ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.190 Duben 2009

Stavební kování – Zámky a střelkové zámky – Elektromechanicky ovládané zámky a zapadací plechy – Požadavky a zkušební metody

ČSN
EN 14846

16 5192

 

Building Hardware – Locks and latches – Electromechanically operated locks and striking plates – Requirements and test methods

Quincaillerie pour le et bâtiment – Serrures et becs de cane – Serrues et gâches électromécaniques – Exigences
et méthodes d’essai

Baubeschläge – Schlösser – Elektromechanische Schlösser und Schließbleche – Anforderungen und Prüfverfahren

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 14846:2008. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 14846:2008. It was translated by Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

 

Národní předmluva

Informace o citovaných normativních dokumentech

EN 1634-1zavedena v ČSN EN 1634-1 (73 0852) Zkoušení požární odolnosti dveřních a uzávěrových sestav – Část 1: Požární dveře a uzávěry otvorů

EN 1634-3zavedena v ČSN EN 1634-3 (73 0852) Zkoušení požární odolnosti dveřních a uzávěrových sestav – Část 3: Kouřotěsné dveře a uzávěry otvorů

EN 1670:2007zavedena v ČSN EN 1670:2007 (16 5705) Stavební kování – Odolnost proti korozi – Požadavky a zkušební metody

EN 12209:2003zavedena v ČSN EN 12209:2004 (16 5124) Stavební kování – Zámky a střelkové zámky – Mechanicky ovládané zámky, střelkové zámky a zapadací plechy – Požadavky a zkušební metody

EN 60068-2-1:2007zavedena v ČSN EN 60068-2-1 ed.2:2008 (34 5791) Zkoušky vlivu prostředí – Část 2: Zkoušky – zkoušky A: Chlad

EN 60068-2-2:2007zavedena v ČSN EN 60068-2-2:2008 (34 5791) Zkoušení vlivů prostředí – Část 2-2: Zkoušky – Zkouška B: Suché teplo

EN 60068-2-30zavedena v ČSN EN 60068-2-30 ed.2 (34 5791) Zkoušení vlivů prostředí – Část 2-30: Zkoušky – Zkouška Db: Vlhké teplo cyklické (cyklus 12 h + 12 h)

EN 61000-4-2:1995zavedena v ČSN EN 61000-4-2:1997 (33 3432) Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – Část 4: Zkušební a měřicí technika – Oddíl 2: Elektrostatický výboj – Zkouška odolnosti – Základní norma EMC

EN 61000-4-3:2006zavedena v ČSN EN 61000-4-3:2008 (33 3432) Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – Část 4-3: Zkušební a měřicí technika – Vyzařované vysokofrekvenční elektromagnetické pole – Zkouška odolnosti

EN 61000-4-4:2004zavedena v ČSN EN 61000-4-4:2005 (33 3432) Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – Část 4-4: Zkušební a měřicí technika – Rychlé elektrické přechodné jevy/skupiny impulzů – Zkouška odolnosti

EN 61000-4-5:2007zavedena v ČSN EN 61000-4-5:2007 (33 3432) Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – Část 4-5: Zkušební a měřicí technika – Rázový impulz – Zkouška odolnosti

EN 61000-4-11zavedena v ČSN EN 61000-4-11 (33 3432) Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – Část 4-11: Zkušební a měřicí technika – Krátkodobé poklesy napětí, krátká přerušení a pomalé změny napětí – Zkoušky odolnosti

EN 61000-4-29zavedena v ČSN EN 61000-4-29 (33 3432) Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – Část 4-29: Zkušební a měřicí technika – Krátkodobé poklesy, krátká přerušení a pomalé změny napětí na vstupech stejnosměrného napájení – Z ouška odolnosti

EN ISO 9001:2000zavedena v ČSN EN ISO 9001:2001 (01 0321) Systémy managementu jakosti – Požadavky

Citované předpisy

Směrnice Rady 89/106/EEC z 21. prosince 1998, o sbližování právních předpisů členských států týkajících se stavebních výrobků. V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky s označením CE v platném znění.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/96/ES ze dne 27. ledna 2003 o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ) nebo ve Směrnici Evropského parlamentu a Rady 2002/95/ES ze dne 27. ledna 2003 o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních

