ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 27.080; 27.200                                                                                                                         Prosinec 1999

Chladicí zařízení a tepelná čerpadla -
Bezpečnostní spínací zařízení k omezování tlaku - Požadavky a zkoušky

ČSN
EN 12263

14 2010

 

Refrigerating systems and heat pumps - Safety switching devices for limiting the pressure - Requirements and tests

Systèmes de réfrigération et pompes à chaleur - Dispositifs-interrupteurs de sécurité limitant la pression - Exigences et essais

Kälteanlagen und Wärmepumpen - Sicherheitsschalteinrichtungen zur Druckbegrenzung - Anforderungen und Prüfungen

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 12263:1998. Evropská norma EN 12263:1998 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 12263:1998. The European Standard EN 12263:1998 has the status of a Czech Standard.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 1999                                                                                                                                          57496
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Citované normy

EN 60529 zavedena v ČSN EN 60529 Stupně ochrany krytem (krytí - IP kód) (idt IEC 529:1989) (33 0330)

EN 60730-1:1995 zavedena v ČSN EN 60730-1 Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 1: Všeobecné požadavky (mod IEC 730-1:1993) (36 1960)

EN 60730-2-6:1995 zavedena v ČSN EN 60730-2-6 Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely. Část 2: Zvláštní požadavky na automatická elektrická řídicí zařízení na snímání tlaku včetně mechanických požadavků (mod IEC 730-2-6:1991) (36 1950)

EN 60947-5-1:1991 zrušena, nahrazena EN 60947-5-1:1997, zavedenou v ČSN EN 60947-5-1 Spínací a řídicí přístroje nn - Část 5: Přístroje a spínací prvky řídicích obvodů - Oddíl 1: Elektromechanické přístroje řídicích obvodů (idt IEC 947-5-1:1997) (35 4101)

EN 60068-2-6 zavedena v ČSN EN 60068-2-6 Zkoušení vlivů prostředí. Část 2: Zkoušky. Zkouška Fc: Vibrace (sinusové) (idt IEC 68-2-6:1995 + Corr. 1995) (34 5791)

Souvisící ČSN

ČSN 14 0110 Názvosloví chladicí techniky

ČSN 14 0606 Chladicí zařízení. Všeobecné podmínky pro stanovení přetlaků

ČSN 14 0646 Bezpečnostní požadavky pro chladicí zařízení

ČSN 69 0010 Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla

Vypracování normy

Zpracovatel: SINEDEC, Inženýrská agentura, Brno, IČO 479 52 024, Ing. Vojtěch Gába

Technická normalizační komise: TNK 112 Chladicí technika

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Daniela Čížková


Strana 3

 

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                EN 12263

EUROPEAN STANDARD                                                                                        Listopad 1998

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM

ICS 27.080; 27.200

Deskriptory: cooling systems, refrigerating, heat pumps, safety devices, pressure limiters, specifications, tests, testing conditions, adjustement, instructions, marking

Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Bezpečnostní spínací zařízení k omezování tlaku - Požadavky a zkoušky

Refrigerating systems and heat pumps - Safety switching devices for limiting
the pressure - Requirements and tests

Systèmes de réfrigération et pompes à chaleur - Dispositifs-interrupteurs de sécurité limitant
la pression - Exigences et essais

Kälteanlagen und Wärmepumpen - Sicherheitsschalteinrichtungen zur Druckbegrenzung - Anforderungen und Prüfungen

Tato evropská norma byla schválena CEN 1998-03-04.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoli modifikací uděluje status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze vyžádat v Ústředním sekretariátu nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CEN

Evropská komise pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 36, B-1050 Brussels

 


Strana 4

Obsah

Strana

Předmluva ........................................................................................................................................................................................ 5

1    Předmět normy ......................................................................................................................................................................... 6

2    Normativní odkazy .................................................................................................................................................................... 6

3    Definice ...................................................................................................................................................................................... 6

4    Požadavky a zkoušky ................................................................................................................................................................ 8

5    Instrukce pro instalaci a provoz ............................................................................................................................................ 13

6    Značení ..................................................................................................................................................................................... 14

Příloha A (informativní) Značky a ekvivalentní termíny v angličtině, francouzštině a němčině ....................................... 15

Příloha ZA (informativní) Ustanovení této evropské normy vyjadřující podstatné požadavky nebo jiná ustanovení směrnic EU                  16


Strana 5

Předmluva

Tato evropská norma byla vypracována technickou komisí CEN/TC 182 „Chladicí zařízení, požadavky bezpečnosti a na ochranu životního prostředí“; činnosti sekretariátu CEN/TC 182 zabezpečuje DIN.

Této evropské normě se nejpozději do května 1999 uděluje status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, se zruší nejpozději do května 1999.

Tato evropská norma byla vypracována na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje splnění podstatných požadavků Směrnice EU 97/23/EC.

Vztah ke směrnici (směrnicím) EU je uveden v informativní příloze ZA, která tvoří nedílnou část této normy.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou povinny zavést tuto evropskou normu národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Strana 6

1 Předmět normy

1.1 Tato evropská norma stanovuje požadavky a zkoušky vztahující se na bezpečnostní spínací zařízení k omezování tlaku - zde v této normě dále nazývaná jako zařízení - která zajišťují, že maximální nebo minimální tlak, který je v chladicích zařízeních a/nebo tepelných čerpadlech vytvářen generátorem tlaku, je udržován v rozsahu mezních hodnot chladicího zařízení a/nebo tepelného čerpadla. Tato zařízení mají zvláštní konstrukční provedení a jsou vybavena mechanicky obsluhovanými výstupními kontakty.

POZNÁMKA - Tato zařízení mohou být zapojena přímo do řídicího obvodu kompresoru, nebo mohou být připojena přes relé nebo mikroprocesor/počítač.

Do této evropské normy nejsou zahrnuty měřicí převodníky/analogová zařízení.

Pokud jsou pro speciální použití potřebné přísnější specifikace, měly by být odsouhlaseny mezi odběratelem a výrobcem zařízení.

1.2 Do jednoho zařízení mohou být sloučeny různé bezpečnostní a řídicí funkce.

1.3 Tato evropská norma se nevztahuje na zařízení používaná pro řídicí účely.-- Vynechaný text --