................................................................................................ 18

A.3.1.. Řízení pomocí oje:..................................................................................................................................................................... 18

A.3.2.. Řízení pomocí vodorovných nebo svislých tyčí:.................................................................................................................. 18

Příloha B (normativní) Zkoušky stability ručních
plošinových manipulačních vozíků........................................................................................................................................ 20

B.1..... Podmínky platnosti.................................................................................................................................................................... 20

B.2..... Podmínky přijetí......................................................................................................................................................................... 20

B.3..... Popis zkoušek............................................................................................................................................................................ 20

B.3.1.. Dynamická podélná zkouška.................................................................................................................................................. 20

B.3.2.. Statické zkoušky........................................................................................................................................................................ 21

Příloha C (informativní) Seznam významných
nebezpečí................................................................................................................................................................................... 24

Bibliografie.............................................................................................................................................................................................. 27

 

 

European foreword.............................................................................................................................................................................. 6

Introduction............................................................................................................................................................................................ 7

1......... Scope......................................................................................................................................................................................... 8

2......... Normative references............................................................................................................................................................. 9

3......... Terms and definitions............................................................................................................................................................. 9

4......... Requirements........................................................................................................................................................................ 10

4.1...... Design and construction forces for truck.......................................................................................................................... 10

4.2...... Propelling, steering............................................................................................................................................................... 10

4.2.1... General................................................................................................................................................................................... 10

4.2.2... Tiller......................................................................................................................................................................................... 10

4.2.3... Push/pull handles................................................................................................................................................................. 11

4.3...... Wheels and castors.............................................................................................................................................................. 11

4.3.1... Specifications........................................................................................................................................................................ 11

4.3.2... Wheel guards......................................................................................................................................................................... 12

4.4...... Parking brake......................................................................................................................................................................... 12

4.5...... Stability.................................................................................................................................................................................... 12

4.6...... Protection against crushing and shearing points............................................................................................................ 12

4.7...... Edges and angles................................................................................................................................................................. 12

5......... Verifications of safety requirements
and/or measures................................................................................................................................................................... 13

5.1...... General................................................................................................................................................................................... 13

5.2...... Design verification on truck type........................................................................................................................................ 13

5.2.1... General................................................................................................................................................................................... 13

5.2.2... Structural test......................................................................................................................................................................... 13

5.2.3... Verification of design and construction forces................................................................................................................ 13

5.2.4... Verification of the parking brake........................................................................................................................................ 14

5.2.5... Verification of the stability................................................................................................................................................... 14

5.3...... Functional routine verification............................................................................................................................................ 14

5.3.1... General................................................................................................................................................................................... 14

5.3.2... Inspection............................................................................................................................................................................... 14

5.3.3... Dynamic tests........................................................................................................................................................................ 14

6......... Information for use............................................................................................................................................................... 14

6.1...... General................................................................................................................................................................................... 14

6.2...... Instruction label or handbook............................................................................................................................................. 14

6.2.1... General................................................................................................................................................................................... 14

6.2.2... General obligation................................................................................................................................................................ 14

6.2.3... Intended uses........................................................................................................................................................................ 15

6.2.4... Residual risks......................................................................................................................................................................... 15

6.2.5... Prohibited uses...................................................................................................................................................................... 15

6.2.6... Instructions for service and maintenance
of the truck.............................................................................................................................................................................. 15

6.2.7... Instructions for transportation............................................................................................................................................. 15

Page

6.3...... Minimum marking................................................................................................................................................................. 16

6.3.1... Information plates................................................................................................................................................................. 16

6.3.2... Warnings................................................................................................................................................................................. 16

6.3.3... Languages............................................................................................................................................................................. 16

Annex A (normative) Method for measurement
of forces (F)............................................................................................................................................................................ 17

A.1...... Conditions for test................................................................................................................................................................. 17

A.2...... Measurement of starting force and rolling force............................................................................................................. 17

A.3...... Measurement of the steering force................................................................................................................................... 18

A.3.1.. Steering by means of a tiller:.............................................................................................................................................. 18

A.3.2.. Steering by means of horizontal or vertical bars:........................................................................................................... 18

Annex B (normative) Stability tests for pedestrian propelled industrial platform trucks...................................................... 20

B.1..... Conditions of validity............................................................................................................................................................ 20

B.2..... Acceptance conditions......................................................................................................................................................... 20

B.3..... Description of tests............................................................................................................................................................... 20

B.3.1.. Dynamic longitudinal test.................................................................................................................................................... 20

B.3.2.. Static tests............................................................................................................................................................................... 21

Annex C (informative) List of significant hazards....................................................................................................................... 24

Bibliografie.......................................................................................................................................................................................... 27

 

 

 

Evropská předmluva

 

European foreword

Tento dokument (EN 1757:2022) vypracovala tech-
nická komise CEN/TC 150 Průmyslové vozíky – Bezpeč-
nost, jejíž sekretariát zajišťuje BSI.

