ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.140.70                                                                                                                                   Srpen 2005

Zdravotnětechnické armatury - Plnicí armatury
pro nádržkové splachovače se zabudovaným
přepadem

ČSN
EN 14124

13 7222

 

Inlet valves for flushing cisterns with internal overflow

Robinet pour remplissage de réservoir de chasse avec trop-plein intérieur

Füllventile für Spülkästen mt integriertem Überlauf

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 14124:2004. Evropská norma EN 14124:2004 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 14124:2004. The European Standard EN 14124:2004 has the status of a Czech Standard.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 14124 (13 7222) z dubna 2005.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2005                                                                                         73323
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 14124:2004 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN 14124 (13 7222) z dubna 2005 převzala EN 14124:2004 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem.

Citované normy

EN ISO 228-1:2003 zavedena v ČSN EN ISO:2003 (01 4033) Trubkové závity pro spoje netěsnící na závitech - Část 1: Rozměry, tolerance a označování

EN ISO 3822-1:1999 zavedena v ČSN EN ISO 3822-1 (73 0536) Akustika - Laboratorní zkoušky emise hluku armatur a zařízení vnitřních vodovodů - Část 1: Metody měření

EN ISO 3822-4:1997 zavedena v ČSN EN ISO 3822-4 (73 0536) Akustika - Laboratorní zkoušky emise hluku armatur a zařízení vnitřních vodovodů - Část 4: Montáž a provozní podmínky speciálních armatur

EN ISO 5167-1:2003 zavedena v ČSN EN ISO 5167-1:2003 (25 7710) Měření průtoku tekutin pomocí snímačů diferenčního tlaku vložených do zcela zaplněného potrubí kruhového průřezu - Část 1: Obecné principy

EN 1717:2000 zavedena v ČSN EN 1717:2002 (75 5462) Ochrana proti znečištění pitné vody ve vnitřních vodovodech a všeobecné požadavky na zařízení na ochranu proti znečištění zpětným průtokem

Souvisící ČSN

ČSN EN 997:2004 (72 4860) Záchodové mísy a soupravy se zabudovanou zápachovou uzávěrkou

ČSN 91 4640:1987 Nádržkové splachovače - Technické předpisy

Upozornění na národní poznámky

Do normy byly ke kapitolám 1, 4, 8 a k příloze A doplněny informativní národní poznámky.

Vypracování normy

Zpracovatel: HYDROPROJEKT CZ a.s., Praha, IČ 26475081, Ing. Milan Heřt

Technická normalizační komise: TNK č. 94 Vodárenství

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Pavel Hošek


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                  EN 14124
EUROPEAN STANDARD                                                                                          Září 2004
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 91.140.70

Zdravotnětechnické armatury - Plnicí armatury
pro nádržkové splachovače se zabudovaným přepadem

Inlet valves for flushing cisterns with internal overflow

 

Robinet pour remplissage de réservoir de chasse
avec trop-plein intérieur

Füllventile für Spülkästen mt integriertem Überlauf

Tato evropská norma byla schválena CEN 2004-07-09.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2004 CEN     Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky                   Ref. č. EN 14124:2004 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

Strana

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 6

2          Normativní odkazy............................................................................................................................................................... 6

3          Termíny a definice............................................................................................................................................................... 7

4          Materiály................................................................................................................................................................................ 7

5          Návrh a výroba..................................................................................................................................................................... 7

6          Mechanické a hydraulické vlastnosti............................................................................................................................... 8

7          Zkoušky............................................................................................................................................................................... 10

8          Akustické vlastnosti........................................................................................................................................................... 17

9          Značení na výrobku........................................................................................................................................................... 18

10        Označování......................................................................................................................................................................... 18

Příloha A (informativní)  Typizovaná zkušební nádoba........................................................................................................... 19


Strana 5

Předmluva

Tato norma (EN 14124:2004) byla vypracována technickou komisí CEN/TC 164 „Vodárenství“, jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR.

Této normě je nutno nejpozději do března 2005 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do března 2005.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou povinny zavést tuto evropskou normu národní normalizačorganizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Strana 6

1 Předmět normy

Tato norma stanovuje:

      požadavky na rozměry, hygienu, těsnost, odolnost vůči tlaku, hydraulické, akustické, mechanické a fyzikálně chemické charakteristiky, které musí splňovat plnicí armatury nádržkových splachovačů;

      zkušební metody pro zkoušení těchto vlastností;

      označování a požadavky na provedení.

Tato norma platí výlučně pro armatury nádržkových splachovačů. Pokud je armatura zabudována v nádržce, nemusí splňovat požadavky zdravotních předpisů.

Tato norma se nevztahuje na armatury nádržkových splachovačů s vnějším přepadem.

Tato norma platí pro armatury, např. pro plovákové ventily o jmenovitém tlaku až do PN 10 s provozním rozsahem od 0,05 MPa do 1 MPa (0,5 bar až 10 bar), určené k plnění nádržkových splachovačů pro záchodové mísy NP1) studenou vodou které jsou trvale připojeny k vnitřnímu vodovodu pitné vody.

Pracovní rozsah armatur může být rozšířen směrem k tlakům nižším než 0,05 MPa (< 0,5 bar), až k 0,01 MPa (0,1 bar), v tom případě musí tuto možnost a doporučený pracovní rozsah výrobce sdělit ve svých pokynech.

image004.jpg

image006.jpg     Rozsah tlaku povinně stanovený touto normou

image008.jpg     Rozsah doporučený výrobcem

Tato norma se nevztahuje na armatury používané k jiným účelům, např. pro přerušovací nádrže, zásobní nádrže.-- Vynechaný text --