ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 23.040.10; 23.040.40; 23.040.60                                                                                                          Říjen 2005

Trubky a tvarovky z podélně svařovaných
korozivzdorných ocelových trubek s hladkým
koncem a hrdlem pro systémy odpadních vod -
Část 1: Požadavky, zkoušení a řízení jakosti

ČSN
EN 1124-1

13 2220

 

Pipes and fittings of longitudinally welded stainless steel pipes with spigot and socket for waste water systems - Part 1:
Requirements, testing, quality control

Tubes et raccords de tube soudés longitudinalement en acier inoxydable, à manchon enfichable pour réseaux
ďassainissement - Partie 1: Prescriptions, essais, contrôle de qualité

Rohre und Formstücke aus längsnahtgeschweißtem, nichtrostendem Stahlrohr mit Steckmuffe für Abwasserleitungen -
Teil 1: Anforderungen, Prüfungen, Güteüberwachug

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 1124-1:1999. Evropská norma EN 1124-1:1999 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 1124-1:1999. The European Standard EN 1124-1:1999 has the status of a Czech Standard.

Nahrazení předchozích norem

Tato norma nahrazuje ČSN EN 1124-1 (13 2220) z března 2000.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2005                                                                                         74024
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Termínem „systémy odpadních vod“ uvedeným v názvu normy se správně rozumí termín „odvádění odpadních vod“.

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 1124-1 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN 1124-1 (13 2220) z března 2000 převzala EN 1124-1:1999 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem.

Současně s překladem této EN 1124-1:1999 se samostatně překladem vydává změna A1:2004 této evropské normy, která zejména doplňuje normu o harmonizační přílohu ZA.

Citované normy

EN 476 zavedena v ČSN EN 476 (75 6301) Všeobecné požadavky pro stavební součásti stok a kanalizačních přípojek gravitačních systémů

EN 681-1 zavedena v ČSN EN 681-1 (63 3002) Elastomerní těsnění - Požadavky na materiál pro těsnění spojů trubek používaných pro dodávku vody a odpady - Část 1: Pryž

EN 1123-1 zavedena v ČSN EN 1123-1 (13 2201) Trubky a tvarovky z podélně svařovaných žárově pozinkovaných ocelových trubek s hladkým koncem a hrdlem pro systémy odpadních vod - Část 1: Požadavky, zkoušení, řízení jakosti

EN 1124-2 zavedena v ČSN EN 1124-2 (13 2220) 1) Trubky a tvarovky z podélně svařovaných korozivzdorných ocelových trubek s hladkým koncem a hrdlem pro systémy odpadních vod - Část 2: Systém S, rozměry

EN 1124-3 zavedena v ČSN EN 1124-3 (13 2220)1) Trubky a tvarovky z podélně svařovaných korozivzdorných ocelových trubek s hladkým koncem a hrdlem pro systémy odpadních vod - Část 3: Systém X, rozměry

EN 12068 zavedena v ČSN EN 12068 (03 8333) Katodická protikorozní ochrana - Vnější organické povlaky pro ochranu proti korozi v zemi nebo ve vodě uložených ocelových potrubí a používání za působení katodické ochrany - Páskové a smršťovací materiály

ISO 559 nezavedena

ISO 683-13 nezavedena

ISO 8770 nezavedena

Souvisící ČSN

ČSN EN 12056-1 (75 6760) Vnitřní kanalizace - Gravitační systémy - Část 1: Všeobecné a funkční požadavky

Upozornění na národní poznámky

Do normy byla ke kapitole bibliografie doplněna informativní národní poznámka.

Vypracování normy

Zpracovatel: HYDROPROJEKT CZ a.s. Praha, IČ 26475081, Ing. Petr Špalek

Technická normalizační komise: TNK č. 95 Kanalizace

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Pavel Hošek

_______________

1)    Platí anglická verze převzaté normy, která není součástí výtisku.


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                EN 1124-1
EUROPEAN STANDARD                                                                                        Leden 1999
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 23.040.10; 23.040.40; 23.040.60

Trubky a tvarovky z podélně svařovaných korozivzdorných ocelových
trubek s hladkým koncem a hrdlem pro systémy odpadních vod -
Část 1: Požadavky, zkoušení a řízení jakosti

Pipes and fittings of longitudinally welded stainless steel pipes with spigot
and socket for waste water systems -
Part 1: Requirements, testing, quality control

 

Tubes et raccords de tube soudés
longitudinalement en acier inoxydable, à manchon
enfichable pour réseaux ďassainissement -
Partie 1: Prescriptions, essais, contrôle de qualité

Rohre und Formstücke
aus längsnahtgeschweißtem, nichtrostendem
Stahlrohr mit Steckmuffe für Abwasserleitungen -
Teil 1: Anforderungen, Prüfungen,
Güteüberwachung

