ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 25.120.10                                                                                                                                  Březen 2019

Bezpečnost obráběcích a tvářecích strojů – Lisy –
Část 3: Bezpečnostní požadavky pro hydraulické lisy

ČSN
EN ISO 16092-3

21 0705

idt ISO 16092-3:2017

Machine tools safety – Presses –
Part 3: Safety requirements for hydraulic presses

Sécurité des machines-outils – Presses –
Partie 3: Exigences de sécurité pour les presses hydrauliques

Werkzeugmaschinien-Sicherheit – Pressen –
Teil 3: Sicherheitsanforderungen für hydraulische Pressen

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 16092-3:2018. Překlad byl zajištěn Českou agenturou pro stan-
dardizaci.
Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN ISO 16092-3:2018. It was translated by the Czech Standardization Agency. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 16092-3 (21 0705) ze září 2018.

 


Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN ISO 16092-3:2018 do soustavy norem ČSN.
Zatímco norma ze září 2018 převzala EN ISO 16092-3:2018 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem.

Informace o citovaných dokumentech

ISO 4413:2010 zavedena v ČSN EN ISO 4413:2011 (83 3371) Hydraulika – Všeobecná pravidla a bezpeč-
nostní požadavky na hydraulické systémy a jejich součásti

ISO 12100:2010 zavedena v ČSN EN ISO 12100:2011 (83 3001) Bezpečnost strojních zařízení – Všeobecné zásady pro konstrukci – Posouzení rizika a snižování rizika

ISO 13849-1:2015 zavedena v ČSN EN ISO 13849-1:2017 (83 3205) Bezpečnost strojních zařízení – Bezpečnostní části ovládacích systémů – Část 1: Obecné zásady pro konstrukci

ISO 16092-1:2017 zavedena v ČSN EN ISO 16092-1:2018 (21 0705) Bezpečnost obráběcích a tvářecích strojů – Lisy – Část 1: Obecné bezpečnostní požadavky

IEC 60947-5-8 zavedena v ČSN EN 60947-5-8 (35 4101) Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí – Část 5-8: Přístroje a spínací prvky řídicích obvodů – Trojpolohové uvolňovací spínače

Vypracování normy

Zpracovatel: Svaz strojírenské technologie, IČO 00548871, Ing. Leoš Mačák

Technická normalizační komise: TNK 111 Obráběcí a tvářecí stroje

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Kateřina Volejníková

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických poža-
davcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                EN ISO 16092-3
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                            Únor 2018

ICS 25.120.10                                                                                                 Nahrazuje EN 693:2001+A2:2011

Bezpečnost obráběcích a tvářecích strojů – Lisy –
Část 3: Bezpečnostní požadavky pro hydraulické lisy
(ISO 16092-3:2017)

Machine tools safety – Presses –
Part 3: Safety requirements for hydraulic presses
(ISO 16092-3:2017)

Sécurité des machines-outils – Presses –
Partie 3: Exigences de sécurité pour les presses hydrauliques

(ISO 16092-3:2017)

Werkzeugmaschinien-Sicherheit – Pressen –
Teil 3: Sicherheitsanforderungen für hydraulische Pressen

(ISO 16092-3:2017)

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2017-11-24.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucem-
burska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

  

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Rue de la Science 23, B-1040 Brusel

© 2018 CEN         Veškerá práva pro využití v jakékoliv formě a jakýmikoliv prostředky           Ref. č. EN ISO 16092-3:2018 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

 

Evropská předmluva

Tento dokument (EN ISO 16092-3:2018) byl vypracován technickou komisí ISO/TC 39 Obráběcí stroje, ve spolu-
práci s technickou komisí CEN/TC 143 Obráběcí stroje – Bezpečnost, jejíž sekretariát zajišťuje SNV.

Této evropské normě je nutno nejpozději do srpna 2018 udělit status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do srpna 2018.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje splnění základních požadavků směrnice (směrnic) EU.