 

This document (EN 1757:2022) has been prepared by Technical Committee CEN/TC 150 “Industrial trucks - Safety”, the secretariat of which is held by BSI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do listo-
padu 2022 udělit status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímé-
mu používání, a národní normy, které jsou s ní v roz-
poru, je nutno zrušit nejpozději do listopadu 2022.

 

This European Standard shall be given the status of a national standard, either by publication of an identical text or by endorsement, at the latest by November 2022, and conflicting national standards shall be withdrawn at the latest by November 2022.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech takových patentových práv.

 

Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this document may be the subject of patent rights. CEN shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

Tento dokument nahrazuje EN 1757-3:2002.

 

This document supersedes EN 1757-3:2002.

Ve srovnání s předchozím vydáním byly provedeny následující technické úpravy:

 

In comparison with the previous edition, the following technical modifications have been made:

    aplikace změněna na průmyslové plošinové vozíky vedené chodci podle definice v bodě 3.1 se jmenovitou kapacitou do 500 kg včetně (v předcho-
zím vydání 1 000 kg);

 

    application changed to pedestrian propelled industrial platform trucks as defined in 3.1 with a rated capacity up to and including 500 kg (in the previous edition 1 000 kg);

    příklad pro vozíky, které jsou určeny k tahání motorovými vozidly;

 

    example given for trucks that are intended to be towed by powered vehicles;

    odkaz na normy EN ISO 3691-1:20151) a ISO 5053-1;

 

    reference made to EN ISO 3691-1:20151) and
ISO 5053-1;

    definice 3.1 a 3.2 revidovány;

 

    definition 3.1 and 3.2 revised;

    definice 3.5 (provozovatel) zrušena;

 

    definition 3.5 (operator) deleted;

    minimální rozpětí oje změněno na 200 mm pro každou ruku (sladění s EN ISO 3691-5);

 

    minimum span of tiller changed into 200 mm for each hand (alignment with EN ISO 3691-5);

    Bibliografie aktualizována.

 

    Bibliography updated.

Veškerá zpětná vazba a dotazy týkající se tohoto dokumentu by se měly směrovat na národní normalizační orgán uživatelů. Kompletní seznam těchto orgánů naleznete na webových stránkách CEN.

 

Any feedback and questions on this document should be directed to the users’ national standards body. A complete listing of these bodies can be found on the CEN website.

Podle vnitřních předpisů CEN-CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Republiky Severní Makedonie, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

 

According to the CEN-CENELEC Internal Regulations, the national standards organisations of the following countries are bound to implement this European Standard: Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Republic of North Macedonia, Romania, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey and the United Kingdom.

 

 

Úvod

 

Introduction

Tento dokument je norma typu C, jak je uvedeno
v EN ISO 12100.

 

This document is a Type-C standard as stated in
EN ISO 12100.

Tento dokument má význam zejména pro následující zájmové skupiny zastupující hráče na trhu s ohledem na bezpečnost strojních zařízení:

 

This document is of relevance, in particular, for the following stakeholder groups representing the market players with regard to machinery safety:

    výrobci strojů (malé, střední a velké podniky);

 

    machine manufacturers (small, medium and large enterprises);

    orgány ochrany zdraví a bezpečnosti (regulační orgány, organizace pro prevenci úrazů, pro dozor nad trhem, atd.).

 

    health and safety bodies (regulators, accident prevention organizations, market surveillance, etc.).

Na ostatní může mít vliv úroveň bezpečnosti strojního zařízení dosažená prostředky dokumentu výše uvedenými skupinami zúčastněných stran:

 

Others can be affected by the level of machinery safety achieved with the means of the document by the above-mentioned stakeholder groups:

    uživatelé strojů / zaměstnavatelé (malé, střední a velké podniky);

 

    machine users/employers (small, medium and large enterprises);

    uživatelé strojů / zaměstnanci (např. odbory, organizace pro osoby se zvláštními potřebami);

 

    machine users/employees (e.g. trade unions, organizations for people with special needs);

    poskytovatelé služeb, např. pro údržbu (malé, střední a velké podniky);

 

    service providers, e.g. for maintenance (small, medium and large enterprises);

    spotřebitelé (v případě strojních zařízení určených pro spotřebitele).

 

    consumers (in case of machinery intended for use by consumers).

Výše uvedené zainteresované skupiny měly možnost účastnit se procesu přípravy tohoto dokumentu.