Rozhodnutí Komise 95/204/EC: ze dne 31 května 1995 zavádějící článek 20 (2) Směrnice Rady 89/106/EEC týkající se stavebních výrobků

Rozhodnutí Komise 93/1999 ze dne 25. ledna 1999 o postupu ověřování shody stavebních výrobků ve smyslu čl. 20 odst. 2 směrnice Rady 89/106/EHS, pokud jde o dveře, okna, okenice, rolety, vrata a příslušné stavební kování

Vypracování normy

Zpracovatel: TREZOR TEST, s. r.o., IČ 05874544147, Ing. Petr Koktan

Technická normalizační komise: TNK 60 Otvorové výplně a lehké obvodové pláště

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Miloslava Syrová

EVROPSKÁ NORMA EN 14846
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Srpen 2008

ICS 91.190

Stavební kování – Zámky a střelkové zámky – Elektromechanicky ovládané zámky a zapadací plechy – Požadavky a zkušební metody

Building Hardware – Locks and latches – Electromechanically operated locks
and striking plates – Requirements and test methods 

Quincaillerie pour le et bâtiment – Serrues et becs
de cane – Serrures et gâches électromécaniques – Exigences et méthodes ďessai

Baubeschläge – Schlösser – Elektromechanische Schlösser und Schließbleche – Anforderungen
und Prüfverfahren

Tato evropská norma byla schválena CEN 2008-07-18.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2008 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN 14846:2008 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Obsah

Strana

1 Předmět normy 7

2 Citované normativní dokumenty 7

3 Definice 8

4 Klasifikace 8

4.1 Všeobecně 8

4.2 Klasifikace pro elektromechanicky ovládané zámky a zapadací plechy 8

4.3 Kategorie použití (první číslice) 9

4.4 Životnost (druhá číslice) 9

4.5 Hmotnost dveří a zavírací síla (třetí číslice) 9

4.6 Vhodnost pro použití na protipožárních/protikouřových dveřích (čtvrtá číslice) 10

4.7 Bezpečnost při používání (pátá číslice) 10

4.8 Odolnost proti korozi, teplotě a vlhkosti (šestá číslice) 10

4.9 Bezpečnost (sedmá číslice) 11

4.10 Bezpečnost – elektrická funkce (osmá číslice) 11

4.11 Bezpečnost – elektrická manipulace (devátá číslice) 11

5 Požadavky 11

5.1 Všeobecně 11

5.2 Kategorie použití 12

5.3 Životnost 12

5.4 Hmotnost dveří a zavírací síla 13

5.5 Vhodnost pro použití v protipožárních/protikouřových dveřích 13

5.6 Bezpečnost při používání 13

5.7 Odolnost proti korozi, teplotě a vlhkosti 13

5.8 Bezpečnostní požadavky 14

5.9 Bezpečnost – Elektrická funkce – Ukazatel stavu 14

5.10 Bezpečnost – Elektrická manipulace 14

5.11 Požadavky na informace o výrobku 15

6 Zkušební metody 16

6.1 Zkušební postup 16

6.2 Zkoušky kategorie použití 16

6.3 Zkoušky životnosti 17

6.4 Hmotnost dveří a zavírací síla 18

6.5 Zkoušky protipožární/protikouřové odolnosti 18

6.6 Bezpečnost při používání 18

6.7 Zkoušky odolnost proti korozi, teplotě a vlhkosti 18

6.8 Zkoušky bezpečnosti 19

6.9 Bezpečnost – Zkoušky elektrická funkce – Ukazatel stavu 19

6.10 Bezpečnost – Zkoušky elektrické manipulace 19

7 Označování 19

8 Hodnocení shody 20

8.1 Počáteční zkouška typu 20

8.2 Odběr zkušebního vzorku, zkoušení a kritéria shody 21

Strana

8.3 Řízení výroby 21

8.4 Periodické zkoušení 25

8.5 Každoroční zkoušení (pro všechny výrobky) 25

Příloha A (normativní) Zkouška protipožárních/protikouřových požadavků 26

Příloha B (normativní) Zkušební vzorek a zkušební pořadí 27

Příloha C (normativní) Instalace a návod na upevnění 28

Příloha ZA (normativní) Ustanovení této evropské normy, která se týkají ustanovení směrnice EU o stavebních
výrobcích (89/106/EEC) 29