Vztah ke směrnici EU je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí tohoto dokumentu.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Oznámení o schválení

Text ISO 16092-3:2017 byl schválen CEN jako EN ISO 16092-3:2018 bez jakýchkoliv modifikací.

Obsah

 

Contents

Strana

 

Page

Předmluva.............................................................................................................................................................................................. 7

Úvod........................................................................................................................................................................................................ 8

1......... Předmět normy......................................................................................................................................................................... 9

2......... Citované dokumenty................................................................................................................................................................ 9

3......... Termíny a definice................................................................................................................................................................... 9

4......... Seznam významných nebezpečí........................................................................................................................................ 10

5......... Bezpečnostní požadavky a/nebo opatření........................................................................................................................ 10

5.1...... Obecně..................................................................................................................................................................................... 10

5.2...... Základní aspekty návrhu....................................................................................................................................................... 10

5.2.1... Hydraulické a pneumatické systémy – Společné vlastnosti.......................................................................................... 10

5.2.2... Pneumatické systémy........................................................................................................................................................... 10

5.2.3... Hydraulické systémy............................................................................................................................................................. 10

5.2.4... Elektrické systémy................................................................................................................................................................. 11

5.3...... Mechanická nebezpečí v oblasti nástroje......................................................................................................................... 11

5.3.1... Hlavní nebezpečná zóna...................................................................................................................................................... 11

5.3.2... Opatření bezpečnostní ochrany.......................................................................................................................................... 11

5.3.3... Ostatní bezpečnostní požadavky........................................................................................................................................ 11

5.3.4... Uvolnění zachycených osob mezi nástroji........................................................................................................................ 11

5.3.5... Uvolnění osob zachycených uvnitř zakrytovaných oblastí............................................................................................. 11

5.3.6... Zabránění pádu vlivem gravitace v průběhu údržby nebo opravy............................................................................... 11

5.3.7... Zabránění neočekávaného pádu vlivem gravitace v průběhu výroby (hornotlaký hydraulický lis)....................... 12

5.4...... Ovládací a monitorovací systém......................................................................................................................................... 13

5.4.1... Ovládací a monitorovací funkce.......................................................................................................................................... 13

5.4.2... Vyřazení................................................................................................................................................................................... 13

5.4.3... Zařízení pro volbu.................................................................................................................................................................. 13

5.4.4... Snímače polohy..................................................................................................................................................................... 13

5.4.5... Ovládací zařízení.................................................................................................................................................................... 14

5.4.6... Ventily....................................................................................................................................................................................... 14

5.4.7... Úroveň vlastností bezpečnostních funkcí.......................................................................................................................... 14

5.5...... Seřízení nástrojů, zkušební zdvihy, údržba a mazání..................................................................................................... 56

5.5.1... Pohyb při seřízení nástrojů, údržbě a mazání.................................................................................................................. 56

5.5.2... Pohyb pomocí krokovacího zařízení.................................................................................................................................. 56

5.6...... Mechanická nebezpečí – Ostatní........................................................................................................................................ 56

5.7...... Uklouznutí, zakopnutí a pády............................................................................................................................................... 56

5.8...... Ochrana proti ostatním nebezpečím.................................................................................................................................. 56

6......... Ověření bezpečnostních požadavků a/nebo opatření.................................................................................................... 56

7......... Informace pro použití............................................................................................................................................................ 60

Strana

7.1...... Obecně..................................................................................................................................................................................... 60

7.2...... Značení.................................................................................................................................................................................... 60

7.3...... Upozornění.............................................................................................................................................................................. 60

7.4...... Návod k použití....................................................................................................................................................................... 60

Příloha A (informativní) Významná nebezpečí,
nebezpečné situace a ochranná opatření......................................................................................................................... 61

Příloha B (normativní) Výpočet minimální vzdálenosti............................................................................................................... 62

Příloha C (normativní) Doba odezvy hydraulického systému................................................................................................... 63

