ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.190                                                                                                                                   Listopad 2002

Stavební kování - Jednoosé závěsy -
Požadavky a zkušební metody

ČSN
EN 1935

16 5763

 

Building hardware - Single-axis hinges - Requirements and test methodes

Quincaillerie pour le bâtiment - Charmièrs axe simple - Prescriptions et méthodes d‘essai

Baubeschläge - Einachsige Tür- und Fensterbänder - Anforderungen und Prüfverfahren

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 1935:2002. Evropská norma EN 1935:2002 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 1935:2002. The European Standard EN 1935:2002 has the status of a Czech Technical Standard.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 1935 z května 2002.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2002                                                                                                                                          65647
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Citované normy

EN 1634-1 zavedena v ČSN EN 1634-1 (73 0852) Zkoušení požární odolnosti dveřních a uzávěrových sestav - Část 1: Ohnivzdorné dveře a uzávěry

EN 1670:1998 zavedena v ČSN EN 1670:1998 (16 5705) Stavební kování - Odolnost proti korozi - Požadavky a zkušební metody

prEN 12519 dosud nezavedena

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 1935:2002 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN 1935:2002 převzala EN 1935:2002 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem.

Upozornění na národní poznámku

Do normy byla doplněna k 6.1 informativní národní poznámka.

Vypracování normy

Zpracovatel: TREZOR TEST, s. r. o., IČO 058 475 44 147, Ing. Petr Koktan

Technická normalizační komise: TNK 125, Mechanické zábranné systémy

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Daniela Čížková


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                  EN 1935
EUROPEAN STANDARD                                                                                          Únor 2002
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 91.190

Stavební kování - Jednooosé závěsy - Požadavky a zkušební metody

Building hardware - Single-axis hinges - Requirements and test methods

 

Quincaillerie pour la bâtiment - Charmièrs axe

simple - Prescriptions et méthodes d‘essai

Baubeschläge - Einachsige Tür- und

Fensterbänder - Anforderungen und Prüfverfahren

Tato evropská norma byla schválena CEN 2001-12-07.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídícím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídícímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídící centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2002 CEN.    Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a v jakémkoli                                    Ref. č. EN 1935:2002
množství jsou vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

Strana

Úvod…............................................................................................................................................................................................... 6

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 6

2          Normativní odkazy............................................................................................................................................................... 6

3          Definice................................................................................................................................................................................. 7

4          Klasifikace............................................................................................................................................................................ 7

5          Požadavky............................................................................................................................................................................. 9

6          Zkušební zařízení............................................................................................................................................................... 11

7          Zkušební metody............................................................................................................................................................... 12

8          Značení................................................................................................................................................................................ 14

9          Hodnocení shody.............................................................................................................................................................. 15

Příloha A (normativní) Klasifikace použití a typická použití závěsů....................................................................................... 17

Příloha B (normativní) Doplňkové požadavky na závěsy určené pro použití na protipožárních/protikouřových
dveřních sestavách........................................................................................................................................................... 18

Příloha C (normativní) Závěsy pro použití na dveřích odolných proti vloupání.................................................................... 19

Příloha D (informativní) Závěsy pro použití na dveřích nebo oknech s větší šířkou........................................................... 20

Příloha E (informativní) Závěsy pro dveře vybavené zavírači dveří........................................................................................ 21

Příloha F (informativní) Údržba závěsů, zvláště těch upevněných na dveře pro únikové trasy........................................ 22

Příloha G (normativní) Grafy povolené deformace a opotřebení........................................................................................... 23

Příloha H (normativní) Příklady sestav zkušebních zařízení................................................................................................... 24

Příloha J (normativní) Diagram zkušebních postupů............................................................................................................. 27

Příloha ZA (informativní) Ustanovení této evropské normy vyjadřující ustanovení Směrnice EU
pro stavební výrobky (89/106/EEC)................................................................................................................................ 28

Bibliografie...................................................................................................................................................................................... 32


Strana 5

Předmluva

Tato evropská norma byla vypracována technickou komisí CEN/TC 33 „Dveře, okna, uzávěry, stavební kování a doplňky“, která má sekretariát v AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do srpna 2002 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do listopadu 2003.

Tato evropská norma byla připravena na základě mandátu CEN uděleného Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje základní požadavky směrnice (směrnic) EU.

Vztah ke směrnici (směrnicím) EU je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí této normy.

Všude, kde je odkaz na třídy, myslí se technické třídy a ne třídy podle 3(2) Směrnice pro stavební výrobky (89/106/EEC).

