ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 23.060.99; 91.140.80                                                                                                                                                        Září 2003

Přivzdušňovací ventily pro vnitřní
kanalizaci - Požadavky, zkušební
metody a hodnocení shody

ČSN
EN 12380

13 6371

 

Air admittance valves for drainage systems - Requirements, tests methods and evaluation of conformity

Clapets équilibreurs de pression pour systèmes ďévacuation - Exigences, méthodes ďessais et évaluation de conformité

Belüftungsventile für Entwässerungssysteme - Anforderungen, Prüfverfahren und Konformitätsbewertung

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 12380:2002. Evropská norma EN 12380:2002 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 12380:2002. The European Standard EN 12380:2002 has the status of a Czech Standard.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2003                                                                                                                                          67953
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Citované normy

EN 681-1 zavedena v ČSN EN 681-1 (63 3002) Elastomerní těsnění - Požadavky na materiál pro těsnění spojů trubek používaných pro dodávku vody a odpady - Část 1: Pryž

EN 681-2 zavedena v ČSN EN 681-2 (63 3002) Elastomerní těsnění - Požadavky na materiál pro těsnění spojů trubek používaných pro dodávku vody a odpady - Část 2: Termoplastické elastomery

EN 681-3 zavedena v ČSN EN 681-2 (63 3002) Elastomerní těsnění - Požadavky na materiál pro těsnění spojů trubek používaných pro dodávku vody a odpady - Část 3: Lehčená pryž

EN 681-4 zavedena v ČSN EN 681-4 (63 3002) Elastomerní těsnění - Požadavky na materiál pro těsnění spojů trubek používaných pro dodávku vody a odpady - Část 4: Lité polyuretanové těsnicí části

EN 877 zavedena v ČSN EN 877 (13 8110) Litinové trubky a tvarovky, jejich spoje a příslušenství pro odvádění vody z budov - Požadavky, zkušební metody a zabezpečování jakosti

EN 1123-1 zavedena v ČSN EN 1123-1 (13 2201) Trubky a tvarovky z podélně svařovaných žárově pozinkovaných ocelových trubek s hladkým koncem a hrdlem pro systémy odpadních vod - Část 1: Požadavky, zkoušení, řízení jakosti

EN 1123-2 zavedena v ČSN EN 1123-2 (13 2201) Trubky a tvarovky z podélně svařovaných žárově pozinkovaných ocelových trubek s hladkým koncem a hrdlem pro systémy odpadních vod - Část 2: Rozměry

EN 1124-1 zavedena v ČSN EN 1124-1 (13 2220) Trubky a tvarovky z podélně svařovaných korozivzdorných ocelových trubek s hladkým koncem a hrdlem pro systémy odpadních vod - Část 1: Požadavky, zkoušení, řízení jakosti

EN 1124-2 převzata schválením k přímému používání (platí anglická verze převzaté normy, která není součástí výtisku) v ČSN EN 1124-2 (13 2220) Trubky a tvarovky z podélně svařovaných korozivzdorných ocelových trubek s hladkým koncem a hrdlem pro systémy odpadních vod - Část 2: Systém S; rozměry

EN 1124-3 zavedena v ČSN EN 1124-3 (13 2220) Trubky a tvarovky z podélně svařovaných korozivzdorných ocelových trubek s hladkým koncem a hrdlem pro systémy odpadních vod - Část 3: Systém X; rozměry

EN 1329-1 zavedena v ČSN EN 1329-1 (64 3180) Plastové potrubní odpadní systémy (pro nízkou a vysokou teplotu) uvnitř budov - Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U) - Část 1: Požadavky na trubky, tvarovky a systém

ENV 1329-2 zavedena v ČSN P ENV 1329-2 (návrh) (64 3180) Plastové potrubní odpadní systémy (pro nízkou a vysokou teplotu) uvnitř budov - Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U) - Část 2: Návod pro prokazování shody

EN 1451-1 zavedena v ČSN EN 1451-1 (64 3181) Plastové potrubní odpadní systémy (pro nízkou a vysokou teplotu) uvnitř budov - Polypropylen (PP) - Část 1: Požadavky na trubky, tvarovky a systém

ENV 1451-2 zavedena v ČSN P ENV 1451-2 (návrh) (64 3181) Plastové potrubní odpadní systémy (pro nízkou a vysokou teplotu) uvnitř budov - Polypropylen (PP) - Část 2: Návod pro prokazování shody

EN 1453-1 zavedena v ČSN EN 1453-1 (64 3191) Plastové potrubní odpadní systémy se strukturovanou stěnou (pro nízkou a vysokou teplotou) uvnitř budov - Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U) - Část 1: Požadavky na trubky, tvarovky a systém

