ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 19.120                                                                                                                                  Červenec 2021

Zkušební síta – Technické požadavky a zkoušení –
Část 1: Zkušební síta z kovové tkaniny

ČSN
ISO 3310-1

25 9610

 

Test sieves – Technical requirements and testing –
Part 1: Test sieves of metal wire cloth

Tamis de contrôle – Exigences techniques et vérifications –
Partie 1: Tamis de contr
ôle en tissus métalliques

Tato norma přejímá anglickou verzi mezinárodní normy ISO 3310-1:2016. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of the International Standard ISO 3310-1:2016. It has the same status as the official version.

Anotace obsahu

Tato část 3310 specifikuje technické požadavky a odpovídající zkušební metody pro zkušební síta z kovových drátěných tkanin.

Platí pro zkušební síta o velikosti otvorů od 125 mm do 20 mm, v souladu s normou ISO 565.


Národní předmluva

Informace o citovaných dokumentech

ISO 565:1990 zavedena v ČSN ISO 565:1994 (25 9601) Zkušební síta. Kovová tkanina, děrovaný plech a elektroformovaná fólie. Jmenovité velikosti otvorů

ISO 2395 zavedena v ČSN ISO 2395 (25 9600) Zkušební síta a prosévání. Terminologie

ISO 2591-1:1988 zavedena v ČSN ISO 2591-1:1994 (25 9605) Zkušební prosévání. Část 1: Metody, při kterých se používají zkušební síta z kovové tkaniny a děrovaného plechu

Souvisící ČSN

ČSN EN 10204 (42 0009) Kovové výrobky – Druhy dokumentů kontroly

Vypracování normy

Zpracovatel: Česká agentura pro standardizaci, IČO 06578705

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Dagmar Brablecová

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.