ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.190                                                                                                                                   Srpen 2008

Stavební kování - Nouzové dveřní uzávěry
ovládané klikou nebo zařízením s tlačnou plochou
pro používání na únikových cestách - Požadavky
a zkušební metody

ČSN
EN 179

16 6237

 

Building Hardware - Emergency exit devices operated by a lever handle or push pad, for use on escape routes -
Requirements and test methods

Quincaillerie pour le bâtiment - Fermetures durgences manoeuvrées par une béquille ou une plaque de poussée,
pour issues de secours situées sur les voies dévacuation - Prescriptions et méthodes dessai

Schlösser und Baubeschläge - Notausgangsverschlüsse mit Drücker oder Stoβplatte, für Türen in Fluchtwegen -
Anforderungen und Prüfverfahren

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 179:2008. Překlad byl zajištěn Českým normalizačním institutem. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 179:2008. It was translated by Czech Standards Institute. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 179 (16 6237) z února 1999.

 

 

 

 

 

 


© Český normalizační institut, 2008
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

81592


Strana 2

Národní předmluva

Změny proti předchozím normám

Obsahuje rozsah klasifikace k zabránění nesprávného použití výrobků, rozsah mezí hmotnosti a rozměrů dveří a také rozsah oblasti aplikací k pokrytí výrobků již dostupných na trhu, které nebyly zahrnuty v evropské normě z roku 1997 a další požadavky pro nouzové dveřní uzávěry určené pro používání pro vnitřní otvírání jednokřídlových únikových dveří, které jsou požadovány na trhu.

Informace o citovaných normativních dokumentech

EN 1125 zavedena v ČSN EN 1125 (16 6236) Stavební kování - Panikové dveřní uzávěry ovládané horizontálním madlem pro používání na únikových cestách - Požadavky a zkušební metody

EN 1634-1 zavedena v ČSN EN 1634-1 (73 0852) Zkoušení požární odolnosti dveřních a uzávěrových sestav -
Část 1: Požární dveře a uzávěry otvorů

EN 1634-3 zavedena v ČSN EN 1634-3 (73 0852) Zkoušení požární odolnosti dveřních a uzávěrových sestav -
Část 3: Kouřotěsné dveře a uzávěry otvorů

EN 1670:2007 zavedena v ČSN EN 1670:2007 (16 5705) Stavební kování - Odolnost proti korozi - Požadavky a zkušební metody

EN ISO 9001:2000 zavedena v ČSN EN ISO 9001:2001 (01 0321) Systémy managementu jakosti - Požadavky

Citované předpisy

Směrnice Rady 89/106/EEC z 21. prosince 1998, o sbližování právních předpisů členských států týkajících se stavebních výrobků. V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky s označením CE v platném znění.

Vypracování normy

Zpracovatel: TREZOR TEST, s. r.o., IČO 058 745 44147, Ing. Petr Koktan

Technická normalizační komise: TNK 60 Otvorové výplně a lehké obvodové pláště

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Miloslava Syrová


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                   EN 179
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                               Leden 2008

ICS 91.190                                                                                                                 Nahrazuje EN 179:1997

Stavební kování - Nouzové dveřní uzávěry ovládané klikou nebo zařízením
s tlačnou plochou pro používání na únikových cestách -
Požadavky a zkušební metody

Building Hardware - Emergency exit devices operated by a lever handle
or push pad, for use on escape routes -
Requirements and test methods

 

Quincaillerie pour le bâtiment - Fermetures
durgences manoeuvrées par une béquille ou une
plaque de poussée, pour issues de secours situées
sur les voies d‘évacuation - Prescriptions et méthodes
dessai

Schlösser und Baubeschläge -
Notausgangsverschlüsse mit Drücker oder Stoβplatte,
für Türen in Fluchtwegen - Anforderungen
und Prüfverfahren

Tato evropská norma byla schválena CEN 2007-11-30.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2008 CEN     Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky                             Ref. č. EN 179:2008 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 6

Úvod................................................................................................................................................................................................... 7

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 8

2          Citované normativní dokumenty....................................................................................................................................... 8

3          Termíny a definice............................................................................................................................................................... 8

4          Požadavky........................................................................................................................................................................... 11

4.1       Požadavky na navrhování................................................................................................................................................. 11

4.2       Požadavky na provedení................................................................................................................................................... 18

4.3       Požadavky na informace o výrobku................................................................................................................................ 22

5          Zkoušky - Všeobecně a zkušební přípravky.................................................................................................................. 23

5.1       Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 23

5.2       Zkušební přípravky............................................................................................................................................................ 24

6          Zkušební metody - Postupy............................................................................................................................................. 25

6.1       Pro ověření provedení musí být použity zkušební vzorky podle 5.1.......................................................................... 25

6.2       Zkušební postup - Zkušební vzorek A - Zkoušky prostředí........................................................................................ 26

6.3       Zkušební postup - Zkušební vzorek B - Zkoušky konstrukce a provedení.............................................................. 27

7          Klasifikace.......................................................................................................................................................................... 31