ENV 1453-2 zavedena v ČSN P ENV 1453-2 (64 3191) Plastové potrubní odpadní systémy se strukturovanou stěnou (pro nízkou a vysokou teplotou) uvnitř budov - Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U) - Část 2: Návod na prokazování shody

EN 1455-1 zavedena v ČSN EN 1455-1 (64 3187) Plastové potrubní odpadní systémy (pro nízkou a vysokou teplotu) uvnitř budov - Akrylonitrylbutadienstyren (ABS) - Část 1: Požadavky na trubky, tvarovky a systém

ENV 1455-2 zavedena v ČSN P ENV 1455-2 (64 3187) Plastové potrubní odpadní systémy (pro nízkou a vysokou teplotu) uvnitř budov - Akrylonitrylbutadienstyren (ABS) - Část 2: Návod pro prokazování shody

EN 1519-1 zavedena v ČSN EN 1519-1 (64 3186) Plastové potrubní odpadní systémy (pro nízkou a vysokou teplotu) uvnitř budov - Polyethylén (PE) - Část 1: Požadavky na trubky, tvarovky a systém

ENV 1519-2 zavedena v ČSN P ENV 1519-2 (64 3186) Plastové potrubní odpadní systémy (pro nízkou a vysokou teplotu) uvnitř budov - Polyethylén (PE) - Část 2: Návod pro prokazování shody


Strana 3

EN 1565-1 zavedena v ČSN EN 1565-1 (64 3175) Plastové potrubní odpadní systémy (pro nízkou a vysokou teplotu) uvnitř budov - Směsi kopolymerů styrénu (SAN + PVC) - Část 1: Specifikace pro trubky, tvarovky a systém

ENV 1565-2 zavedena v ČSN P ENV 1565-2 (64 3175) Plastové potrubní odpadní systémy (pro nízkou a vysokou teplotu) uvnitř budov - Směsi kopolymerů styrénu (SAN + PVC) - Část 2: Návod pro prokazování shody

EN 12056-2 zavedena v ČSN EN 12056-2 (75 6760) Vnitřní kanalizace - Gravitační systémy - Část 2: Odvádění splaškových odpadních vod - Navrhování a výpočty

EN 12056-5 zavedena v ČSN EN 12056-5 (75 6760) Vnitřní kanalizace - Gravitační systémy - Část 5: Instalace a zkoušení, pokyny pro provoz, údržbu a používání

EN 12763 zavedena v ČSN EN 12763 (72 2904) Vláknocementové trouby a tvarovky pro vnitřní kanalizaci - Rozměry a technické dodací podmínky

Souvisící ČSN

ČSN EN 12056-1 (75 6760) Vnitřní kanalizace - Gravitační systémy - Část 1: Všeobecné a funkční požadavky

ČSN 75 6760 Vnitřní kanalizace

Citované předpisy

Směrnice Rady 89/106/EHS z 1988-12-21, o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se stavebních výrobků. V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE, v platném znění.

Upozornění na národní poznámky

Do normy byly k definici 3.1.1, k obrázku 5, ZA.2.2 a k bibliografii doplněny informativní národní poznámky.

Vypracování normy

Zpracovatel: HYDROPROJEKT CZ a.s., Praha, IČ 2647 5081, Ing. Petr Špalek

Technická normalizační komise: TNK 95 Kanalizace

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Pavel Hošek


Strana 4

 

Prázdná strana

 


Strana 5

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                EN 12380
EUROPEAN STANDARD                                                                                        Prosinec 2002
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 23.060.99; 91.140.80

Přivzdušňovací ventily pro vnitřní kanalizaci - Požadavky, zkušební metody
a hodnocení shody

Air admittance valves for drainage systems - Requirements, tests methods
and evaluation of conformity

 

Clapets équilibreurs de pression pour systèmes
ďévacuation - Exigences, méthodes ďessais
et évaluation de conformité

Belüftungsventile für Entwässerungssysteme -
Anforderungen, Prüfverfahren und Konformitäts-

bewertung

Tato evropská norma byla schválena CEN 2002-09-23.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2002 CEN.    Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky             Ref. č. EN 12380:2002 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 6

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 8

Úvod................................................................................................................................................................................................... 9

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 9

2          Normativní odkazy............................................................................................................................................................... 9

3          Termíny a definice............................................................................................................................................................. 11

4          Druhy přivzdušňovacích ventilů....................................................................................................................................... 11

5          Požadavky........................................................................................................................................................................... 12

5.1       Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 12

5.2       Napojení.............................................................................................................................................................................. 12

5.3       Vzduchotěsnost................................................................................................................................................................. 12

5.4       Trvanlivost........................................................................................................................................................................... 12

5.5       Funkčnost........................................................................................................................................................................... 12

6          Zkušební metody............................................................................................................................................................... 12

