ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.140.10 Srpen 2014

Indikátory pro rozdělování nákladů na vytápění místností otopnými tělesy – Indikátory napájené elektrickou energií

ČSN
EN 834

25 8521

Heat cost allocators for the determination of the consumption of room heating radiators – Appliances with electrical energy supply

Répartiteurs de frais de chauffage pour déterminer la consommation des corps de chauffe – Appareils dotés
d’une alimentation en énergie électrique

Heizkostenverteiler für die Verbrauchserfassung von Raumheizflächen – Geräte mit elektrischer Energieversorgung

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 834:2013. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou
normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 834:2013. It was translated by the Czech
Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 834 (25 8521) z února 2014.

 

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 834:2013 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN 834 z února 2014 převzala EN 834:2013 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem.

Souvisící ČSN

ČSN EN 442-2 (06 1100) Otopná tělesa – Část 2: Zkoušky a jejich vyhodnocování

ČSN 06 1101 (06 1101) Otopná tělesa pro ústřední vytápění

Souvisící právní předpisy

Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška č. 372/2001 Sb., kterou se stanoví pravidla pro rozúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění a nákladů na poskytování teplé užitkové vody mezi konečné spotřebitele.

Vysvětlivky k textu převzaté normy

Označování teplot v této evropské normě je odlišné od označování užívaného v ČSN 06 1101 pro otopná tělesa pro ústřední vytápění a to podle následující tabulky:

 

ČSN EN 834

ČSN 06 1101

vstupní teplota otopné vody

tV

tw1

výstupní teplota otopné vody

tR

tw2

 

střední teplota otopné vody (obecně teplonosné látky)

tm

twm

teplota vzduchu (vnitřního)

tL

ti

Vypracování normy

Zpracovatel: Centrum technické normalizace, Fakulta strojní ČVUT v Praze, IČ 68407700, Ing. Jindřich Boháč

Technická normalizační komise: TNK 93 Ústřední vytápění a příprava teplé vody

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Petr Beneš

EVROPSKÁ NORMA EN 834
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Srpen 2013

ICS 91.140.10 Nahrazuje EN 834:1994

Indikátory pro rozdělování nákladů na vytápění místností otopnými tělesy – Indikátory napájené elektrickou energií

Heat cost allocators for the determination of the consumption of room heating radiators – Appliances with electrical energy supply

Répartiteurs de frais de chauffage pour déterminer
la consommation des corps de chauffe – Appareils dotés d’une alimentation en énergie électrique

Heizkostenverteiler für die Verbrauchserfassung
von Raumheizflächen – Geräte mit elektrischer Energieversorgung

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2012-12-28.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie,
České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2013 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN 834:2013 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Obsah

