ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 01.040.27; 01.040.91; 27.080; 91.140.30                                                                                              Leden 2019

Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení
kapalin, tepelná čerpadla pro ohřívání a chlazení prostoru a procesní chladiče, s elektricky poháněnými kompresory –
Část 1: Termíny a definice

ČSN
EN 14511-1

14 3010

 

Air conditioners, liquid chilling packages and heat pumps for space heating and cooling and process chillers, with electrically driven compressors –
Part 1: Terms and definitions

Climatiseurs, groupes refroidisseurs de liquide et pompes à chaleur pour le chauffage et le refroidissement des locaux
et refroidisseurs industriels avec compresseur entra
îné par moteur électrique –
Partie 1: Termes et définitions

Luftkonditionierer, Flüssigkeitskühlsätze und Wärmepumpen für die Raumbeheizung und -kühlung und Prozess- Kühler
mit elektrisch angetriebenen Verdichtern –
Teil 1: Begriffe

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 14511-1:2018. Překlad byl zajištěn Českou agenturou pro standardizaci. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 14511-1:2018. It was translated by the Czech Standardization Agency. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 14511-1 (14 3010) ze září 2018.


Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 14511-1:2018 do soustavy norem ČSN. Zatímco norma ze září 2018 převzala EN 14511-1:2018 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem.

Souvisící ČSN

ČSN EN 14825 (14 3011) Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin a tepelná čerpadla s elektricky poháněnými kompresory pro ohřívání a chlazení prostoru – Zkoušení a hodnocení při podmínkách s částečným zatížením a výpočet sezonní výkonnosti

ČSN EN 15218 (14 3000) Klimatizátory vzduchu a jednotky pro chlazení kapalin s odpařovacími kondenzátory s elektricky poháněnými kompresory pro chlazení prostoru – Termíny, definice, zkušební podmínky, zkušební metody a požadavky

Upozornění na národní poznámku

Do normy byla k heslu 3.3 doplněna národní poznámka.

Vypracování normy

Zpracovatel: Ing. Ludvík Koudelka, IČO 62039555, Ing. Ludvík Koudelka

Technická normalizační komise: TNK 112 Chladicí technika

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Kateřina Volejníková

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                       EN 14511-1
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                                   Březen 2018

ICS 01.040.27; 01.040.91; 27.080; 91.140.30                                                             Nahrazuje EN 14511-1:2013

Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení
kapalin, tepelná čerpadla pro ohřívání a chlazení prostoru
a procesní chladiče, s elektricky poháněnými kompresory –
Část 1: Termíny a definice

Air conditioners, liquid chilling packages and heat pumps for space heating
and cooling and process chillers, with electrically driven compressors –
Part 1: Terms and definitions

Climatiseurs, groupes refroidisseurs de liquide
et pompes à chaleur pour le chauffage
et le refroidissement des locaux et refroidisseurs
industriels avec compresseur entra
îné par moteur
électrique –
Partie 1: Termes et définitions

Luftkonditionierer, Flüssigkeitskühlsätze
und Wärmepumpen für die Raumbeheizung
und -kühlung und Prozess- Kühler mit elektrisch angetriebenen Verdichtern –
Teil 1: Begriffe

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2018-01-01.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

  

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Rue de la Science 23, B-1040 Brusel

© 2018 CEN         Veškerá práva pro využití v jakékoliv formě a jakýmikoliv prostředky                  Ref. č. EN 14511-1:2018 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Obsah

Strana

Evropská předmluva.................................................................................................................................................................................... 5

1......... Předmět normy................................................................................................................................................................................ 6

2......... Citované dokumenty....................................................................................................................................................................... 6

3......... Termíny a definice........................................................................................................................................................................... 6

4......... Symboly, zkratky a jednotky........................................................................................................................................................ 13

5......... Pojmenování.................................................................................................................................................................................. 14

Příloha ZA (informativní) Vztah mezi touto evropskou normou a požadavky na ekodesign dle nařízení Komise (EU)
č. 206/2012, které mají být pokryty............................................................................................................................................. 15

Rejstřík anglických termínů...................................................................................................................................................................... 16

Rejstřík českých termínů........................................................................................................................................................................... 17

Bibliografie.................................................................................................................................................................................................. 18

 

Evropská předmluva

Tento dokument (EN 14511-1:2018) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 113 Tepelná čerpadla a klimatizační jednotky, jejíž sekretariát zajišťuje UNE.