6.1       Všeobecné metody........................................................................................................................................................... 13

6.1.1    Odběr vzorků pro zkoušky................................................................................................................................................ 13

6.1.2    Zkušební metody a zařízení............................................................................................................................................. 13

6.2       Zkouška při pádu výrobku................................................................................................................................................ 13

6.2.1    Zkušební metoda.............................................................................................................................................................. 13

6.2.2    Zkušební kritéria................................................................................................................................................................ 13

6.3       Zkouška vzduchotěsnosti................................................................................................................................................ 14

6.3.1    Zkušební zařízení............................................................................................................................................................... 14

6.3.2    Zkušební metoda.............................................................................................................................................................. 14

6.3.3    Zkušební kritéria................................................................................................................................................................ 15

6.4       Zkouška trvanlivosti a teplotní zkouška......................................................................................................................... 16

6.4.1    Zkušební zařízení............................................................................................................................................................... 16

6.4.2    Zkušební metoda.............................................................................................................................................................. 17

6.4.3    Zkušební kritéria................................................................................................................................................................ 17

6.5       Zkouška ke stanovení charakteristik při otvírání a kapacitního množství vzduchu................................................ 18

6.5.1    Zkušební zařízení............................................................................................................................................................... 18

6.5.2    Zkušební metoda.............................................................................................................................................................. 18

6.5.3    Zkušební kritéria................................................................................................................................................................ 19

6.6       Zkušební metody pro zkoušku funkčnosti při teplotách pod 0 °C............................................................................ 19

6.6.1    Zkušební zařízení............................................................................................................................................................... 19

6.6.2    Zkušební metoda.............................................................................................................................................................. 20

6.6.3    Zkušební kritéria................................................................................................................................................................ 21

7          Označování, značení štítkem a balení........................................................................................................................... 21

8          Hodnocení shody.............................................................................................................................................................. 21

8.1       Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 21

8.2       Počáteční zkouška typu (zkouška typu) ........................................................................................................................ 21

8.3       Řízení výroby u výrobce (interní řízení jakosti).............................................................................................................. 22

Příloha A (normativní)  Vzorový protokol o zkoušce................................................................................................................. 23


Strana 7

Strana

Příloha ZA (informativní)  Ustanovení této evropské normy, která se týkají ustanovení směrnic EU............................ 24

ZA.1    Předmět a příslušné charakteristiky.............................................................................................................................. 24

ZA.2    Postup prokazování shody výrobků................................................................................................................................ 25

ZA.3    Označení CE a označení štítkem.................................................................................................................................... 25

Bibliografie...................................................................................................................................................................................... 27


Strana 8

Předmluva

Tato evropská norma byla vypracována technickou komisí CEN/TC 165 „Kanalizace“, jejímž sekretariátem byl pověřen DIN.

Této evropské normě se nejpozději do června 2003 uděluje status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, se zruší nejpozději do září 2004.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje základní požadavky směrnice (směrnic) Evropské unie (EU).

Vztah ke směrnici (směrnicím) EU je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí této normy.

Po připomínkování návrhů norem prEN 12380-1 a prEN 12380-2 rozhodla komise CEN/TC 165 převzít požadavky na větrání vnitřní kanalizace do norem EN 12056-2 a EN 12056-5 a pokračovat v práci na normě výrobku EN 12380 s novým názvem „Přivzdušňovací ventily pro vnitřní kanalizaci - Požadavky, zkušební metody a hodnocení shody“. Tento dokument je výsledkem tohoto rozhodnutí.

V souladu s mandátem M 118 „Kanalizační výrobky“, uděleným CEN Evropskou komisí v souvislosti se směrnicí Rady 89/106/EHS ze dne 21. prosince 1988 o sbližování právních a správních předpisů členských zemí týkajících se stavebních výrobků, byla připojena příloha ZA, která uvádí články této evropské normy, týkající se ustanovení směrnice EU.

Příloha A této normy je normativní.

V souladu s Vnitřními předpisy CEN/CENELEC jsou povinny převzít tuto evropskou normu národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Strana 9

Úvod

Účelem přivzdušňovacího ventilu je zajistit ochranu vodních zápachových uzávěrek v gravitačních systémech vnitřní kanalizace umožněním přístupu vzduchu do potrubního systému v případě, že se v něm vytváří podtlak. Jde o alternativu k používání větracího potrubí.

1 Předmět normy

Tato evropská norma stanovuje požadavky, zkušební metody a hodnocení shody pro přivzdušňovací ventily (dále jen ventily) používané ve vnitřní kanalizaci podle EN 12056-2 a EN 12056-5.

Norma stanovuje funkční požadavky na tyto ventily a zkušební postupy k prokázání souladu s touto normou.-- Vynechaný text --