Strana

Předmluva 6

Úvod 7

1 Předmět normy 8

2 Citované dokumenty 8

3 Termíny a definice 8

4 Funkční princip a metody měření 13

5 Obecné specifikace 14

5.1 Základní podmínky 14

5.2 Hodnota c 14

5.3 Vyhodnocovací součinitele 15

5.4 Kalendářní funkce 16

6 Požadavky na indikátory pro rozdělování nákladů na vytápění 16

6.1 Požadavky při teplotním namáhání 16

6.2 Skladovací teplota 16

6.3 Počátek záznamu 16

6.4 Rychlost záznamu při chodu naprázdno 16

6.5 Snímače teploty 16

6.6 Počítadlo/centrální jednotka 17

6.7 Zásobování energií 17

6.8 Přeplnění displeje 17

6.9 Rozlišitelnost displeje 17

6.10 Kontrola funkce 17

6.11 Meze relativní odchylky údaje indikátoru 17

6.12 Stárnutí 17

6.13 Elektrické, elektrostatické a magnetické vlivy 18

6.14 Tepelný vliv na indikátory pracující podle jednosnímačové metody měření 18

6.15 Tepelný vliv na indikátory pracující podle dvousnímačové metody měření 18

6.16 Tepelný vliv na další díly a části 18

6.17 Ovlivnění přenosových systémů 18

6.18 Plombování 18

6.19 Kalendářní funkce 18

6.20 Přihlédnutí k provozním podmínkám 19

7 Požadavky na použití a instalaci 19

7.1 Teplotní meze 19

7.2 Připevnění snímačů 19

7.3 Umístění snímačů 20

7.4 Instalace propojovacích vedení 20

7.5 Jednotnost indikátorů 20

8 Požadavky na vyhodnocení 20

8.1 Vyhodnocovací součinitel KQ 20

8.2 Vyhodnocovací součinitel KC 21

8.3 Vyhodnocovací součinitel KT 21

Strana

8.4 Celkový vyhodnocovací součinitel K 21

8.5 Hodnota c 21

9 Požadavky na údržbu a odečet 21

9.1 Vizuální odečet 21

9.2 Odečet v krátkém dosahu 21

9.3 Dálkový odečet 22

10 Zkoušení 22

10.1 Obecně 22

10.2 Podklady pro zkoušku 22

10.3 Zpráva o zkoušce 22

10.4 Zkušební protokoly 22

11 Zkušební postupy 23

11.1 Konstrukční zkouška 23

11.2 Zkouška plombování 23

11.3 Zkouška teplotní odolnosti 23

11.4 Zkouška mezí relativní odchylky údaje indikátoru 23

11.5 Zkouška stárnutí 23

11.6 Zkouška počátku záznamu při běžném provozu a také, pro indikátory se snímači teploty místnosti, při tepelně ovlivněném provozu 24

11.7 Zkouška rychlosti záznamu při chodu naprázdno 24

11.8 Zkouška rychlosti záznamu v případě tepelného ovlivnění 24

11.9 Zkouška působení vnějších vlivů 24

11.10 Ověření hodnot c, postup 25

11.11 Ověření hodnot c, rozsah zkoušení 25

11.12 Zkouška vyhodnocovacího součinitele KQ 25

11.13 Zkouška vyhodnocovacího součinitele KC 25

12 Značení 25

Příloha A (informativní)  Vysvětlivky a doporučení 26

A.1 Obecně 26

A.2 Otopné soustavy 26

A.3 Doporučená oblast použití 26

A.4 Uživatelem neovlivnitelná dodávka tepla 27

A.5 Dodatečné opravy 27

A.6 Prokázání vztahu mezi rychlostí záznamu a tepelným výkonem 27

Bibliografie 29 

Předmluva

Tento dokument (EN 834:2013) vypracovala technická komise CEN/TC 171 Rozdělování nákladů na vytápění, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do února 2014 udělit status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do února 2014.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN a/nebo CENELEC nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN 834:1994.

Změny

Ve srovnání s EN 834:1994 byly provedeny následující změny:

  1. Zdokonalení a rozšíření definic, požadavků a postupů zkoušek.

  2. Zavedení nových hodnot pro dolní teplotní mez.

  3. Jednotné definování místa instalace indikátoru na otopné těleso.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační
organizace následujících zemí: Rakouska, Belgie, Bulharska, Chorvatska, Kypru, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, Francie, Německa, Řecka, Maďarska, Islandu, Irska, Itálie, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Malty, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rumunska,
Slovenska, Slovinska, Španělska, Švédska, Švýcarska, Turecka a Spojeného království.

 

Úvod

Tento dokument se zabývá indikátory pro rozdělování nákladů na vytápění napájenými elektrickou energií, které slouží pro zjišťování spotřební hodnoty otopných ploch pro vytápění místností. Stanovuje minimální požadavky na konstrukci, materiály, výrobu, instalaci, funkci a vyhodnocení zobrazených údajů, které jsou výsledkem těchto měřicích zařízení.

Tento dokument popisuje zkušební postupy, jimiž se kontroluje splnění stanovených požadavků a určuje směrnice pro způsob a rozsah jejich provádění.

1 Předmět normy

POZNÁMKA Definice termínů použitých níže viz kapitola 3.

Tato evropská norma platí pro indikátory pro rozdělování nákladů na vytápění, které slouží k zaznamenávání poměrné části tepla dodaného otopnými tělesy do spotřebitelských jednotek.

Jestliže jsou v zúčtovací jednotce spotřebitelské jednotky rozdílných typů (např. technicky rozdílné typy
otopných soustav nebo rozdíly způsobené spotřebním režimem, např. průmyslové provozy oproti soukromým bytům), pak může být nezbytné rozdělit zúčtovací jednotky do uživatelských skupin.

Indikátory pro rozdělování nákladů na vytápění dovolují určit dodávku tepla každého otopného tělesa ve spotře-
bitelské jednotce pouze jako podíl z celkové spotřeby tepla v zúčtovací jednotce nebo uživatelské skupině (viz kapitola 4); proto je nezbytné určit tuto celkovou spotřebu tepla buď měřením množství spotřebovaného paliva, nebo celkové dodávky tepla (například dalším zařízením pro měření tepla).

Pro správné použití indikátorů pro rozdělování nákladů na vytápění podle této normy je nutné, aby otopná
soustava:

Indikátory pro rozdělování nákladů na vytápění podle této normy nesmějí být používány pro otopné soustavy, jejichž teplotní parametry jsou níže nebo překračují teplotní meze indikátorů a u takových otopných soustav, u kterých není možné jednoznačně určit vyhodnocovací součinitel pro tepelný výkon KQ nebo kde není otopná plocha přístupná. Toto se obvykle týká následujících otopných soustav:

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.