 

The above-mentioned stakeholder groups have been given the possibility to participate at the drafting process of this document.

V předmětu tohoto dokumentu jsou uvedena příslušná strojní zařízení a rozsah nebezpečí, nebezpečných situací nebo nebezpečných událostí.

 

The machinery concerned and the extent to which hazards, hazardous situations or hazardous events are covered are indicated in the Scope of this document.

Pokud se požadavky této normy typu C liší od požadavků uvedených v normách typu A nebo typu B, požadavky této normy typu C mají přednost před požadavky jiných norem pro stroje, které byly navrženy a vyrobeny v souladu s požadavky této normy typu C.

 

When requirements of this type-C standard are different from those which are stated in type-A or type-B standards, the requirements of this type-C standard take precedence over the requirements of the other standards for machines that have been designed and built according to the requirements of this type-C standard.

 

1 Předmět normy

 

1Scope

Tento dokument se vztahuje na ruční plošinové vozíky, jak jsou definovány v bodě 3.1 se jmenovitou nosností do 500 kg včetně, dále jen „vozíky“ a konstruované pro všeobecné účely.

 

This document applies to pedestrian propelled industrial platform trucks as defined in 3.1 with a rated capacity up to and including 500 kg, hereinafter referred to as “trucks” and designed for general purposes.

Tento dokument se nevztahuje na:

 

This document does not apply to:

    nákupní vozíky uvedené v EN 1929, části 1 až 4 a 7 (CEN/TC 291);

 

    shopping trolleys referred to in EN 1929, Parts 1 to 4 and 7 (CEN/TC 291);

    válečkové kontejnery uvedené v EN 12674, části 1 až 4 (CEN/TC 261);

 

    roll containers referred to in EN 12674, Parts 1 to 4 (CEN/TC 261);

    vozíky určené k tažení motorovými vozidly, např. mlékárenské soupravy / přívěsové supravy / vlečné soupravy.

 

    trucks that are intended to be towed by powered vehicles, e.g. milk-run-trains/trailer trains/tugger trains.

Tento dokument se zabývá technickými požadavky na minimalizaci nebezpečí uvedených v příloze C, která mohou vzniknout při uvádění do provozu, provozu a údržby nákladních vozidel, jsou-li prováděna v souladu se specifikacemi určenými výrobcem.

 

This document deals with the technical requirements to minimize the hazards listed in Annex C which can arise during commissioning, operation and maintenance of trucks when carried out in accordance with the specifications as intended by the manufacturer.

Tento dokument nestanoví dodatečné požadavky na:

 

This document does not specify the additional requirements for:

    provoz v náročných podmínkách (např. extrémní podmínky prostředí, jako např.: mrazicí aplikace, vysoké teploty, žíravé prostředí);

 

    operation in severe conditions (e.g. extreme environmental conditions such as: freezer applications, high temperatures, corrosive environment);

    provoz podléhající zvláštním pravidlům (např. prostředí s nebezpečím výbuchu);

 

    operation subject to special rules (e.g. potentially explosive atmospheres);

    manipulace s břemeny, jejichž povaha by mohla vést k nebezpečným situacím (např. roztavený kov, kyseliny / zásady, vyzařující materiály, zvláště křehká břemena);

 

    handling of loads the nature of which could lead to dangerous situations (e.g. molten metal, acids/alkalis, radiating materials, especially brittle loads);

    nebezpečí vyskytující se během instalace, přepravy, vyřazování z provozu a likvidace;

 

    hazards occurring during construction, transportation, decommissioning and disposal;

    přímý kontakt s potravinami;

 

    direct contact with foodstuffs;

    provoz na svazích nebo na jiných površích než hladkých, rovných a tvrdých površích;

 

    operation on gradients or on surfaces other than smooth, level, hard surfaces;

    vozíky určené pro speciální aplikace (např. vozíky používané v nemocnicích jako jídelní vozíky);

 

    trucks designed for special applications (e.g., trucks used in hospitals as dinner trollies);

    vozíky vybavené výklopnými nebo posuvnými dveřmi.

 

    trucks fitted with hinged or sliding doors.

Na tento dokument platí i další možná omezení rozsahu jiných norem, na které se odkazuje.

 

Other possible limitations of the scope of other standards referred to that also apply to this document.

Nebezpečími týkajícími se hluku, vibrací, viditelnosti a statické elektřiny se tento dokument nezabývá.

 

Hazards relating to noise, vibration, visibility and static electricity are not dealt with in this document.

Tento dokument se vztahuje na nákladní automobily vyrobené po datu vydání.

 

This document applies to trucks manufactured after the date of issue.

 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.1)    Podle EN ISO 3651-1:2015/A1:2020.