Této evropské normě je nutno nejpozději do září 2018 udělit status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do března 2021.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN 14511-1:2013.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu, a podporuje splnění základních požadavků nařízení Komise (EU) č. 206/2012.

Pro porovnání s nařízením Komise (EU) č. 206/2012 viz informativní příloha ZA, která je nedílnou součásti tohoto dokumentu.

Hlavní změna proti předchozímu vydání je doplnění termínů a definic pro procesní chladiče.

Tento dokument byl připraven v rámci:

    nařízení Komise (EU) č. 206/2012 realizující směrnici 2009/125/EU s ohledem na požadavky ekodesignu na klimatizátory vzduchu;

    nařízení Komise (EU) č. 626/2011 doplňující směrnici 2010/30/EU s ohledem na energetické štítkování u klimatizátorů vzduchu;

    nařízení Komise (EU) č. 813/2013 realizující směrnici 2009/125/EU s ohledem na požadavky ekodesignu na tepelná čerpadla pro ohřívání prostoru typu vzduch-voda a voda-voda;

    nařízení Komise (EU) č. 811/2013 realizující směrnici 2010/30/EU s ohledem na energetické štítkování na tepelná čerpadla pro ohřívání prostoru typu vzduch-voda a voda-voda;

    nařízení Komise (EU) č. 2015/1095 realizující směrnici 2009/125/EU Evropského parlamentu a Rady s ohledem na požadavky ekodesignu na procesní chladiče.

EN 14511 Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin, tepelná čerpadla pro ohřívání a chlazení prostoru a procesní chladiče, s elektricky poháněnými kompresory v současné době obsahuje následující části:

    Část 1: Termíny a definice

    Část 2: Zkušební podmínky

    Část 3: Zkušební metody

    Část 4: Požadavky.

Podle vnitřních nařízení CEN/CENELEC národní normalizační orgány následujících zemí se zavázaly plnit tuto evropskou normu: Belgie, Bulharska, bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

1 Předmět normy

Tato evropská norma specifikuje termíny a definice pro hodnocení a výkonnost klimatizátorů vzduchu, jednotek pro chlazení kapalin a tepelných čerpadel s elektricky poháněnými kompresory, využívajících vzduch, vodu nebo solanku jako teplonosné médium, když jsou používány pro ohřívání a/nebo chlazení prostoru.

Norma také specifikuje termíny a definice hodnocení a výkonnost procesních chladičů.

Tato evropská norma neplatí pro tepelná čerpadla pro teplou užitkovou vodu, ačkoli určité definice pro ně mohou být aplikovány.

Tato evropská norma platí:

    pro průmyslově vyráběné jednotky, na které mohou být napojeny vzduchovody,

    pro průmyslově vyráběné jednotky pro chlazení kapalin se zabudovanými kondenzátory nebo pro použití s odděleně umístěnými kondenzátory,

    pro průmyslově vyráběné jednotky buď se stálým výkonem, nebo s výkonem měnitelným jakýmikoli prostředky, a

    pro klimatizátory typu vzduch-vzduch, které mohou také odpařovat kondenzát na straně kondenzátoru.

Tato norma zahrnuje kompaktní jednotky, jednoduché dělené (single split) a vícenásobné dělené (multisplit) systémy, jakož i jednokanálové a dvoukanálové jednotky.

V případě jednotek sestávajících z několika částí platí tato evropská norma pouze pro ty, které jsou navrženy a dodávány jako kompaktní jednotka, s výjimkou jednotek pro chlazení kapalin s odděleně umístěným kondenzátorem.

Tato evropská norma je v první řadě určena pro jednotky pro chlazení vody a solanky, ale může být po dohodě použita i pro jinou kapalinu.

U jednotek, které mají kondenzátor chlazený vzduchem s odpařováním externí přídavné vody, měla by být jejich výkonnost v chladicím režimu určována podle EN 15218. Pro jednotky, které mohou pracovat také v topném režimu, platí pro stanovování výkonnosti v topném režimu řada EN 14511.

POZNÁMKA 1 O zkoušení jednotek s částečným zatížením pojednává EN 14825.

POZNÁMKA 2 Všechny značky uvedené v tomto textu jsou použity bez ohledu na jazyk.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.