ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.190                                                                                                                                  Prosinec 2017

Stavební kování – Mechanicky ovládané zámky
a zapadací plechy – Požadavky a zkušební metody

ČSN
EN 12209

16 5124

 

Building hardware – Mechanically operated locks and locking plates – Requirements and test methods

Quincaillerie pour le bâtiment – Serrues mécaniques et gâches – Exigences et méthodes d’essai

Schlösser und Baubeschläge – Mechanisch betätigte Schlösser und Schließbleche – Anforderungen und Prüfverfahren

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 12209:2016. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 12209:2016. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 12209 (16 5124) ze září 2016.

 


Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 12209:2016 do soustavy ČSN. Zatímco
ČSN EN 12209 (16 5124) ze září 2016 převzala EN 12209:2016 schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve Věstníku ÚNMZ, tato norma ji přejímá překladem.

Změny v této normě proti předchozí normě jsou uvedeny v evropské předmluvě.

Informace o citovaných dokumentech

EN 1303 zavedena v ČSN EN 1303:2016 (16 5191) Stavební kování – Cylindrické vložky pro zámky – Požadavky a zkušební metody

EN 1634-1 zavedena v ČSN EN 1634-1 (73 0852) Zkoušení požární odolnosti a kouřotěsnosti sestav dveří, vrat, uzávěrů, otevíravých oken a prvků stavebního kování – Část 1: Zkoušky požární odolnosti sestav dveří, vrat, uzávěrů a otevíravých oken

EN 1634-2 zavedena v ČSN EN 1634-2 (73 0852) Zkoušení požární odolnosti a kouřotěsnosti sestav dveří, vrat, uzávěrů, otevíravých oken a prvků stavebního kování – Část 2: Zkouška charakterizující požární odolnost prvků stavebního kování

EN 1634-3 zavedena v ČSN EN 1634-2 (73 0852) Zkoušení požární odolnosti dveřních a uzávěrových sestav – Část 3: Kouřotěsné dveře a uzávěry otvorů

EN 1670:2007 zavedena v ČSN EN 1670:2007 (16 5705) Stavební kování – Odolnost proti korozi – Požadavky a zkušební metody

EN 16035 zavedena v ČSN EN 16035 (16 6210) Seznam vlastností stavebního kování (HPS) – Identifikace a souhrn dokladů o zkouškách k usnadnění zaměnitelnosti stavebního kování pro použití na požárně odolných a/nebo kouřotěsných dveřích, vratech a/nebo otevíravých oknech

Souvisící ČSN

ČSN EN ISO 9001 (01 0321) Systémy managementu kvality – Požadavky

ČSN EN 14846 (16 5192) Stavební kování – Zámky a střelkové zámky – Elektromechanicky ovládané zámky a zapadací plechy – Požadavky a zkušební metody

ČSN EN 1906 (16 5776) Stavební kování – Dveřní štíty, kliky a knoflíky – Požadavky a zkušební metody

ČSN EN 1125 (16 6235) Stavební kování – Panikové dveřní uzávěry ovládané horizontálním madlem pro používání na únikových cestách – Požadavky a zkušební metody

CSN EN 179 (16 6237) Stavební kování – Nouzové dveřní uzávěry ovládané klikou nebo zařízením s tlačnou plochou pro používání na únikových cestách – Požadavky a zkušební metody

ČSN EN 13501-1 (73 0860) Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb – Část 1: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň

ČSN EN 13501-2 (73 0860) Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb – Část 2: Klasifikace podle výsledků zkoušek požární odolnosti kromě vzduchotechnických zařízení

ČSN EN 15269 (všechny části) (73 0868) Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti sestav dveří, uzávěrů a otevíravých oken včetně jejich prvků stavebního kování

ČSN EN 12519 (74 6032) Okna a dveře – Terminologie

ČSN EN 16034 (74 7050) Dveře, vrata a otevíravá okna – Norma výrobku, funkční vlastnosti – Charakteristiky požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti

Citované předpisy

Směrnice Rady 89/106/EHS (89/106/EEC) ze dne 21. prosince 1988, o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se stavebních výrobků. V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 190/2002 Sb., ze dne 10. dubna 2002, kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označo-
vané CE, v platném znění.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS.

