ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 23.060.01 Leden 2011

Průmyslové armatury – Stavební délky ETE, CTE armatur s konci pro přivaření tupým svarem

ČSN
EN 12982

13 3034

 

Industrial valves – End-to-end and centre-to-end dimensions for butt welding end valves

Robinetterie industrielle – Dimensions entre extrémités et d'extrémité à axe des appareils de robinetterie à souder en bout

Industriearmaturen – Baulängen für Armaturen mit Anschweißenden

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 12982:2009. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou
normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 12982:2009. It was translated by Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 12982 z dubna 2010.

 

Národní předmluva

Informace o citovaných normativních dokumentech

EN 736-1:1995 zavedena v ČSN EN 736-1:1996 (13 3001) Armatury – Terminologie – Část 1: Definice typů armatur

EN 736-2:1997 zavedena v ČSN EN 736-2:1999 (13 3001) Armatury – Terminologie – Část 1: Definice součástí armatur

Vypracování normy

Zpracovatel: Chevess Engineering, s.r.o.. Brno, IČ 26883473; Ing. Vladimír Joukl

Technická normalizační komise: TNK 50 - Armatury

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Markéta Kuntová

EVROPSKÁ NORMA EN 12982
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Duben 2010

ICS 23.060.01 Nahrazuje EN 12982:2000

Průmyslové armatury – Stavební délky ETE, CTE armatur s konci pro přivaření tupým svarem

Industrial valves - End-to-end and centre-to-end dimensions for butt welding end valves

Robinetterie industrielle - Dimensions entre extrémités et d'extrémité à axe des appareils de robinetterie à souder en bout

Industriearmaturen - Baulängen für Armaturen mit Anschweißenden

Tato evropská norma byla schválena CEN 2009-07-17.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2009 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN 12982:2009 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Obsah

Strana

Předmluva 5

Úvod 6

1 Předmět normy 6

2 Citované normativní dokumenty 6

3 Termíny a definice 6

4 Rozměry a mezní úchylky 7

4.1 Základní řady 7

4.2 Mezní úchylky 7

Příloha A  (informativní) Původ základních řad 19

Příloha B (informativní) Vztah mezi DN (jmenovitá světlost) a jmenovitým rozměrem trubky (NPS) 21

Bibliografie 22

Předmluva

Tento dokument (EN 12982:2009) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 69 „Průmyslové armatury“, jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do února 2010 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do února 2010.

Upozorňuje se na možnost, že některé části tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. Není odpovědností CEN [a/nebo CENELEC] identifikovat jakákoliv nebo všechna patentová práva.

Tento dokument nahrazuje EN 12982:2000.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační
organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Úvod

Základní řada uvedená v této evropské normě je převzata z originální řady, uvedené v příloze A. Změny provedené v původní řadě nebudou automaticky zavedeny v této evropské normě.

Postup prací na standardizaci různých výrobků může vyžadovat revizi této evropské normy přidáním nebo odebráním některých základních řad.

1 Předmět normy

Tato evropská norma specifikuje stavební délky ETE a CTE pro ocelové armatury s konci pro přivaření natupo s rozměry přivařovaných konců v souladu s EN 12627, použité u potrubních systémů označovaných PN a Class.

Rozsah PN je:

Rozsah Class je:

Rozsah jmenovitých světlostí je:

POZNÁMKA 1 DN 750 nelze použít na armatury označené PN.

POZNÁMKA 2 Viz příloha B, v níž jsou uvedeny vztahy mezi jmenovitou světlostí (DN) a jmenovitým rozměrem trubky (NPS).

POZNÁMKA 3 Armatury, jejichž profily konců pro přivaření se liší od těch, které jsou specifikovány v EN 12627, smí požít stejné rozměry, jako jsou specifikovány v tabulce 1.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.