ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.190                                                                                                                                 Srpen 2008

Stavební kování - Panikové dveřní uzávěry
ovládané horizontálním madlem pro používání
na únikových cestách - Požadavky a zkušební
metody

ČSN
EN 1125

16 6236

 

Building Hardware - Panic exit devices operated by a horizontal bar, for use on escape routes - Requirements and test
methods

Quincaillerie pour le bâtiment - Fermetures antipanique manoeuvrées par une barre horizontale, pour portes situées
sur les voies dévacuation - Prescriptions et méthodes dessai

Schlösser und Baubeschläge - Paniktürverschlüsse mit horizontaler Betätigungsstange, für Türen in Fluchtwegen -
Anforderungen und Prüfverfahren

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 1125:2008. Překlad byl zajištěn Českým normalizačním institutem. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 1125:2008. It was translated by Czech Standards Institute. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 1125 (16 6236) z února 1999.

 

 

 

 

 

 


© Český normalizační institut, 2008
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

81594


Strana 2

Národní předmluva

Změny proti předchozím normám

Obsahuje rozsah klasifikace k zabránění nesprávného použití výrobků, rozsah mezí hmotnosti a rozměrů dveří a také rozsah oblasti aplikací k pokrytí výrobků již dostupných na trhu, které nebyly zahrnuty v evropské normě z roku 1997 a další požadavky pro nouzové dveřní uzávěry určené pro používání pro vnitřní otvírání jednokřídlových únikových dveří, které jsou požadovány na trhu.

Informace o citovaných normativních dokumentech

EN 179 zavedena v ČSN EN 179 (16 6237) Stavební kování - Nouzové dveřní uzávěry ovládané klikou nebo talčítkem pro používání na únikových cestách - Požadavky a zkušební metody

EN 1634-1 zavedena v ČSN EN 1634-1 (73 0852) Zkoušení požární odolnosti dveřních a uzávěrových
sestav - Část 1: Požární dveře a uzávěry otvorů

EN 1634-3 zavedena v ČSN EN 1634-3 (73 0852) Zkoušení požární odolnosti dveřních a uzávěrových
sestav - Část 3: Kouřotěsné dveře a uzávěry otvorů

EN 1670:2007 zavedena v ČSN EN 1670:2008 (16 5705) Stavební kování - Odolnost proti korozi - Požadavky a zkušební metody

EN ISO 9001:2000 zavedena v ČSN EN ISO 9001:2001 (01 0321) Systémy managementu jakosti - Požadavky

Citované předpisy

Směrnice Rady 89/106/EEC z 21. prosince 1998, o sbližování právních předpisů členských států týkajících se stavebních výrobků. V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky s označením CE v platném znění.

Vypracování normy

Zpracovatel: TREZOR TEST, s.r.o., IČ 47544147, Ing. Petr Koktan

Technická normalizační komise: TNK 60 Otvorové výplně a lehké obvodové pláště

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Miloslava Syrová


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                   EN 1125
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                               Leden 2008

ICS 91.190                                                                                                               Nahrazuje EN 1125:1997

Stavební kování - Panikové dveřní uzávěry ovládané horizontálním madlem
pro používání na únikových cestách - Požadavky a zkušební metody

Building Hardware - Panic exit devices operated by a horizontal batr for use
on escape routes - Requirements and test methods

 

Quincaillerie pour le bâtiment - Fermetures
antipanique manoeuvrées par une barre horizontale,
pour portes situées sur les voies dévacuation -
Prescriptions et méthodes dessai

Schlösser und Baubeschläge - Paniktürverschlüsse mit
horizontaler Betätigungsstange, für Türen in
Fluchtwegen - Anforderungen und Prüfverfahren

Tato evropská norma byla schválena CEN 2008-11-30.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2008 CEN     Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky                             Ref. č. EN 1125:2008 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 6

Úvod................................................................................................................................................................................................... 7

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 9

2          Citované normativní dokumenty....................................................................................................................................... 9

3          Termíny a definice............................................................................................................................................................... 9

4          Požadavky........................................................................................................................................................................... 13

4.1       Požadavky na navrhování................................................................................................................................................. 13

4.2       Požadavky na provedení................................................................................................................................................... 19

4.3       Požadavky na informace o výrobku................................................................................................................................ 23

5          Zkoušky - Všeobecně a zkušební přípravky.................................................................................................................. 24

5.1       Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 24

5.2       Zkušební přípravky............................................................................................................................................................ 25

6          Zkušební metody - Postupy............................................................................................................................................. 26

6.1       Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 26

6.2       Zkušební postup - Zkušební vzorek A - Zkoušky prostředí........................................................................................ 26

6.3       Zkušební postup - Zkušební vzorek B - Zkoušky konstrukce a provedení.............................................................. 28

7          Klasifikace.......................................................................................................................................................................... 31

7.1       Kategorie použití (první znak).......................................................................................................................................... 31

7.2       Životnost (druhý znak)...................................................................................................................................................... 31

7.3       Hmotnost dveřního křídla (třetí znak)............................................................................................................................. 31