Upozornění na národní poznámky

Do normy byly k článkům ZA.2.1 a ZA.2.2 doplněny národní poznámky.

Vypracování normy

Zpracovatel: Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm, Centrum technické normalizace
pro bezpečnostní služby IČ 63839911, Ing. Petr Koktan

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Alena Krupičková

 

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                       EN 12209
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                                   Březen 2016

ICS 91.190                                                                                                                Nahrazuje EN 12209:2003

Stavební kování – Mechanicky ovládané zámky a zapadací plechy –
Požadavky a zkušební metody

Building hardware – Mechanically operated locks and locking plates –
Requirements and test methods

Quincaillerie pour le bâtiment – Serrues mécaniques
et g
âches – Exigences et méthodes d’essai

Schlösser und Baubeschläge – Mechanisch betätigte
Schlösser und Schlie
ßbleche – Anforderungen
und Pr
üfverfahren

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2015-11-08.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

  

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2016 CEN         Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky                          Ref. č. EN 12209:2016 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Obsah

Strana

Evropská předmluva................................................................................................................................................................................. 10

Úvod............................................................................................................................................................................................................. 11

1................ Předmět normy........................................................................................................................................................................ 12

2................ Citované dokumenty.............................................................................................................................................................. 12

3................ Termíny a definice.................................................................................................................................................................. 12

4................ Požadavky................................................................................................................................................................................ 14

4.1............ Obecně...................................................................................................................................................................................... 14

4.1.1......... Základní charakteristiky......................................................................................................................................................... 14

4.1.2......... Nebezpečné látky................................................................................................................................................................... 15

4.1.3......... Vratná síla střelky.................................................................................................................................................................... 15

4.1.4......... Informace o požadavcích na výrobek................................................................................................................................. 15

4.1.5......... Pevnost klíče dozického zámku........................................................................................................................................... 16

4.1.6......... Pevnost činnosti neodpružené závory................................................................................................................................ 16

4.1.7......... Minimální vratný moment síly na ořech zámku................................................................................................................ 16

4.1.8......... Ochrana proti demontáži ze dveří........................................................................................................................................ 16

4.2............ Kategorie použití (první číslice)............................................................................................................................................ 16

4.2.1......... Odolnost proti boční síle na střelku...................................................................................................................................... 16

4.2.2......... Moment síly pro ovládání zámku......................................................................................................................................... 17

4.2.3......... Pevnost ořechu zámku.......................................................................................................................................................... 18

4.2.4......... Odolnost zamykatelné neodpružené závory ovládané klikou/knoflíkem v krutu....................................................... 19

4.3............ Požadavky životnosti (druhá číslice)................................................................................................................................... 20

4.3.1......... Životnost činnosti střelky........................................................................................................................................................ 20

4.3.2......... Životnost mechanizmu neodpružené závory.................................................................................................................... 20

4.3.3......... Životnost mechanizmu s blokovací pojistkou zámku....................................................................................................... 20

4.4............ Hmotnost dveří a zavírací síla (třetí číslice)........................................................................................................................ 20

4.4.1......... Hmotnost dveří........................................................................................................................................................................ 20

4.4.2......... Zavírací síla dveří.................................................................................................................................................................... 20

4.5............ Vhodnost pro použití na požárně odolných a/nebo kouřotěsných dveřích (čtvrtá číslice)........................................ 20

4.6............ Bezpečnost při používání (pátá číslice).............................................................................................................................. 20

4.7............ Odolnost proti korozi a teplotě (šestá číslice).................................................................................................................... 21

4.7.1......... Odolnost proti korozi............................................................................................................................................................... 21

4.7.2......... Ovládání v extrémních teplotách.......................................................................................................................................... 21

4.8............ Bezpečnost (sedmá číslice).................................................................................................................................................. 21

4.8.1......... Obecně...................................................................................................................................................................................... 21

4.8.2......... Zamykání.................................................................................................................................................................................. 21

4.8.3......... Ruční blokování....................................................................................................................................................................... 21

