ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 23.040.60                                                                                                                              Červenec 2004

Příruby a přírubové spoje - Kruhové
příruby pro trubky, armatury, tvarovky
a příslušenství s označením PN -
Část 3: Příruby ze slitin mědi

ČSN
EN 1092-3

13 1170

 

Flanges and their joints - Circular flanges for pipes, valves, fittings and accessories, PN designated - Part 3: Copper alloy
flanges

Brides et leurs assemblages - Brides circulaires pour tubes, appareils de robinetterie, raccords et accessoires,
désignées P
N - Partie 3: Brides en alliages de cuivre

Flansche und ihre Verbindungen - Runde Flansche für Rohre, Armaturen, Formstücke und Zubehörteile, nach PN
bezeichnet - Teil 3: Flansche aus Kupferlegierungen

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 1092-3:2003. Evropská norma EN 1092-3:2003 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 1092-3:2003. The European Standard EN 1092-3:2003 has the status of a Czech Standard.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2004                                                                                                                                          70289
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Citované normy

EN 1333:1996 zavedena v ČSN EN 1333:1998 (13 0009) Potrubní součásti - Definice a volba PN

EN 1652 zavedena v ČSN EN 1652 (42 1316) Měď a slitiny mědi - Desky, plechy, pásy a kotouče pro všeobecné použití

EN 1982 zavedena v ČSN EN 1982 (42 1561) Měď a slitiny mědi - Ingoty a odlitky

EN 10028-2 zavedena v ČSN EN 10028-2 (42 0938) Ploché výrobky z ocelí pro tlakové nádoby a zařízení. Část 2: Nelegované a legované oceli pro vyšší teploty

EN 10222-2 zavedena v ČSN EN 10222-2 (42 0291) Ocelové výkovky pro tlakové nádoby a zařízení - Část 2: Feritické a martenzitické oceli pro použití při vyšších teplotách

EN 12420 zavedena v ČSN EN 12420 (42 1542) Měď a slitiny mědi - Výkovky

EN 12449 zavedena v ČSN EN 12449 (42 1320) Měď a slitiny mědi - Trubky bezešvé kruhové pro všeobecné použití

EN ISO 887 zavedena v ČSN EN ISO 887 (02 1700) Ploché kruhové podložky pro metrické šrouby a matice všeobecného použití - Přehled

EN ISO 4287 zavedena v ČSN EN ISO 4287 (01 4450) Geometrické požadavky na výrobky (GPS) - Struktura povrchu: Profilová metoda - Termíny, definice a parametry struktury povrchu

EN ISO 6708:1995 zavedena v ČSN EN ISO 6708:1996 (13 0015) Potrubní části. Definice a výběr jmenovitých světlostí - DN

Citované a souvisící předpisy

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/23/EC z 29. května 1997, o sbližování právních předpisů členských států týkajících se tlakových zařízení. V České republice je tato směrnice zavedena Nařízením vlády č. 26/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na tlaková zařízení, v platném znění.

Vypracování normy

Zpracovatel: Chevess Engineering, s.r.o. Brno, IČ 26883473; Miroslav Patočka, dipl. tech.

Technická normalizační komise: TNK 49 - Průmyslové ocelové potrubí a potrubní součásti

Pracovník Českého normalizačního institutu: Markéta Kuntová


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                EN 1092-3
EUROPEAN STANDARD                                                                                        Září 2003
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 23.040.60

Příruby a přírubové spoje - Kruhové příruby pro trubky, armatury,
tvarovky a příslušenství s označením PN - Část 3: Příruby ze slitin mědi

Flanges and their joints - Circular flanges for pipes, valves, fittings
and accessories, PN designated - Part 3: Copper alloy flanges

 

Brides et leurs assemblages - Brides circulaires

pour tubes, appareils de robinetterie, raccords
et accessoires, désignées PN - Partie 3: Brides
en alliages de cuivre

Flansche und ihre Verbindungen - Runde

Flansche für Rohre, Armaturen, Formstücke
und Zubehörteile, nach PN bezeichnet - Teil 3:
Flansche aus Kupferlegierungen

Tato evropská norma byla schválena CEN 2003-06-27.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2003 CEN.    Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky           Ref. č. EN 1092-3:2003 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

           Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 5

Úvod................................................................................................................................................................................................... 6

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 7

2          Normativní odkazy............................................................................................................................................................... 9

