ČESKOSLOVENSKÁ NORMA

MDT 621.565:699.86

Duben 1993

TEPELNÉ IZOLACE
CHLADÍREN A MRAZÍREN

ČSN 14 8102


 

 

 

Thermal insulation of cooling and freezing plants .

Isolation thermique des glacières et des chambres frigorifiques

Wärmedämmung der Kühl- und Gefrierhäuser

 

Články 3.1, 3.2.1, 3.2.3, 3.2.4, 3.2.5, 4.2.2, 4.3.4, 4.3.5, 4.3.6 a 5.1.2 této normy jsou podle § 3 zákona č. 142/ 1991 Sb. o československých technických normách závazné v rozsahu působnosti ministerstva životního prostředí ČR na základě jeho požadavku.

 

Články 3.1.2 a 4.1.8 této normy jsou podle § 3 zákona č. 142/ 1991 Sb. o československých technických normách závazné v rozsahu působnosti ministerstva zdravotnictví ČR - hlavního hygienika ČR a ministerstva zdravotnictví SR na základě jejich požadavku.

 

Článek 3.1.10 této normy je podle § 3 zákona č. 142/1991 Sb. o československých technických normách závazný v rozsahu působnosti ministerstva zdravotnictví ČR - hlavního hygienika ČR na základě jeho požadavku.

 

Články 4.3.4, 4.3.5, 4.3.6 a 4.3.7 této normy jsou podle § 3 zákona č. 142/1991 Sb. o československých technických normách závazné v rozsahu působnosti Českého úřadu bezpečnosti práce a Slovenského úřadu bezpečnosti práce na základě jejich požadavku.

 

Obsah

 

strana

 

 

 

Předmluva

1

1

Předmět normy

4

2

Termíny, definice a značky

4

3

Chladírny a mrazírny s obkladovými tepelně izolačními materiály

4

3.1

Požadavky na konstrukční řešení

4

3.2

Navrhování tepelně izolačních a parotěsných vrstev

5

3.3

Pokyny pro provádění

7

4

Chladírny a mrazírny s tepelně izolačními panely

7

4.1

Požadavky na konstrukční řešení

7

4.2

Pokyny pro navrhování

8

4.3

Pokyny pro provádění

9

5

Hodnocení chladíren a mrazíren

9

5.1

Energetické kritérium

9

5.2

Stabilní kritérium

10

6

Požadavky na bezpečnost

10

Příloha A (normativní)

11

Příloha B (normativní)

12

 

Předmluva

 

Chladírny a mrazírny jsou energeticky náročné účelové stavby určené ve většině případů ke skladování potravin. Vytvářejí tak důležitý mezičlánek mezi výrobou potravin, resp. lhůtou sklizně zemědělských plodin a jejich spotřebou.

 

Požadavky na vnitřní mikroklimatické podmínky určuje uživatel s ohledem na druh skladovaného zboží.

ã Federální úrad pro normalizaci a měrení
28642


Strana 2

Citované normy

 

ČSN 06 0210 Výpočet tepelných ztrát budov při ústředním vytápění

ČSN 73 0540 Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a budov. Názvosloví. Požadavky a kritéria

ČSN 73 0542 Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a budov. Vlastnosti materiálů a konstrukcí

ČSN 73 0549 Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a budov. Výpočtové metody

 

Další souvisící normy

 

ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb. Společná ustanovení

ČSN 73 0804 Požární bezpečnost staveb. Výrobní objekty

ČSN 73 0818 Požární bezpečnost staveb. Obsazení objektů osobami

ČSN 73 0821 Požární odolnost stavebních konstrukcí

ČSN 73 0823 Požárně technické vlastnosti hmot. Stupeň hořlavosti stavebních hmot

ČSN 73 0844 Požární bezpečnost staveb. Sklady

ČSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb. Požární vodovody

ČSN 72 7006 Výpočet tepelných ztrát při navrhování tepelných izolací

 

Související právní předpisy

 

Vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení ve znění vyhlášky č. 324/1990 Sb. a ve znění vyhlášky č. 207/1991 Sb.