7.1       Kategorie použití (první znak).......................................................................................................................................... 31

7.2       Životnost (druhý znak)....................................................................................................................................................... 31

7.3       Hmotnost dveřního křídla (třetí znak)............................................................................................................................. 32

7.4       Vhodnost pro použití v protipožárních/protikouřových dveřích (čtvrtý znak)............................................................. 32

7.5       Bezpečnost při používání (pátý znak)............................................................................................................................. 32

7.6       Odolnost proti korozi (šestý znak).................................................................................................................................. 32

7.7       Bezpečnost (sedmý znak)................................................................................................................................................ 32

7.8       Průmět ovládacího prvku (osmý znak)........................................................................................................................... 32

7.9       Typ ovládání (devátý znak)............................................................................................................................................... 32

7.10     Oblast použití ve dveřích (desátý znak).......................................................................................................................... 33

7.11     Příklad klasifikace............................................................................................................................................................. 33

8          Označování......................................................................................................................................................................... 33

8.1       Na výrobku.......................................................................................................................................................................... 33

8.2       Na obalu.............................................................................................................................................................................. 34

8.3       V návodu pro instalaci...................................................................................................................................................... 34

8.4       Zadlabané zámky kombinované s odděleným ovládacím prvkem.......................................................................... 34

9          Hodnocení shody.............................................................................................................................................................. 34

9.1       Počáteční zkouška typu.................................................................................................................................................... 34

9.2       Odběr zkušebního vzorku, zkoušení a kritéria shody.................................................................................................. 35

9.3       Řízení výroby....................................................................................................................................................................... 36

9.4       Periodické zkoušení (pro všechny výrobky).................................................................................................................. 40

9.5       Každoroční zkoušení (pro všechny výrobky)................................................................................................................. 40

Příloha A (normativní)  Návod pro instalaci a upevnění......................................................................................................... 41

Příloha B (normativní)  Další požadavky pro nouzové dveřní uzávěry určené k používání
v protikouřových/protipožárnách dveřních sestavách.................................................................................................. 43


Strana 5

Strana

Příloha C (normativní)  Návod pro údržbu................................................................................................................................. 44

Příloha D (normativní)  Diagram zkušebního postupu........................................................................................................... 45

Příloha E (informativní)  Návod pro výběr příslušných norem výrobků pro zvláštní aplikace únikových dveří............... 46

Příloha ZA (informativní)  Vztah mezi touto evropskou normou a základními požadavky směrnice EU 89/106/EEC,
směrnice EU o stavebních výrobcích............................................................................................................................. 47

Bibliografie...................................................................................................................................................................................... 51


Strana 6

Předmluva

Tento dokument (EN 179:2008) byl připraven technickou komisí CEN/TC 33 „Dveře, okna, stavební kování a doplňky“, jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do července 2008 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu nutno zrušit nejpozději do července 2008.

Je třeba poukázat na možnost, že některé texty tohoto dokumentu se mohou týkat patentového práva. CEN [a/nebo CENELEC] nenese odpovědnost za identifikaci některých nebo všech takových patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN 179:1997.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje základní požadavky směrnice (směrnic) EU.

Vztah ke směrnici (směrnicím) EU je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí tohoto dokumentu.

Revize této evropská normy obsahuje objasnění definic, bezpečnostních požadavků a zkušebních postupů především pro nouzové dveřní uzávěry určené pro používání na dvoukřídlových dveřních sestavách, aby byla umožněna lepší opakovatelnost zkušebních metod.

Obsahuje rozsah klasifikace k zabránění nesprávného použití výrobků, rozsah mezí hmotnosti a rozměrů dveří a také rozsah oblasti aplikací k pokrytí výrobků již dostupných na trhu, které nebyly zahrnuty v evropské normě z roku 1997.

Obsahuje další požadavky pro nouzové dveřní uzávěry určené pro používání pro vnitřní otvírání jednokřídlových únikových dveří, které jsou požadovány na trhu. Původní koncepce a hlavní požadavky se ale nesmí modifikovat.

K přípravě této evropské normy plně přispěla The European Federation of Associations of Lock and Builders Hardware Manufactures (Evropská asociace výrobců zámků a stavebního kování) (ARGE).

Tato evropská norma je jednou z řady evropských norem, které se zabývají stavebními výrobky. Je jednou z řady norem na dveřní uzávěry a dveřní systémy vyvíjených technickou komisí CEN/TC 33.

Kterýkoliv odkaz na článek, je odkaz na technický článek a ne na článek podle ustanovení 3(2) směrnice pro stavební výrobky (89/106/EEC).

Ověřování nebo provedení zkoušek mechanickou zkušební laboratoří a protipožární zkušební laboratoří jsou uvedeny v tabulce 1, která sumarizuje charakteristiky provedení a kritéria shody.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Strana 7

Úvod

Zkušenosti vztahující se k úniku z budov, nebezpečí požáru a/nebo kouře a všeobecné bezpečnosti ukazují, že je žádoucí, aby dveře ve veřejných prostorech nebo těch, které musí být ovládány v únikových situacích, byly vybaveny nouzovými dveřními uzávěry podle běžných specifikací evropské normy.