3          Termíny a definice............................................................................................................................................................... 9

4          Označování......................................................................................................................................................................... 10

4.1       Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 10

4.2       Normalizované označování.............................................................................................................................................. 10

4.3       Údaje pro objednávku zasílanou výrobcem zařízení................................................................................................... 10

5          Všeobecné požadavky...................................................................................................................................................... 10

5.1       Materiály ............................................................................................................................................................................. 10

5.2       Opravy.................................................................................................................................................................................. 11

5.3       Materiál spojovacích součástí......................................................................................................................................... 11

5.4       Těsnění............................................................................................................................................................................... 11

5.5       Tlako-teplotní stupně (p/T)............................................................................................................................................... 11

5.6       Rozměry.............................................................................................................................................................................. 12

5.7       Těsnicí plochy přírub......................................................................................................................................................... 12

5.8       Zarovnání čela přírub nebo spodní strany listu příruby.............................................................................................. 13

5.9       Mezní úchylky...................................................................................................................................................................... 13

5.10     Značení................................................................................................................................................................................ 13

Příloha A (informativní) Údaje pro objednávku zasílanou výrobcem zařízení..................................................................... 31

Příloha B (informativní) Používání a montáž............................................................................................................................. 32

Příloha C (informativní) Přibližné hmotnosti přírub a kroužků............................................................................................... 33

Příloha ZA (informativní) Vztah mezi touto evropskou normou a základními požadavky Směrnice EU 97/23/EC...... 37

Bibliografie ..................................................................................................................................................................................... 38


Strana 5

Předmluva

Tento dokument (EN 1092-3: 2003) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 74 „Příruby a přírubové spoje“, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do března 2004 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do března 2004.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským Sdružením volného obchodu a podporuje základní požadavky směrnice pro tlaková zařízení (PED) 1).

Vztah ke směrnici (směrnicím) EU je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí této normy.

EN 1092 sestává z následujících částí:

      Část 1: Příruby z oceli;

      Část 2: Příruby z litiny;

      Část 3: Příruby ze slitin mědi;

      Část 4: Příruby ze slitin hliníku.

Přílohy A, B, C a ZA jsou informativní.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

_______________

1)    Směrnice 97/23 EC Evropského parlamentu a Rady z 29. května 1997 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se tlakových zařízení; OIEC L 181.


Strana 6

Úvod

Tato norma je související s ISO 7005-3, pokud se týče přírub majících stejné označení PN. Typy přírub a jejich připojovací rozměry jsou identické s přírubami stejných DN a PN uvedených v ISO 7005-3 s výjimkou určitých typů přírub podle této normy, které mohou být pravidelně dodávány s těsnicí lištou.

Připojovací rozměry přírub podle této normy jsou kompatibilní s přírubami označenými PN z jiných materiálů v souladu s ostatními částmi EN 1092.


Strana 7

1 Předmět normy

Tato evropská norma specifikuje požadavky pro kruhové příruby ze slitin mědi a kroužky ze slitin mědi kombinované s točivými plochými přírubami z oceli označovanými PN od PN 6 do PN 40 a se jmenovitými světlostmi od DN 10 do DN 1 800 v typech uvedených v tabulce 1.

Tato norma rovněž specifikuje rozměry a mezní úchylky, materiály a k nim přiřazené tlako-teplotní stupně (p/T), těsnicí plochy přírub a související konečná úprava povrchu, opravy svarů a značení společně s údaji o šroubech, těsněních, používání, montáži a přibližné hmotnosti přírub.

Specifikované příruby, s výjimkou integrálních přírub (typ 21), jsou určeny pro připojování k trubkám z mědi nebo ze slitin mědi v souladu s EN 12449.

POZNÁMKA 1 Když jsou příruby specifikované v této normě požadovány pro použití k trubkám z mědi nebo ze slitiny mědi podle EN 1057 v průměrech trubek lišících se od EN 12449, mělo by to být předmětem dohody mezi výrobcem zařízení a výrobcem přírub.

POZNÁMKA 2 Rozměr trubek z mědi nebo ze slitin mědi je označen ve vztahu k vnějšímu průměru v milimetrech.

POZNÁMKA 3 Viz rovněž přílohu B.

POZNÁMKA 4 Netěsněné spoje trubek nejsou předmětem této normy.-- Vynechaný text --