4.8.4......... Odolnost knoflíku válcového zámku v krutu...................................................................................................................... 21

4.8.5......... Požadavky na boční sílu........................................................................................................................................................ 22

4.8.6......... Průmět neodpružené závory................................................................................................................................................ 23

4.8.7......... Odolnost proti síle ve směru odemčení (zdvihová síla)................................................................................................... 24

4.8.8......... Požadavky na vytažení antiseparované neodpružené závory....................................................................................... 25

4.8.9......... Požadavky na zařízení proti vyproštění zámků v posuvných dveřích........................................................................... 26

Strana

4.8.10....... Požadavky na odolnost zamykatelných ořechů zámků v krutu..................................................................................... 26

4.8.11....... Napadení dozických zámků paklíčem................................................................................................................................ 27

4.8.12....... Odolnost proti čelní síle na ochrannou skříň zapadacích plechů.................................................................................. 27

4.8.13....... Odolnost proti boční síle na zapadací plechy.................................................................................................................... 28

4.8.14....... Odolnost proti vytržení zapadacích plechů........................................................................................................................ 28

4.8.15....... Odolnost proti zdvihové síle na zapadací plechy.............................................................................................................. 28

4.9............ Identifikace požadavků na klíč dozických zámků (osmá číslice)................................................................................... 30

4.9.1......... Minimální počet stavítek........................................................................................................................................................ 30

4.9.2......... Minimální počet efektivních kombinací.............................................................................................................................. 30

4.9.3......... Rozdílné výšky zářezů na klíči.............................................................................................................................................. 30

4.9.4......... Nezaměnitelnost klíčů s rozdílem pouze jednoho stupně.............................................................................................. 30

4.9.5......... Kódová ochrana...................................................................................................................................................................... 30

5................ Metody zkoušení, posouzení a odběr vzorků.................................................................................................................... 30

5.1............ Obecně...................................................................................................................................................................................... 30

5.2............ Zkušební přípravky.................................................................................................................................................................. 31

5.2.1......... Zkušební dveře........................................................................................................................................................................ 31

5.2.2......... Vrtačka...................................................................................................................................................................................... 32

5.2.3......... Zkušební přípravky.................................................................................................................................................................. 32

5.3............ Zkušební postupy – Postupy vrtání...................................................................................................................................... 32

5.4............ Zkušební metody – Obecně.................................................................................................................................................. 32

5.4.1......... Ověření nebezpečných látek................................................................................................................................................ 32

5.4.2......... Vratná síla střelky.................................................................................................................................................................... 32

5.4.3......... Ověření informace o požadavcích na výrobek.................................................................................................................. 32

5.4.4......... Pevnost klíče dozického zámku........................................................................................................................................... 33

5.4.5......... Pevnost činnosti neodpružené závory................................................................................................................................ 33

5.4.6......... Minimální vratný moment síly na ořech zámku................................................................................................................ 33

5.4.7......... Ochrana proti demontáži ze dveří........................................................................................................................................ 33

5.5............ Zkušební metody – Kategorie použití.................................................................................................................................. 33

5.5.1......... Odolnost proti boční síle na střelku...................................................................................................................................... 33

5.5.2......... Moment síly pro ovládání zámku......................................................................................................................................... 35

5.5.3......... Pevnost ořechu zámku.......................................................................................................................................................... 36

5.5.4......... Odolnost zamykatelné neodpružené závory ovládané klikou/knoflíkem v krutu....................................................... 36

5.6............ Zkušební metody – Životnost................................................................................................................................................ 36

5.6.1......... Životnost činnosti střelky bez aplikace síly......................................................................................................................... 36

5.6.2......... Životnost činnosti střelky s aplikací síly............................................................................................................................... 37

5.6.3......... Životnost mechanizmu neodpružené závory.................................................................................................................... 38

5.6.4......... Životnost mechanismu s blokovací pojistkou zámku....................................................................................................... 40

5.7............ Hmotnost dveří a zavírací síla............................................................................................................................................... 40

5.7.1......... Ověření hmotnosti dveří......................................................................................................................................................... 40