 

Vyhláška SÚBP č. 59/1982 Zb., ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce  technických zariadení, Vyhláška SÚBP č. 484/1990 Zb. o zmene a doplnení vyhlášky č. 59/1982 Zb.  Vyhláška SÚBP a SBÚ č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach.

 

Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky zajištění jejich bezpečnosti, ve znění vyhlášky č. 97/ 1982 Sb. a ve znění vyhlášky č. 55 1/1990 Sb.

 

Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění vyhlášky č. 552/1990 Sb.

 

Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 20/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená elektrická zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění vyhlášky č. 553/1990 Sb.

 

Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění vyhlášky č. 554/1990 Sb.

 

Vyhláška SÚBP a SBÚ c. 23/1979 Zb. a Vyhláška SÚBP a SBÚ č. 485/1990 Zb. o zmene a doplnení vyhlášky SÚBP a SBÚ č. 23/1979 Zb., ktorou sa určujú vyhradené tlakové zariadenia a ustanovujú niektoré podmienky na zaistenie ich bezpečnosti.

 

Vyhláška SÚBP a SBÚ č. 24/1979 Zb. a Vyhláška SÚBP a SBÚ č. 486/1990 Zb., o zmene a doplnení vyhlášky SÚBP a SBÚ č. 24/1979 Zb., ktorou sa určujú vyhradené zdvihacie zariadenia a ustanovujú niektoré podmienky na zaistenie ich bezpečnosti.

 

Vyhláška SÚBP a SBÚ č. 25/1979 Zb. a Vyhláška SÚBP a SBÚ č. 487/1990 Zb. o zmene a doplnení vyhlášky SÚBP a SBÚ č. 25/1979 Zb., ktorou sa určujú vyhradené elektrické zariadenia a ustanovujú niektoré podmienky na zaistenie ich bezpečnosti.


Strana 3

Vyhláška SÚBP a SBÚ č. 26/1979 Zb. a Vyhláška SÚBP a SBÚ č. 488/1990 Zb. o zmene a doplnení vyhlášky SÚBP a SBÚ č. 26/1979 Zb., ktorou sa určujú vyhradené plynové zariadenia a ustanovujú niektoré podmienky na zaistenie ich bezpečnosti.

 

Zákon č. 238/91 Sb. o odpadech.

 

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ON 14 8102 Izolační práce stavební. Tepelné izolace chlazených místnotí z 18. 12. 1961 v celém rozsahu.

 

Změny proti předchozí normě

Tato norma se proti předchozímu vydání liší hlavně v těchto bodech:

a) veličiny a jejich hodnoty jsou vyjádřeny v jednotkách SI;

b) nově byla stanovena provozní teplotní pásma s ohledem na technologické požadavky z hlediska úschovy potravin;

c) byla přesněji formulována kritéria pro posuzování a navrhování tepelně izolačních a parotěsných vrstev;

d) nově byla zavedena ustanovení pro výstavbu chladíren a mrazíren tepelně izolačními panely;

e) nově byla zavedena kritéria pro hodnocení chladíren a mrazíren z hlediska energetické náročnosti i ekonomiky provozu

 

Deskriptory podle Tezauru ISO ROOT

kód deskriptoru/znění deskriptoru: NDD. G/chladírny, NDD/mrazicí zařízení, NDD. HP/mrazicí boxy, NEV/tepelná izolace, AL/konstrukce, RBJ/projektování

 

Vypracování normy

Zpracovatel: Izolace Jindřichův Hradec, státní podnik, středisko Izolprojekt, IČO 173096, Ing. Jiří Buják

Pracovník Federálního úřadu pro normalizaci a měření: Ing. Josef Vasák


Strana 4

1 Předmět normy

 

Tato norma platí pro navrhování a provádění tepelných izolací chladíren, mrazíren a jim odpovídajícím prostorům. Stanoví požadavky na konstrukční řešení, pokyny pro navrhování a provádění tepelně izolačních a parotěsných vrstev nebo tepelně izolačních panelů a způsob hodnocení těchto prostorů.

 -- Vynechaný text --