Příloha D (informativní) Blokovací zařízení spojené s ochrannými kryty................................................................................ 64

Příloha E (informativní) Připojení měřicího zařízení doby doběhu........................................................................................... 67

Příloha F (informativní) Příklady pro omezení
hydraulické rychlosti.............................................................................................................................................................. 68

Příloha ZA (informativní) Vztah mezi touto evropskou normou a základními požadavky směrnice EU 2006/42/ES o strojních zařízeních, které mají být pokryty.................................................................................................................... 72

Bibliografie........................................................................................................................................................................................... 73

 

 

Foreword................................................................................................................................................................................................... 7

Introduction............................................................................................................................................................................................... 8

1......... Scope............................................................................................................................................................................................ 9

2......... Normative references................................................................................................................................................................ 9

3......... Terms and definitions................................................................................................................................................................ 9

4......... List of significant hazards....................................................................................................................................................... 10

5......... Safety requirements and/or measures................................................................................................................................. 10

5.1...... General....................................................................................................................................................................................... 10

5.2...... Basic design considerations................................................................................................................................................... 10

5.2.1... Hydraulic and pneumatic systems – Common features.................................................................................................. 10

5.2.2... Pneumatic systems.................................................................................................................................................................. 10

5.2.3... Hydraulic systems.................................................................................................................................................................... 10

5.2.4... Electric systems........................................................................................................................................................................ 11

5.3...... Mechanical hazards in the tools area................................................................................................................................... 11

5.3.1... Major danger zone................................................................................................................................................................... 11

5.3.2... Safeguarding measures......................................................................................................................................................... 11

5.3.3... Other safety requirements...................................................................................................................................................... 11

5.3.4... Release of trapped persons between the tools.................................................................................................................. 11

5.3.5... Release of persons trapped inside enclosed areas.......................................................................................................... 11

5.3.6... Prevention of gravity fall during maintenance
or repair
...................................................................................................................................................................................... 11

5.3.7... Prevention of unintended gravity fall during production (down-stroking press)........................................................... 12

5.4...... Control and monitoring system.............................................................................................................................................. 13

5.4.1... Control and monitoring functions.......................................................................................................................................... 13

5.4.2... Muting......................................................................................................................................................................................... 13

5.4.3... Selection devices...................................................................................................................................................................... 13

5.4.4... Position sensors........................................................................................................................................................................ 13

5.4.5... Control devices......................................................................................................................................................................... 14

5.4.6... Valves......................................................................................................................................................................................... 14

5.4.7... Performance level of safety functions.................................................................................................................................. 14

5.5...... Tool-setting, trial strokes, maintenance
and lubrication
........................................................................................................................................................................... 56

5.5.1... Movement during tool-setting, maintenance
and lubrication
........................................................................................................................................................................... 56

5.5.2... Movement by inching device.................................................................................................................................................. 56

5.6...... Mechanical hazards – Other................................................................................................................................................... 56

5.7...... Slips, trips and falls.................................................................................................................................................................. 56

5.8...... Protection against other hazards........................................................................................................................................... 56

6......... Verification of the safety requirements
and/or measures
....................................................................................................................................................................... 56

7......... Information for use................................................................................................................................................................... 60

Page

7.1...... General....................................................................................................................................................................................... 60

7.2...... Marking....................................................................................................................................................................................... 60

7.3...... Warnings.................................................................................................................................................................................... 60

7.4...... Instruction handbook................................................................................................................................................................ 60

Annex A (informative) Significant hazards, hazardous situations and protective measures................................................. 61

Annex B (normative) Calculation of minimum distances............................................................................................................. 62

Annex C (normative) The response time of the hydraulic system.............................................................................................. 63

Annex D (informative) Interlocking devices associated
with guards
................................................................................................................................................................................. 64

Annex E (informative) The connection of the stopping
time measurement equipment
.............................................................................................................................................. 67

Annex F (informative) Examples for hydraulic speed limitation.................................................................................................. 68

Annex ZA (informative) Relationship between this European Standard and the essential requirements of Directive 2006/42/EC aimed to be covered.......................................................................................................................................... 72

 


 

Předmluva

 

Foreword

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celo-
světová federace národních normalizačních orgánů (členů ISO). Mezinárodní normy obvykle vypracovávají technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být v této technické komisi zastoupen. Práce se zúčastňují také vládní i nevládní mezinárodní orga-
nizace, s nimiž ISO navázala pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektro-
technice.