7.4       Vhodnost pro použití v protipožárních/protikouřových dveřích (čtvrtý znak)............................................................. 32

7.5       Bezpečnost při používání (pátý znak)............................................................................................................................. 32

7.6       Odolnost proti korozi (šestý znak).................................................................................................................................. 32

7.7       Bezpečnost (sedmý znak)................................................................................................................................................ 32

7.8       Průmět horizontálního madla (osmý znak)................................................................................................................... 32

7.9       Typ ovládání horizontálního madla (devátý znak)........................................................................................................ 32

7.10     Oblast použití ve dveřích (desátý znak).......................................................................................................................... 32

7.11     Příklad klasifikace............................................................................................................................................................. 32

8          Označování......................................................................................................................................................................... 33

8.1       Na výrobku.......................................................................................................................................................................... 33

8.2       Na obalu.............................................................................................................................................................................. 33

8.3       V návodu pro instalaci...................................................................................................................................................... 33

8.4       Zadlabané zámky kombinované s odděleným ovládacím prvkem.......................................................................... 34

9          Hodnocení shody.............................................................................................................................................................. 34

9.1       Počáteční zkouška typu.................................................................................................................................................... 34

9.2       Odběr zkušebního vzorku, zkoušení a kritéria shody.................................................................................................. 35

9.3       Řízení výroby....................................................................................................................................................................... 35

9.4       Periodické zkoušení (pro všechny výrobky).................................................................................................................. 39

9.5       Každoroční zkoušení (pro všechny výrobky)................................................................................................................. 39

Příloha A (normativní)  Návod pro instalaci a upevnění......................................................................................................... 40

Příloha B (normativní)  Další požadavky pro panikové dveřní uzávěry určené k používání
v protikouřových/protipožárnách dveřních sestavách.................................................................................................. 42


Strana 5

Strana

Příloha C (normativní)  Návod pro údržbu................................................................................................................................. 43

Příloha D (normativní)  Diagram zkušebních postupů............................................................................................................ 44

Příloha E (informativní)  Návod pro výběr příslušných norem výrobků pro zvláštní aplikace únikových dveří............... 45

Příloha ZA (informativní)  Vztah mezi touto evropskou normou a základními požadavky směrnice EU 89/106/EEC,
směrnice EU o stavebních výrobcích............................................................................................................................. 46

Bibliografie...................................................................................................................................................................................... 50


Strana 6

Předmluva

Tento dokument (EN 1125:2008) byl připraven technickou komisí CEN/TC 33 „Dveře, okna, stavební kování a doplňky“, jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do července 2008 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu nutno zrušit nejpozději do července 2008.

Tento dokument nahrazuje EN 1125:1997.

Je třeba poukázat na možnost, že některé texty tohoto dokumentu se mohou týkat patentového práva. CEN [a/nebo CENELEC] nenese odpovědnost za identifikaci některých nebo všech takových patentových práv.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje základní požadavky směrnice (směrnic) EU.

Vztah ke směrnici (směrnicím) EU je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí tohoto dokumentu.

Revize této evropská normy obsahuje objasnění definic, bezpečnostních požadavků a zkušebních postupů především pro panikové dveřní uzávěry určené pro používání na dvoukřídlových dveřních sestavách, aby byla umožněna lepší opakovatelnost zkušebních metod.

Obsahuje rozsah klasifikace k zabránění nesprávného použití výrobků, rozsah mezí hmotnosti a rozměrů dveří a také rozsah oblasti aplikací k pokrytí výrobků již dostupných na trhu, které nebyly zahrnuty v evropské normě z roku 1997.

K přípravě této evropské normy plně přispěla The European Federation of Associations of Lock and Builders Hardware Manufactures (Evropská asociace výrobců zámků a stavebního kování) (ARGE).

Tato evropská norma je jednou z řady evropských norem, které se zabývají stavebními výrobky. Je jednou z řady norem na dveřní uzávěry a dveřní systémy vyvíjených technickou komisí CEN/TC 33.

Kterýkoliv odkaz na článek, je odkaz na technický článek a ne na článek podle ustanovení 3(2) směrnice pro stavební výrobky (89/106/EEC).

Ověřování nebo provedení zkoušek mechanickou zkušební laboratoří a protipožární zkušební laboratoří jsou uvedeny v tabulce 1, která sumarizuje charakteristiky provedení a kritéria shody.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Strana 7

Úvod

Zkušenosti vztahující se k úniku z budov, nebezpečí požáru a/nebo kouře a všeobecné bezpečnosti ukazují, že je žádoucí, aby dveře ve veřejných prostorech, veřejných budovách, prostorech veřejné zábavy, obchodech apod. nebo těch, které musí být ovládány v panikových situacích, byly vybaveny panikovými dveřními uzávěry ovládanými horizontálním madlem podle běžných specifikací evropské normy.

Hlavním účelem požadavků na provedení obsažených v této evropské normě je bezpečný a úspěšný únik dveřním otvorem pomocí jednoduchého ovládání rukou nebo tlakem těla k uvolnění panikového dveřního uzávěru, s minimálním úsilím a bez předchozí znalosti panikového dveřního uzávěru.