Tato evropská norma byla schválena CEN 1998-12-16.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 1999 CEN     Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky                 Ref. č. EN 1124-1:1999 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 6

1                 Předmět normy.............................................................................................................................................................. 7

2                 Normativní odkazy......................................................................................................................................................... 7

3                 Termíny a definice........................................................................................................................................................ 8

4                 Materiály a předem vyrobené součásti..................................................................................................................... 8

5                 Rozměry.......................................................................................................................................................................... 8

5.1             Tvar hrdla........................................................................................................................................................................ 8

5.2             Jmenovité světlosti....................................................................................................................................................... 8

6                 Požadavky na trubky a tvarovky................................................................................................................................... 8

6.1             Přímost........................................................................................................................................................................... 8

6.2             Konce (čela) trubek a tvarovek................................................................................................................................... 8

6.3             Úprava vnitřního povrchu............................................................................................................................................. 8

6.4             Úprava vnějšího povrchu............................................................................................................................................. 8

6.5             Kruhovitost..................................................................................................................................................................... 9

6.6             Svary................................................................................................................................................................................ 9

6.7             Žíhání.............................................................................................................................................................................. 9

7                 Požadavky na spoje trubek......................................................................................................................................... 9

7.1             Těsnění........................................................................................................................................................................... 9

7.2             Vodotěsnost................................................................................................................................................................... 9

7.3             Vzduchotěsnost............................................................................................................................................................. 9

7.4             Tepelné namáhání....................................................................................................................................................... 9

7.5             Montáž spojů.................................................................................................................................................................. 9

8                 Tepelné požadavky..................................................................................................................................................... 10

9                 Ochrana proti korozi.................................................................................................................................................... 10

9.1             Následné úpravy......................................................................................................................................................... 10

9.2             Trubky a tvarovky uložené v zemi.............................................................................................................................. 10

10              Zkoušení....................................................................................................................................................................... 10

10.1           Přímost trubek............................................................................................................................................................. 10

10.2           Pravoúhlost konců trubek a tvarovek....................................................................................................................... 10

10.3           Povrchy.......................................................................................................................................................................... 10

10.4           Kruhovitost.................................................................................................................................................................... 11

10.5           Kvalita provedení a vodotěsnost svarů................................................................................................................... 11

10.6           Materiály........................................................................................................................................................................ 11

10.7           Ochrana proti korozi.................................................................................................................................................... 11

10.8           Rozměry........................................................................................................................................................................ 11

10.9           Těsnění......................................................................................................................................................................... 11

10.10         Odolnost proti teplotě................................................................................................................................................. 12

10.11         Spoje............................................................................................................................................................................. 12

10.11.1     Zkouška vodotěsnosti potrubních spojů................................................................................................................ 13

10.11.2     Zkouška vzduchotěsnosti.......................................................................................................................................... 13


Strana 5

Strana

11              Značení......................................................................................................................................................................... 13

12              Řízení jakosti................................................................................................................................................................ 13

12.1           Všeobecně................................................................................................................................................................... 13

12.2           Zkouška typu (počáteční zkouška - výrobku).......................................................................................................... 13

12.3           Systém řízení výroby (u výrobce)............................................................................................................................... 13

Příloha A (informativní) Kontrola třetí stranou.......................................................................................................................... 15

A.1             Metoda a četnost......................................................................................................................................................... 15

A.2             Odběr vzorků................................................................................................................................................................ 15

A.3             Dokumentace.............................................................................................................................................................. 16

Příloha B (informativní) Bibliografie............................................................................................................................................ 17


Strana 6

Předmluva

Tato evropská norma byla vypracována technickou komisí CEN/TC 165 „Kanalizace“, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do července 1999 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do července 1999.

Tato norma sestává z následujících částí:

      Část 1: Požadavky, zkoušení a řízení jakosti

      Část 2: Systém S, rozměry

      Část 3: Systém X, rozměry

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou povinny převzít tuto evropskou normu národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Strana 7

1 Předmět normy

Tato norma stanovuje požadavky, zkoušky a řízení jakosti pro trubky a tvarovky z podélně svařovaných korozivzdorných ocelových trubek s hladkým koncem a hrdlem pro odvádění odpadních vod v potrubních systémech provozovaných gravitačně nebo při nízkém přetlaku.

Pro účely této normy se konstrukčními součástmi rozumí trubky, tvarovky, trubní spoje a těsnění.

Tato norma platí pro konstrukční součásti používané pro odvádění:

      splaškových (domovních) odpadních vod;

      povrchových vod;

      podzemních vod.

Tato norma platí též pro součásti k odvádění jiných odpadních vod (např. průmyslových odpadních vod), pokud tyto odpadní vody nepoškozují součásti nebo neohrožují bezpečnost a zdraví osob.-- Vynechaný text --