ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 01.080.20; 25.080.01                                                                                                                 Listopad 2021

Obráběcí stroje – Značky pro označení
na obráběcích strojích

ČSN
ISO 369

20 0031

 

Machine tools – Symbols for indications appearing on machine tools

Machines-outils – Symbolisation des indications figurant sur les machines-outils

Tato norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 369:2009. Překlad byl zajištěn Českou agenturou pro
standardizaci. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of International Standard ISO 369:2009. It was translated by the Czech
Standardization Agency. It has the same status as the official version.

 


Národní předmluva

Informace o citovaných dokumentech

ISO 639-1 zavedena v ČSN ISO 639-1 (01 0182) Kódy pro názvy jazyků – Část 1: Dvoupísmenný kód

Vypracování normy

Zpracovatel: Svaz strojírenské technologie, IČO 00548871, Ing. Leoš Mačák

Technická normalizační komise: TNK 111 Obráběcí a tvářecí stroje

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Kateřina Volejníková

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

MEZINÁRODNÍ NORMA

Obráběcí stroje – Značky pro označení na obráběcích strojích                              ISO 369    První vydání
                                                                                                                                                   2009-12-01

ICS 01.080.20; 25.080.01

Obsah

Strana

Předmluva..................................................................................................................................................................................................... 5

Úvod................................................................................................................................................................................................................ 6

1......... Předmět normy................................................................................................................................................................................ 7

2......... Citované dokumenty....................................................................................................................................................................... 7

3......... Registrační čísla značek................................................................................................................................................................. 7

4......... Označení........................................................................................................................................................................................... 7

5......... Značky a významy........................................................................................................................................................................... 8

5.1...... Obecné operace, měření, ovládání a směry pohybu............................................................................................................... 8

5.2...... Manipulace s obrobky, procesy a zařízení pro materiálový odpad..................................................................................... 15

5.3...... Mazací a hydraulické procesy a zařízení.................................................................................................................................. 19

5.4...... Chlazení.......................................................................................................................................................................................... 24

5.4.1... Procesy a zařízení chladicích částí stroje................................................................................................................................. 24

5.5...... Lisy a tvářecí procesy................................................................................................................................................................... 26

5.5.1... Lisovací stroje a procesy.............................................................................................................................................................. 26

5.5.2... Ohýbací procesy a stroje s lineárním pohybem nástroje...................................................................................................... 27

5.5.3... Ohýbací procesy a stroje s rotačním pohybem nástroje........................................................................................................ 27

5.6...... Řezací a stříhací stroje a procesy............................................................................................................................................... 28

5.7...... Kovoobráběcí stroje a procesy................................................................................................................................................... 28

5.7.1... Obecné použití na kovoobráběcích strojích a při procesech................................................................................................ 28

5.7.2... Soustružnické stroje a procesy................................................................................................................................................... 32

5.7.3... Procesy vrtání, zahlubování a vystružování a příslušné stroje............................................................................................. 36

5.7.4... Procesy frézování a frézky.......................................................................................................................................................... 37

5.7.5... Procesy broušení a stroje s rotujícími nástroji......................................................................................................................... 38

5.7.6... Procesy a stroje na řezání ozubených kol................................................................................................................................ 40

5.7.7... Procesy hoblování a obrážení, stroje pro hoblování a obrážení.......................................................................................... 41

5.7.8... Procesy protahování a protahovačky........................................................................................................................................ 41

5.7.9... Procesy řezání a pily..................................................................................................................................................................... 42

5.7.10 Procesy kartáčování a stroje pro kartáčování.......................................................................................................................... 42

5.7.11 Procesy broušení pásem a pásové brusky.............................................................................................................................. 43

5.7.12 Procesy honování a honovací stroje.......................................................................................................................................... 43

5.7.13 Procesy lapování a leštění a stroje pro lapování a leštění.................................................................................................... 43

Bibliografie.................................................................................................................................................................................................. 44

Abecední rejstřík v angličtině................................................................................................................................................................... 45

Abecední rejstřík ve francouzštině.......................................................................................................................................................... 50

Abecední rejstřík v němčině..................................................................................................................................................................... 55

Abecední rejstřík v češtině........................................................................................................................................................................ 60

 

Logo0052b

DOKUMENT CHRÁNĚNÝ COPYRIGHTEM

© ISO 2009

Veškerá práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být, není-li specifikováno jinak nebo nepožaduje-li se to v souvislosti s její
implementací, reprodukována nebo používána v jakékoliv formě nebo jakýmkoliv způsobem, elektronickým ani mechanickým, včetně
pořizování fotokopií nebo zveřejňování na internetu nebo intranetu, bez předchozího písemného souhlasu. O souhlas lze požádat buď ISO na níže uvedené adrese, nebo členskou organizaci ISO v zemi žadatele.

ISO copyright office

CP 401 · Ch. de Blandonnet 8 

CH-1214 Vernier, Geneva

Tel.: + 41 22 749 01 11

Fax: + 41 22 749 09 47

E-mail: copyright@iso.org

Web: www.iso.org

Publikováno ve Švýcarsku

Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětová federace národních normalizačních orgánů (členů ISO). Mezinárodní normy obvykle vypracovávají technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být v této technické komisi zastoupen. Práce se zúčastňují také vládní i nevládní mezinárodní organizace, s nimiž ISO navázala pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezi-
národní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

Návrhy mezinárodních norem jsou vypracovávány v souladu s pravidly danými směrnicemi ISO/IEC, část 2.

Hlavním úkolem technických komisí je vypracování mezinárodních norem. Návrhy mezinárodních norem přijaté technickými komisemi se rozesílají členům ISO k hlasování. Vydání mezinárodní normy vyžaduje souhlas alespoň 75 % hlasujících členů.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. ISO nelze činit odpovědnou za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

ISO 369 vypracovala technická komise ISO/TC 39 Obráběcí stroje.

Toto druhé vydání nahrazuje první vydání (ISO/R 369:1964), které bylo technicky zrevidováno.

Úvod

V reakci na celosvětově rostoucí zájem o návrh a používání grafických značek představuje tato mezinárodní norma velké množství značek pro použití v oblasti obráběcích strojů. Doplňkové značky budou zveřejněny při přijetí.

1 Předmět normy

Tato mezinárodní norma specifikuje značky a odpovídající význam v angličtině, francouzštině a němčině pro použití v oblasti obráběcích strojů.

Značky uvedené v této mezinárodní normě platí pro:

a)   umístění na zařízení nebo části zařízení jakéhokoli druhu obráběcího stroje za účelem poučení osob manipulujících se zařízením nebo částmi zařízení, o jejich uvedení do provozu a fungování (např. v uživatelských příručkách a návodech k použití);

b)   použití v reprezentaci stavu, funkce nebo provozu, ať už je to kdekoli, v dokumentech, jako jsou technické výkresy, mapy a diagramy.

POZNÁMKA Kromě termínů používaných v angličtině a francouzštině, dvou ze tří oficiálních jazyků ISO, uvádí tento dokument ekvivalentní pojmy v němčině; za tyto publikace odpovídá členský orgán pro Německo (DIN) a jsou uvedeny pouze pro informaci. Pouze termíny a definice uvedené v úředních jazycích lze považovat za termíny a definice ISO.

V souladu s ISO 639-1 jsou kódy pro názvy jazyků používané v následujícím pořadí:

en:     Angličtina

fr:      Francouzština

de:     Němčina

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.