 

ISO (the International Organization for Standardization) is a worldwide federation of national standards bodies (ISO member bodies). The work of preparing International Standards is normally carried out through ISO technical committees. Each member body interested in a subject for which a technical committee has been established has the right to be represented on that committee. International organizations, governmental and non-governmental, in liaison with ISO, also take part in the work. ISO collaborates closely with the International Electrotechnical Commission (IEC) on all matters of electrotechnical standardization.

Postupy použité při tvorbě tohoto dokumentu a postupy určené pro jeho další udržování jsou popsány ve směr-
nicích ISO/IEC, část 1. Zejména se má věnovat pozor-
nost rozdílným schvalovacím kritériím potřebným pro různé druhy dokumentů ISO. Tento dokument byl vypracován v souladu s redakčními pravidly uvedenými ve směrnicích ISO/IEC, část 2 (viz https://www.iso.org/directives).

 

The procedures used to develop this document and those intended for its further maintenance are described in the ISO/IEC Directives, Part 1. In particular the different approval criteria needed for the different types of ISO documents should be noted. This document was drafted in accordance with the editorial rules of the ISO/IEC Directives, Part 2 (see            
www.iso.org/directives).

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. ISO nelze činit odpovědnou za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv. Podrobnosti o jakých-
koliv patentových právech identifikovaných během přípravy tohoto dokumentu budou uvedeny v úvodu a/nebo v seznamu patentových prohlášení obdržených ISO (viz https://www.iso.org/patents).

 

Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this document may be the subject of patent rights. ISO shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights. Details of any patent rights identified during the development of the document will be in the Introduction and/or on the ISO list of patent declarations received (see www.iso.org/patents).

Jakýkoliv obchodní název použitý v tomto dokumentu se uvádí jako informace pro usnadnění práce uživatelů a neznamená schválení.

 

Any trade name used in this document is information given for the convenience of users and does not constitute an endorsement.

Vysvětlení významu specifických termínů a výrazů ISO, které se vztahují k posuzování shody, jakož i informace o tom, jak ISO dodržuje principy Světové obchodní organizace WTO týkající se technických překážek obchodu (TBT), jsou uvedeny na tomto odkazu URL: https://www.iso.org/iso/foreword.html.

 

For an explanation on the voluntary nature of standards, the meaning of ISO specific terms and expressions related to conformity assessment, as well as information about ISO's adherence to the World Trade Organization (WTO) principles in the Technical Barriers to Trade (TBT) see the following URL: www.iso.org/iso/foreword.html.

Za tento dokument je odpovědná komise ISO/TC 39, Obráběcí stroje, subkomise SC 10, Bezpečnost.

 

This document was prepared by Technical Committee ISO/TC 39, Machine tools, Subcommittee SC 10, Safety.

Seznam všech částí souboru ISO 16092 lze nalézt na webových stránkách ISO.

 

A list of all parts in the ISO 16092 series can be found on the ISO website.


 

Úvod

 

Introduction

Tento dokument je norma typu C, jak je stanoveno v ISO 12100.

 

This document is a “Type C” standard as stated in
ISO 12100.

Tento dokument je důležitý zejména pro následující zájmové skupiny představující poptávku s ohledem na bezpečnost strojních zařízení:

 

It is of relevance, in particular, for the following stakeholder groups representing the market players with regard to machinery safety:

    výrobci stroje (malé, střední a velké podniky);

 

    machine manufacturers (small, medium and large enterprises);

    orgány ochrany zdraví a bezpečnosti (regulační organizace, organizace ochrany zdraví, organizace dozorující nad trhem, atd.).