5.7.2......... Zavírací síla dveří.................................................................................................................................................................... 40

5.8............ Vhodnost pro použití na požárně odolných a/nebo kouřotěsných dveřích.................................................................. 40

5.9............ Bezpečnost při používání...................................................................................................................................................... 40

5.10.......... Odolnost proti korozi a teplotě.............................................................................................................................................. 40

Strana

5.10.1....... Odolnost proti korozi............................................................................................................................................................... 40

5.10.2....... Ovládání v extrémní teplotě.................................................................................................................................................. 41

5.11.......... Bezpečnost............................................................................................................................................................................... 41

5.11.1....... Ovládání klíčem a zamykání................................................................................................................................................. 41

5.11.2....... Zkouška odolnosti knoflíku válcového zámku v krutu...................................................................................................... 42

5.11.3....... Odolnost proti odvrtání a boční síle..................................................................................................................................... 42

5.11.4....... Měření průmětu neodpružené závory................................................................................................................................. 45

5.11.5....... Zkouška odolnosti proti síle ve směru odemčení (zdvihová síla).................................................................................. 45

5.11.6....... Zkouška odolnosti proti vytažení antiseparované neodpružené závory...................................................................... 47

5.11.7....... Odolnost proti síle na zařízení zámků v posuvných dveřích........................................................................................... 48

5.11.8....... Zkouška odolnosti zamykatelné neodpružené závory ovládané klikou/knoflíkem v krutu....................................... 48

5.11.9....... Napadení dozických zámků paklíčem ............................................................................................................................... 48

5.11.10.... Zkouška odolnosti proti čelní síle na ochrannou skříň zapadacího plechu................................................................. 49

5.11.11.... Zkouška odolnosti proti boční síle na zapadací plechy................................................................................................... 49

5.11.12.... Odolnost proti vytržení zapadacího plechu........................................................................................................................ 50

5.11.13.... Odolnost proti zdvihové síle na zapadací plechy.............................................................................................................. 50

5.12.......... Identifikace požadavků na klíč dozických zámků............................................................................................................. 51

5.12.1....... Minimální počet stavítek ....................................................................................................................................................... 51

5.12.2....... Minimální počet efektivních kombinací.............................................................................................................................. 51

5.12.3....... Rozdílné výšky zářezů na klíči.............................................................................................................................................. 51

5.12.4....... Nezaměnitelnost klíčů s rozdílem pouze jednoho stupně.............................................................................................. 51

5.12.5....... Kódová ochrana...................................................................................................................................................................... 51

6................ Posuzování a ověřování stálosti vlastností – AVPC......................................................................................................... 51

6.1............ Obecně...................................................................................................................................................................................... 51

6.2............ Zkoušky typu............................................................................................................................................................................ 51

6.2.1......... Obecně...................................................................................................................................................................................... 51

6.2.2......... Zkušební vzorky, zkoušení a kritéria shody........................................................................................................................ 52

6.2.3......... Protokoly o zkouškách........................................................................................................................................................... 52

6.2.4......... Sdílené výsledky jiné strany.................................................................................................................................................. 52

6.2.5......... Kaskádování výsledků určení typu výrobku....................................................................................................................... 53

6.3............ Řízení výroby (FCP)................................................................................................................................................................ 54

6.3.1......... Obecně...................................................................................................................................................................................... 54

6.3.2......... Požadavky................................................................................................................................................................................ 54

6.3.3......... Specifické požadavky na výrobek....................................................................................................................................... 56

6.3.4......... Počáteční inspekce výrobního závodu a řízení výroby (FPC)........................................................................................ 56

6.3.5......... Průběžný dozor nad řízením výroby (FPC)........................................................................................................................ 56

6.3.6......... Postup při změnách................................................................................................................................................................ 57

7................ Klasifikace................................................................................................................................................................................ 57

7.1............ Systém kódování..................................................................................................................................................................... 57

7.2 ........... Klasifikace mechanicky ovládaných zámků a zapadacích plechů............................................................................... 57

7.2.1......... Kategorie použití (první číslice)............................................................................................................................................ 57