Hlavním účelem požadavků na provedení obsažených v této evropské normě je bezpečný a úspěšný únik dveřním otvorem pomocí jednoduchého ovládání k uvolnění nouzového dveřního uzávěru, ačkoliv toto může vyžadovat předchozí znalosti situace u dveří (např. vnitřní otevření).

Zkoušky provedení začleněné do této evropské normy jsou považovány za opakovatelné a jako takové budou poskytovat shodu a objektivní posouzení provedení těchto nouzových dveřních uzávěrů.

Kde jsou předvídatelné panikové situace, měl by být poskytnut odkaz na EN 1125, zahrnující panikové dveřní uzávěry ovládané horizontálním madlem. Viz definice 3.18.

Kde je požadována dodatečná bezpečnost pro únikové dveře, měl by být poskytnut odkaz na prEN 13633, zahrnující elektricky řízené panikové únikové systémy, nebo prEN 13637 zahrnující elektricky řízené únikové systémy pro používání na únikových cestách. Viz bibliografie.

V důsledku širokého sortimentu nouzových dveřních uzávěrů, je uživatel upozorněn přiřazovat předmět a podrobný obsah této evropské normy rozsahu, ale tato revidovaná evropská norma nyní řeší informace a všeobecné pokyny:

·       nouzové dveřní uzávěry konstruované pro používání v nouzových situacích, kde jsou lidé obeznámeni s únikem a kováním a proto je vznik panikové situace většinou nepravděpodobný;

·       nouzové dveřní uzávěry pro používání pouze na závěsných a otočných dveřních křídlech;

·       rozsah nouzových dveřních uzávěrů včetně těch pro používání na dvoukřídlových dveřních sestavách (viz 7.10);

·       dva specifické typy ovládání: nouzové dveřní uzávěry s ovládáním „klikou“, typ A (viz 3.9, viz obrázky 1 a 3) a nouzové dveřní uzávěry s ovládáním „zařízením s tlačnou plochou“, typ B (viz 3.15, viz obrázky 2 a 4);

·       dvě kategorie průmětu nouzových dveřních uzávěrů k maximalizaci šířky únikových cest a minimalizaci jejich průmětu v dveřní ploše, kde jsou jedno nebo obě tato kritéria důležitá (viz 4.1.12);

·       výjimečné případy nouzových dveřních uzávěrů určených pro používání pro vnitřní otvírání jednokřídlových únikových dveří. V této evropské normě se předpokládá, že jsou nouzové dveřní uzávěry obvykle otevírané směrem ven, aby zajistily bezpečný únik. Nicméně jsou případy jako jsou dveře v nemocnicích nebo hotelových ložnicích, třídách apod., kde místní předpisy v budově u výjimečných cest povolují otevírat východové dveře proti směru východu;

·       nouzové dveřní uzávěry dvoukřídlových dveřních sestav, kde první otevírané křídlo je vybaveno panikovým dveřním uzávěrem podle EN 1125 a druhé otevírané křídlo je vybaveno nouzovým dveřním uzávěrem podle EN 179. Je nezbytné, aby tato kombinace byla podstoupena další zkoušce pro schválení (viz 4.2.4).

Tato evropská norma nezahrnuje následující:

·       žádnou zvláštní konstrukci nouzových dveřních uzávěrů a specifikuje pouze takové rozměry, které jsou požadovány z bezpečnostních důvodů;

·       speciální nouzové dveřní uzávěry určené pro používání na dvoukřídlových dveřních sestavách;

·       speciální nouzové dveřní uzávěry určené pro používání těžkými invalidy (s velkým rozsahem postižení; takové nouzové dveřní uzávěry a jejich provedení by měly být odsouhlaseny mezi objednatelem a výrobcem);

·       panikové dveřní uzávěry ovládané horizontálním madlem (viz EN 1125) nebo elektricky řízené panikové únikové systémy nebo elektricky řízené únikové systémy (viz prEN 13633 a prEN 13637).


Strana 8

1 Předmět normy

Tato evropská norma specifikuje požadavky pro výrobu, provedení a zkoušení nouzových dveřních uzávěrů mechanicky ovládaných buď klikou nebo zařízením s tlačnou plochou pro účel dosažení bezpečného úniku v nouzové situaci na únikových cestách.

Vhodnost nouzového dveřního uzávěru pro požívání v protipožárních/protikouřových dveřních sestavách je určena zkouškami požárního provedení prováděných navíc ke zkouškám provedení požadovaným v této evropské normě. Příloha B uvádí další požadavky pro tyto výrobky.

Tato evropská norma pokrývá nouzové dveřní uzávěry, které jsou buď vyrobeny a umístěny na trhu jako celek výrobcem, nebo vyrobeny více než jedním výrobcem a následně umístěny na trhu jako souprava prodávaná jednotlivě.-- Vynechaný text --