ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.140.80                                                                                                                                  Květen 2003

Zpětné armatury pro vnitřní
kanalizaci -
Část 1: Požadavky

ČSN
EN 13564-1

13 6370

 

Anti-flooding devices for buildings - Part 1: Requirements

Clapets anti-retour pour les bâtiments - Partie 1: Spécifications

Rückstauverschlüsse für Gebäude - Teil 1: Anforderungen

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 13564-1:2002. Evropská norma EN 13564-1:2002 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 13564-1:2002. The European Standard EN 13564-1:2002 has the status of a Czech Standard.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2003                                                                                                                                          66624
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Citované normy

EN 274-1 zavedena v ČSN EN 274-1 (13 7210)  Zdravotnětechnické armatury. Odpadové armatury pro zařizovací předměty - Část 1: Požadavky

EN 476 zavedena v ČSN EN 476 (75 6301)  Všeobecné požadavky na stavební dílce stok a kanalizačních přípojek gravitačních systémů

EN 1253-1 zavedena v ČSN EN 1253-1 (13 6366)  Podlahové vpusti a střešní vtoky - Část 1: Požadavky

EN 12056-1 zavedena v ČSN EN 12056-1 (75 6760)  Vnitřní kanalizace - Gravitační  systémy - Část 1: Všeobecné a funkční požadavky

prEN 13564-2:2001 nezavedena, po schválení tohoto návrhu normy bude převzata příslušná EN

prEN 13564-3:2001 nezavedena, po schválení tohoto návrhu normy bude převzata příslušná EN

ISO 228-1 zavedena v ČSN ISO 228-1 (01 4033)  Trubkové závity pro spoje netěsnící na závitech. Část 1: Rozměry, tolerance a označování

Souvisící ČSN

ČSN 75 6760 Vnitřní kanalizace

Upozornění na národní poznámky

Do normy byly k článkům 3.1, 3.2 a k přílohám A a B doplněny informativní národní poznámky.

Vypracování normy

Zpracovatel: HYDROPROJEKT CZ a.s., Praha, IČ 2647 5081, Ing. Petr Špalek

Technická normalizační komise: TNK 95 Kanalizace

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Pavel Hošek


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                              EN 13564-1
EUROPEAN STANDARD                                                                                      Červenec 2002
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 91.140.80

Zpětné armatury pro vnitřní kanalizaci -
Část 1: Požadavky

Anti-flooding devices for buildings -
Part 1: Requirements

 

Clapets anti-retour pour les bâtiments -
Partie 1: Spécifications

Rückstauverschlüsse für Gebäude -
Teil 1: Anforderungen

Tato evropská norma byla schválena CEN 2002-05-10.

Členové CEN jsou povinni splnit požadavky Vnitřních předpisů CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze vyžádat v Řídicím centru CEN nebo u každého člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2002 CEN.    Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a v jakémkoliv                         Ref. č. EN 13564-1:2002 E
množství jsou vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 5

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 6

2          Normativní odkazy............................................................................................................................................................... 6

3          Termíny a definice............................................................................................................................................................... 6

4          Druhy zpětných armatur..................................................................................................................................................... 7

5          Materiály................................................................................................................................................................................ 7

6          Provedení, funkce, navrhování a konstrukce.................................................................................................................. 7

6.1       Všeobecné požadavky........................................................................................................................................................ 7

6.2       Speciální požadavky na zpětné armatury typu 0, 1 a 2................................................................................................. 8

6.3       Speciální požadavky na zpětné armatury typu 3............................................................................................................ 8

6.4       Speciální požadavky na zpětné armatury typu 4 a 5..................................................................................................... 8

7          Trvanlivost............................................................................................................................................................................. 8

8          Označování........................................................................................................................................................................... 8

9          Pokyny výrobce..................................................................................................................................................................... 9

10        Řízení jakosti........................................................................................................................................................................ 9

Příloha A (informativní) Výběr a použití zpětných armatur...................................................................................................... 10

Příloha B (informativní) Údržba zpětných armatur................................................................................................................... 11

Příloha ZA (informativní) Ustanovení této evropské normy, která se týkají ustanovení směrnice EU
o stavebních výrobcích...................................................................................................................................................... 12


Strana 5

Předmluva

Tato evropská norma byla vypracována technickou komisí CEN/TC 165 „Kanalizace“, jejímž sekretariátem byl pověřen DIN.

Této evropské normě se nejpozději do ledna 2003 uděluje status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, se zruší nejpozději do dubna 2004.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje základní požadavky směrnice (směrnic) Evropské unie (EU).

Vztah ke směrnici (směrnicím) EU je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí této normy.

Přílohy A a B této normy jsou informativní.

V souladu s Vnitřními předpisy CEN/CENELEC jsou povinny převzít tuto evropskou normu národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska. 


Strana 6

1 Předmět normy

Tato evropská norma stanovuje druhy (typy) materiálů a požadavky na ně, funkci, provedení, navrhování, konstrukci a označování průmyslově vyráběných zpětných armatur, osazovaných na gravitační vnitřní kanalizaci podle EN 12056-1, odvádějící odpadní vody s fekáliemi a/nebo bez fekálií.-- Vynechaný text --