Tato norma byla připravena Evropským sdružením výrobců „ARGE“.

Tato evropská norma je jednou z řady evropských norem, které se zabývají stavebními výrobky.

Zkušební metody pro statické zatížení a zkoušky životnosti pro závěsy určené pro zavěšení na straně jsou odvozeny ze švédských norem SS 3442, SS 3443 a britské normy BS 7352:1990 (viz bibliografie).

Přílohy B a C specifikují doplňkové požadavky na závěsy pro použití na protipožárních/protikouřových dveřních sestavách nebo na dveřích odolných proti vloupání.

Přílohy D, E a F dávají návod na klasifikaci zatížení a typická použití závěsů s dveřmi širšími než 950 mm, závěsů pro dveře osazené zavírači dveří a údržbu závěsů, zvláště těch závěsů připevněných na dveře nouzových úniků.

Příloha J zahrnuje graf znázorňující pořadí zkoušek různých zkušebních vzorků.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou povinni zavést tuto evropskou normu následující země: Belgie, Česká republika, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Spojené království, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko.

 


Strana 6

Úvod

Závěsy vhodné pro zavěšení na straně jsou obvykle dostatečně pevné jako závěsové prvky stejné hmotnosti pro použití k zavěšení na horní straně. Avšak nosné plochy a podpěrné plochy nesoucí zatížení jsou pro dva typy použití úplně odlišné. Je zamýšleno vyvinout zkušební metodu pro zkoušení závěsů pro modul zavěšení na horní straně, která umožní zatřídit závěsy pro zavěšení na horní straně přesněji. Pokud jsou závěsy používány pro zavěšení na horní straně, je důležité, aby byly zváženy všechny aspekty závěsů, např. může být nutná prevence proti vypadnutí volných čepů.

Na základě Směrnice pro stavební výrobky (89/106/EEC) povolují základní požadavky této evropské normy samozavírání, pokud je používáno na protipožární/protikouřové dveře vybavené zavírači dveří.

1 Předmět normy

Tato evropská norma specifikuje požadavky na jednoosé závěsy, jednodílné a vícedílné, pro použití na přístupových oknech nebo dveřích. Tato okna a dveře mohou, ale nemusí být osazena také zavírači dveří. Tato evropská norma zahrnuje zkoušky statického zatížení, pevnosti ve střihu a přípustné opotřebení v průběhu životnosti pro následující závěsy:

a)    namontované na okraji dveřního křídla nebo okenního rámu a otevírající se pouze jedním směrem;

b)    jejichž osa otáčení je do 30 mm od kraje pohyblivého prvku dveřního křídla o hmotnosti do 160 kg;

c)    jejichž osa otáčení je do 30 mm od kraje okenního rámu s hmotností do 60 kg.

Tato evropská norma klasifikuje závěsy do čtyř kategorií použití (viz příloha A) a také specifikuje maximální přípustný třecí moment vytvořený v závěsu v průběhu zkoušky na únavu.

Požadavky na ochranu proti korozi jsou specifikovány pro ty závěsy, které nejsou určeny, aby byly po připevnění chráněny.

Nejsou žádná omezení použití materiálu nebo metod výroby, pokud závěs splňuje požadavky relevantní jeho používání.

Vhodnost jednoosých závěsů pro použití na protipožárních/protikouřových dveřních sestavách je určena zkouškami funkčnosti prováděnými navíc ke zkouškám funkčnosti požadovanými touto evropskou normou. Příloha B uvádí doplňkové požadavky na tyto výrobky.

Tato evropská norma neplatí pro závěsy zahrnující pružinové zavírače dveří. Zavírače dveří zahrnující zařízení pro koordinované zavírání dveří (s elektricky poháněnými zařízeními na stavění dveří nebo bez nich) jsou zahrnuty do EN 1158.

Ačkoliv upevnění použitá pro připevnění závěsů na okenní sestavy a dveřní sestavy nejsou zahrnuta do této evropské normy, pokud však typ upevnění, který má být použit, je dodáván nebo specifikován výrobcem, jsou taková upevnění používána při zkouškách.

POZNÁMKA Normy pro funkčnost pro kompletní okenní a dveřní sestavy (jsou předmětem přípravy CEN/TC 33/WG1 a TC 33/WG 2) budou zajišťovat, že upevnění použitá pro připevnění závěsu jsou adekvátní jejich zamýšlenému používání.-- Vynechaný text --