 

    health and safety bodies (regulators, accident prevention organizations, market surveillance, etc.).

Ostatní mohou být ovlivněny úrovní bezpečnosti strojního zařízení dosažené pomocí dokumentu výše uvedených zájmových skupin:

 

Others can be affected by the level of machinery safety achieved by the above-mentioned stakeholder groups by means of this document:

    uživatelé stroje/zaměstnavatelé (malé, střední a velké podniky);

 

    machine users/employers (small, medium and large enterprises);

    uživatelé stroje/zaměstnanci (např. obchodní společ-
nosti, organizace pro lidi se speciálními potřebami);

 

    machine users/employees (e.g. trade unions, organizations for people with special needs);

    poskytovatelé služeb, např. údržba (malé, střední a velké podniky);

 

    service providers, e.g. for maintenance (small, medium and large enterprises);

    spotřebitelé (v případě strojního zařízení určeného pro použití spotřebiteli).

 

    consumers (in case of machinery intended for use by consumers).

Výše uvedeným zájmovým skupinám byla dána mož-
nost podílet se na přípravě tohoto dokumentu.

 

The above-mentioned stakeholder groups have been given the possibility to participate in the drafting process of this document.

Příslušná strojní zařízení a rozsah nebezpečí, nebez-
pečných situací nebo nebezpečných událostí jsou uvedeny v předmětu tohoto dokumentu.

 

The machinery concerned and the extent to which hazards, hazardous situations or hazardous events are covered are indicated in the Scope of this document.

Pokud jsou požadavky této normy typu C odlišné od požadavků, které jsou stanoveny v normách typu A nebo typu B, mají požadavky této normy typu C pro stroje, které byly navrženy a vyrobeny podle poža-
davků této normy typu C, přednost před požadavky jiných norem.

 

When requirements of this type-C standard are different from those which are stated in type-A or type-B standards, the requirements of this type-C standard take precedence over the requirements of the other standards for machines that have been designed and built according to the requirements of this type-C standard.

Tento dokument je určen pro použití k ISO 16092-1.

 

This document is intended to be applied in addition to ISO 16092-1.


 

1 Předmět normy

 

1 Scope

Tento dokument, kromě ISO 16092-1, specifikuje tech-
nické bezpečnostní požadavky a opatření, které si musí osvojit osoby zabývající se konstruováním, výrobou a dodáváním lisů, které jsou určeny k tváření kovů za studena nebo materiálů sestávajících částečně ze studeného kovu.

 

This document, in addition to ISO 16092-1, specifies the technical safety requirements and measures to be adopted by persons undertaking the design, manufacture and supply of hydraulic presses which are intended to work cold metal or material partly made up of cold metal.

Lisy pokryté tímto dokumentem jsou v rozsahu od malých vysokorychlostních strojů s jednou obsluhou, který vyrábí malé obrobky až po velké relativně pomalo-
rychlostní stroje s několika obsluhami a vyrábějící velké složité obrobky.

 

The presses covered by this document range in size from small high-speed machines with a single operator producing small workpieces to large relatively slow-speed machines with several operators and large complex workpieces.

Tento dokument se zabývá všemi významnými nebez-
pečími relevantními pro hydraulické lisy, pokud jsou používány tak, jak byly určeny a za podmínek nesprávného použití, které může výrobce rozumně předpokládat (viz kapitola 4). Byly vzaty v úvahu všechny fáze životnosti strojního zařízení, jak jsou popsány v ISO 12100:2010, 5.4.

 

This document deals with all significant hazards relevant for hydraulic presses when they are used as intended and under the conditions of misuse which are reasonably foreseeable by the manufacturer (see Clause 4). All the phases of the lifetime of the machinery as described in ISO 12100:2010, 5.4 have been taken into consideration.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.