ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.140.60 Únor 2016

Armatury budov – Kombinované teplotní a tlakové pojistné armatury – Zkoušky a požadavky

ČSN
EN 1490

13 5803

 

Building valves – Combined temperature and pressure relief valves – Tests and requirements

Robinetterie de bâtiment – Soupapes combinées température et pression – Essais et prescriptions

Gebäudearmaturen – Kombinierte Druck-Temperaturventile – Prüfungen und Anforderungen

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 1490:2000. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 1490:2000. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 1490 (13 5803) z února 2001.

 

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 1490:2000 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN 1490 z února 2001 převzala EN 1490:2000 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem.

Informace o citovaných dokumentech

EN 1254-2 zavedena v ČSN EN 1254-2 (13 8400) Měď a slitiny mědi – Tvarovky – Část 2: Tvarovky s konci pro spoje měděných trubek sevřením

EN 1982 zavedena v ČSN EN 1982 (42 1561) Měď a slitiny mědi – Ingoty a odlitky

EN 12420 zavedena v ČSN EN 12420 (42 1542) Měď a slitiny mědi – Výkovky

EN ISO 6509 nezavedena 1)

ISO 7-1:1994 zavedena v ČSN ISO 7-1:1996 (01 4034) Trubkové závity pro spoje těsnící na závitech – Část 1: Rozměry, tolerance a označování

ISO 228-1:1994 nezavedena 2)

ISO 7005-3:1988 nezavedena

Souvisící ČSN

ČSN 06 0830 Tepelné soustavy v budovách – Zabezpečovací zařízení

ČSN EN ISO 6708 (13 0015) Potrubní části – Definice a výběr jmenovitých světlostí DN

ČSN 13 4309-1 Průmyslové armatury. Pojistné ventily. Část 1: Termíny a definice

ČSN 75 5409 Vnitřní vodovody

ČSN EN 806-2 Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě – Část 2: Navrhování

ČSN EN 806-5 Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě – Část 5: Provoz a údržba

Souvisící právní předpisy

Vyhláška č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví ČR č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody, ve znění pozdějších předpisů

Vypracování normy

Zpracovatel: Ing. Vladimír Jirout, ve spolupráci se Sweco Hydroprojekt a. s., IČ 26475081, Ing. Lenka Fremrová

Technická normalizační komise: TNK 94 Vodárenství a TNK 93 Ústřední vytápění a příprava teplé vody

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Dana Bedřichová

EVROPSKÁ NORMA EN 1490
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM Březen 2000

ICS 91.140.60

Armatury budov – Kombinované teplotní a tlakové pojistné armatury –
Zkoušky a požadavky

Building valves – Combined temperature and pressure relief valves –
Tests and requirements 

Robinetterie de bâtiment – Soupapes combinées température et pression – Essais et prescriptions

Gebäudearmaturen – Kombinierte
Druck-Temperaturventile – Prüfungen
und Anforderungen

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2000-01-03.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Maďarska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

[image]

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2000 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN 1490:2000 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Obsah

Strana

Předmluva 5

Úvod 6

1 Předmět normy 7

2 Citované dokumenty 7

3 Termíny a definice 7

4 Materiály a povrchy 9

5 Konstrukční požadavky a požadavky na rozměry 10

6 Hydraulické a termické zkoušky a požadavky 13

7 Mechanické zkoušky a požadavky 17

8 Akustické zkoušky a požadavky 18

9 Klasifikace (třídění) 19

10 Označování 19

11 Značení 19

12 Návody k montáži 20

Příloha A (informativní) Zabezpečovací zařízení pro ohřívače vody 24

Předmluva

Tuto normu vypracovala technická komise CEN/TC 164 Vodárenství, jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do září 2000 udělit status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do září 2000.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou povinny převzít tuto evropskou normu národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Maďarska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Příloha A této normy je informativní.

Úvod

K případným nepříznivým účinkům výrobku, uvedeného v této evropské normě, na kvalitu vody, určené k lidské spotřebě:

  1. tato norma neposkytuje žádné informace o možných omezeních v používání tohoto výrobku v zemi, která je členem EU nebo EFTANP1);

  2. předpokládá se, že do doby, než budou přijata ověřitelná evropská kritéria, stávající národní předpisy, týkající se používání a/nebo vlastností tohoto výrobku, zůstávají v platnosti.

1 Předmět normy

Tato evropská norma stanovuje rozměry, materiály a funkční požadavky (včetně zkušebních postupů) pro kombinované teplotní a tlakové pojistné armatury o jmenovitých světlostech (jmenovitých průměrech) od DN 15 do DN 40, s pracovními tlakyNP2) od 0,1 MPa (1 bar) do 1 MPa (10 bar).

Kombinované teplotní a tlakové pojistné armatury jsou určeny pro osazení na zásobníkové ohřívače vody s maxi-
mální spotřební teplotou 95 °C, nezávisle na použitém zdroji energie.

Kombinované teplotní a tlakové pojistné armatury regulují a omezují teplotu a tlak vody v ohřívači na tlak při plném otevření armatury a na teplotu maximálně 100 °C. To zabraňuje tvorbě páry, pokud selžou ostatní regulátory teploty.

Nejsou určeny pro to, aby za běžných podmínek fungovaly jako pojistné ventily pro expanzní vodu a rovněž
neregulují přítok studené vody.

Nenahrazují jiné kontrolní funkce pro ohřívače vody.

POZNÁMKA Armatura uvedená v této normě zajišťuje celkovou bezpečnost ohřívače vody jen v kombinaci se zabezpečovacími zařízeními na straně přívodu energie (např. regulátor teploty a omezovač teploty).

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.