Bibliografie 33

Předmluva

Tento dokument (EN 114846:2008) byl připraven technickou komisí CEN/TC 33 „Dveře, okna, stavební kování a doplňky“, jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do února 2009 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu nutno zrušit nejpozději do května 2010.

Je třeba poukázat na možnost, že některé texty tohoto dokumentu se mohou týkat patentového práva. CEN [a/nebo CENELEC] nenese odpovědnost za identifikaci některých nebo všech takových patentových práv.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje základní požadavky směrnice (směrnic) EU.

Vztah ke směrnici (směrnicím) EU je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí tohoto dokumentu.

Tato evropská norma byla vypracována na základě mandátu M/101 „Dveře a okna, uzávěry, vrata a příslušné stavební kování“ – v platném znění, uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu.

Nenahrazuje žádnou evropskou normu.

Tato evropská norma je jednou z řady evropských norem, které se zabývají stavebními výrobky.

Doplněním této evropské normy je evropská norma pro mechanicky ovládané zámky a střelkové zámky (EN 12209) a návrh pro mechanicky ovládané vícebodové zámky (prEN 15685).

Pro elektromechanicky ovládané zámky a zapadací plechy používané v protipožárních/protikouřových dveřních sestavách jsou požadovány další vlastnosti, aby vyhověly základním požadavkům CPD 89/106/EEC, „Bezpečnost v případě požáru“ samostatně nebo jako část kompletních sestav. Další požadavky jsou specifikovány v příloze A a příloze ZA.

Zkoušky provedení začleněné do této evropské normy jsou považovány za opakovatelné a jako takové budou poskytovat shodu a objektivní posouzení provedení těchto výrobků všude v členských státech CEN.

Elektromechanicky ovládané zámky a zapadací plechy v této normě jsou navrženy k instalaci ve dveřích v budovách (pevná instalace). Tyto dveře nejsou zahrnuty ve směrnici 2002/96/ES, o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ) nebo ve směrnici 2002/95/ES, o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

1 Předmět normy

Tato norma specifikuje požadavky a zkušební metody pro pevnost, bezpečnost, životnost a funkčnost elektrických a elektronických součástí pro všechny typy elektromechanicky ovládaných zámků a zapadacích plechů používaných ve dveřích, balkónových dveřích a vstupních dveřích v budovách.

Požadavky vztahující se výhradně k mechanickým vlastnostem výrobků začleněných do této normy (např. odolnost proti odvrtání/bočnímu zatížení) jsou zahrnuty v EN 12209.

Tato norma zahrnuje elektromechanicky ovládané zámky a zapadací plechy, které jsou vyrobeny a umístěny na trhu jako celek jedním výrobcem, nebo smontovány z podsestav vyrobených více než jedním výrobcem a navrženy pro používání v kombinaci.

Tento dokument neplatí pro elektricky poháněná zařízení na stavění otevření dveří (EN 1155), elektricky řízené panikové únikové systémy (prEN 13633) nebo elektricky řízené únikové systémy pro používání na únikových cestách (prEN 13637). Tento dokument neplatí pro výhradně magnetické zámky, mechatronické nebo mechanické cylindrické vložky (EN 1303), kliky (EN 1906), zámky pro okna, visací zámky (EN 12320), zámky pro trezory (EN 1300), nábytkové zámky nebo zámky ve věznicích ani nezahrnuje ovládací a identifikační zařízení (jako jsou mechanické cylindrické vložky, inteligentní karty, digitální kódy, magnetické karty).

Tato norma neplatí prozatím pro použití v elektromagnetických dveřních zámcích, ale při první revizi této normy bude zvažováno zahrnutí těchto zařízení.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.