7.2.2......... Životnost (druhá číslice)......................................................................................................................................................... 57

7.2.3......... Hmotnost dveří a zavírací síla (třetí číslice)........................................................................................................................ 58

Strana

7.2.4......... Vhodnost pro použití na požárně odolných a/nebo kouřotěsných dveřích (čtvrtá číslice)........................................ 58

7.2.5......... Bezpečnost při používání (pátá číslice).............................................................................................................................. 58

7.2.6......... Odolnost proti korozi a teplotě (šestá číslice).................................................................................................................... 58

7.2.7......... Bezpečnost a odolnost proti odvrtání (sedmá číslice)..................................................................................................... 59

7.2.8......... Identifikace požadavků na klíč dozických zámků (osmá číslice)................................................................................... 59

7.3............ Příklad pro klasifikaci zámků, střelkových zámků a jejich zapadacích plechů........................................................... 59

8................ Značení, označení štítkem a balení..................................................................................................................................... 59

8.1............ Na výrobku............................................................................................................................................................................... 59

8.2............ Na balení.................................................................................................................................................................................. 60

8.3............ V instrukcích pro instalaci...................................................................................................................................................... 60

Příloha A (normativní) Zámky a zapadací plechy pro použití na požárně odolných a/nebo kouřotěsných dveřích............... 61

A.1............ Třída A....................................................................................................................................................................................... 61

A.2............ Třída B....................................................................................................................................................................................... 61

A.3............ Třída N....................................................................................................................................................................................... 61

Příloha B (normativní) Odběr vzorků a zkušební posloupnost zámků a střelkových zámků...................................................... 63

Příloha C (informativní) Informace o výrobku...................................................................................................................................... 66

Příloha ZA (informativní) Ustanovení této evropské normy, která se týkají ustanovení nařízení EU o stavebních
výrobcích (305/2011).............................................................................................................................................................. 67

ZA.1.......... Předmět a příslušné charakteristiky.................................................................................................................................... 67

ZA.2.......... Postupy posuzování a ověřování stálosti vlastností (AVCP) zámků a zapadacích plechů....................................... 68

ZA.2.1...... Systém (systémy) posuzování a ověřování stálosti vlastností (AVCP)......................................................................... 68

ZA.2.2...... Prohlášení o vlastnostech (DoP).......................................................................................................................................... 69

ZA.2.2.1... Obecně...................................................................................................................................................................................... 69

ZA.2.2.2... Obsah........................................................................................................................................................................................ 69

ZA.2.2.3... Příklad prohlášení o vlastnostech (DoP)............................................................................................................................ 70

ZA.3.......... Označení CE a značení štítkem........................................................................................................................................... 71

Bibliografie.................................................................................................................................................................................................. 74

 

Evropská předmluva

Tento dokument (EN 12209:2016) vypracovala technická komise CEN/TC 33 Dveře, okna, doplňky a stavební kování a lehké obvodové pláště, jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR.

Tento dokument nahrazuje EN 12209:2003.

Této evropské normě je nutno nejpozději do září 2016 udělit status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do prosince 2017.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje základní požadavky směrnice (směrnic) EU.

Vztah ke směrnici (směrnicím) EU je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí tohoto dokumentu.

Tato evropská norma je jednou z řady evropských norem, které se zabývají stavebními výrobky.

K dispozici jsou také evropské normy pro elektromechanicky ovládané zámky a zapadací plechy (EN 14846) a pro mechanicky ovládané vícebodové zámky (prEN 15685).

Provádění zkoušek začleněných do této normy je považováno za opakovatelné a jako takové bude umožňovat odpovídající a objektivní posouzení vlastností těchto výrobků v rámci členů CEN.