V této normě je dána přednost zvládání paniky před nátlakem a odolností proti otevření dveří z izolace, utěsnění proti počasí, vícenásobných závor apod. Přednost je dána důležitosti snadného otevření mladistvými, staršími a nemohoucími.

V panikové situaci bude individuální skupina osob reagovat rozdílně. Když dvě nebo více osob spěchají k zamčeným únikovým dveřím, pravděpodobně ve tmě a/nebo kouři, je možné, že první, kdo pronikne ke dveřím, nebude správně ovládat panikový dveřní uzávěr, ale může tlačit na povrch dveří (dveře pod tlakem), zatímco ostatní osoby budou zkoušet ovládat horizontální madlo rukou nebo tlakem těla. Viz obrázek 1.

Zatímco bude přiměřená vnější bezpečnost poskytnuta panikovými dveřními uzávěry zahrnutými v této normě k zabránění možnému zneužití zařízení (řetězy, závorou apod.), hlavním cílem je vždy umožnit otevření dveří rukou nebo tlakem těla podél jejich vnitřní plochy panikovým dveřním uzávěrem a nepožadovat použití klíče nebo jiného předmětu.

Zkoušky provedení začleněné do této evropské normy jsou považovány za opakovatelné a jako takové budou poskytovat shodu a objektivní posouzení provedení těchto panikových dveřních uzávěrů.

Kde jsou požadovány nouzové dveřní uzávěry pro situace, ve kterých jsou osoby obeznámeny s používáním dveřního kování v jejich okolí, kde je požadováno otevírání zevnitř a kde nejsou předvídatelné panikové situace, měl by být poskytnut odkaz na EN 179, zahrnující nouzové dveřní uzávěry. Viz definice 3.19.

Kde je požadována dodatečná bezpečnost pro únikové dveře, měl by být poskytnut odkaz na prEN 13633, zahrnující elektricky řízené panikové únikové systémy, nebo prEN 13637 zahrnující elektricky řízené únikové systémy pro používání na únikových cestách. Viz bibliografie.

V důsledku širokého sortimentu panikových dveřních uzávěrů, je uživatel upozorněn přiřazovat předmět a podrobný obsah této evropské normy rozsahu, ale tato revidovaná evropská norma nyní řeší informace a všeobecné pokyny:

·       panikové dveřní uzávěry konstruované pro používání v panikových situacích;

·       panikové dveřní uzávěry pro používání pouze na závěsných a otočných dveřních křídlech;

·       rozsah panikových dveřních uzávěrů včetně těch pro používání na dvoukřídlových dveřních sestavách (viz 7.10);

·       dva specifické typy ovládání horizontálním madlem: panikové dveřní uzávěry s ovládáním „tlačným madlem“, typ A (viz 3.17 a obrázek 2) a panikové dveřní uzávěry s ovládáním „dotykovým madlem“, typ B (viz 3.19 a obrázek 3);

·       dvě kategorie průmětu panikových dveřních uzávěrů k maximalizaci šířky únikových cest a minimalizaci jejich průmětu v dveřní ploše, kde jsou jedno nebo obě tato kritéria důležitá (viz 4.1.11);

·       dvě specifické konstrukce panikového dveřního uzávěru: konstrukce pouze pro používání na jednokřídlových dveřích a speciální konstrukce pro používání na jednokřídlových a/nebo dvoukřídlových dveřních sestavách.

Tato evropská norma nezahrnuje následující:

·       žádný zvláštní návrh panikových dveřních uzávěrů a specifikuje pouze takové rozměry, které jsou požadovány z bezpečnostních důvodů;

·       speciální panikové dveřní uzávěry určené pro používání těžkými invalidy (s velkým rozsahem postižení; takové panikové dveřní uzávěry a jejich provedení by měly být odsouhlaseny mezi objednatelem a výrobcem);

·       nouzové dveřní uzávěry ovládané klikou nebo zařízením s tlačnou plochou (viz EN 179) nebo elektricky řízené panikové únikové systémy nebo elektricky řízené únikové systémy (viz prEN 13633 a prEN 13637).


Strana 8

Obrázek 1 - Paniková situace


Strana 9

1 Předmět normy

Tato evropská norma specifikuje požadavky pro výrobu, provedení a zkoušení panikových dveřních uzávěrů mechanicky ovládaných buď horizontálním tlačným madlem nebo horizontálním dotykovým madlem, speciálně konstruovaným pro používání v panikové situaci na únikových cestách.

Vhodnost panikového dveřního uzávěru pro požívání v protipožárních/protikouřových dveřních sestavách je určena zkouškami požárního provedení prováděných navíc ke zkouškám provedení požadovaným v této evropské normě. Příloha B uvádí další požadavky pro tyto výrobky.

Tato evropská norma pokrývá panikové dveřní uzávěry, které jsou buď vyrobeny a umístěny výrobcem na trhu jako celek, nebo vyrobeny více než jedním výrobcem a následně umístěny na trhu jako souprava prodávaná jednotlivě.-- Vynechaný text --