ICS 17.120.20

ČSN

EN ISO 748

 

25 9310

Červen 2022

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Hydrometrie – Měření průtoku kapalin v otevřených korytech –
Metody rychlostního pole s použitím bodových měření

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 748 (25 9310) z června 2008.

 

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2022
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.