Hlavní změny v této revizi jsou následující:

a)   typ zámku pojmenovaný střelkový zámek je nyní zahrnutý do definice zámků;

b)   počet klasifikace byl snížen;

1)   oblast aplikace dveří byla zahrnuta do informací o výrobku;

2)   typ ovládání klíčem a zamykání je přesunut do Bezpečnosti a odolnosti proti odvrtání;

3)   typ ovládání čtyřhranem byl začleněn do informací o výrobku;

c)   vhodnost pro použití na požárně odolných a/nebo kouřotěsných dveřích je nově klasifikována. Třídy 0, A, B
a N jsou popsány v příloze A;

d)   rozsah teplot se mění od –10 °C do +60 °C;

e)   požadavky, zkušební metody, síly, momenty síly, obrázky a tabulky byly přečíslovány;

f)    byl doplněn nový požadavek pro informace o výrobku;

g)   třídy životnosti s boční sílou 10 N byly vypuštěny;

h)   dokument EN 12209:2003/AC:2005 byl začleněn do tohoto vydání;

i)    hodnocení shody bylo nahrazeno posouzením a ověřením stálosti vlastností – AVCP;

1)   Příloha ZA byla přepsána pro zahrnutí CPR formátu.

POZNÁMKA Zámek splňující tuto evropskou normu může být zároveň součástí dveřních uzávěrů podle EN 179 nebo EN 1125.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou povinni zavést tuto evropskou normu následující země: Belgie, Bulharsko, Bývalá jugoslávská republika Makedonie, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie,
Chorvatsko, Irsko, Island, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Spojené království, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko a Turecko.

Úvod

Pro mechanicky ovládané zámky a jejich zapadací plechy použité na požárně odolných a/nebo kouřotěsných dveřních sestavách jsou požadovány další vlastnosti, aby mohly splňovat základní požadavky „Ochrana v případě požáru“ jako část kompletní sestavy. Další požadavky pro zámky a jejich zapadací plechy použité na požárně odolných a/nebo kouřotěsných dveřních sestavách jsou specifikovány v příloze A.

Tato evropská norma pro mechanicky ovládané zámky a jejich zapadací plechy specifikuje požadavky a zkušební metody pro životnost, pevnost, bezpečnost a funkčnost, které jsou určeny

    pro použití ve dveřích v budovách;

    pro použití na požárně odolných a kouřotěsných dělených dveřích vybavených zavíracím zařízením, umožňujícím takové dveře spolehlivě zavřít a tak dosáhnout samozavření v případě požáru a

    pro použití ve dveřích blokujících požár k udržení požární neporušenosti dveřní sestavy.

Tato norma specifikuje mechanicky ovládané zámky a zamykací systémy určené pro použití v rozdílných prostředích a bezpečnostních podmínkách a tím vyžadujících rozdílné třídy.

Tato evropská norma specifikuje rozměry a vlastnosti požadované pro bezpečnost a pro posouzení vhodnosti požárně odolných a/nebo kouřotěsných dveří.

Tato evropská norma nespecifikuje žádnou konstrukci nebo instalaci.

1 Předmět normy

Tato evropská norma specifikuje požadavky a zkušební metody pro životnost, pevnost, bezpečnost a funkčnost mechanicky ovládaných zámků a jejich zapadacích plechů:

a)   pro použití ve dveřích v budovách;

b)   pro použití na požárně odolných a kouřotěsných dělených dveřích vybavených zavíracím zařízením, umožňujícím takové dveře spolehlivě zavřít a tak dosáhnout samozavření v případě požáru a

c)   pro použití na dveřích blokujících požár k udržení požární neporušenosti dveřní sestavy.

Tato evropská norma zahrnuje zámky a jejich zapadací plechy, které jsou buď vyrobeny a umístěny na trhu jako celek výrobcem nebo více než jedním výrobcem, nebo sestaveny z podsestav vyrobených více než jedním výrobcem a navrženy pro použití v kombinaci.

Tato evropská norma specifikuje mechanicky ovládané zámky a zamykací systémy určené pro použití v rozdílných prostředích a bezpečnostních podmínkách a tím vyžadujících rozdílné třídy.

Tato evropská norma nespecifikuje vícebodové zámky nebo jejich zapadací plechy, které specifikuje prEN 15685.

Tato evropská norma specifikuje rozměry a vlastnosti požadované pro bezpečnost.

Posouzení přínosu výrobku pro požární odolnost specifikovanou na požárně odolných a/nebo kouřotěsných dveřních sestavách je mimo předmět této evropské normy.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.