ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 23.040.60                                                                                                                                   Leden 2003

Příruby a přírubové spoje -
Kruhové příruby pro trubky,
armatury, tvarovky a příslušenství
s označením PN -
Část 4: Příruby ze slitin hliníku

ČSN
EN 1092- 4

13 1170

 

Flanges and their joints - Circular flanges for pipes, valves, fittings and accessories, PN designated - Part 4: Aluminium
alloy flanges

Brides et leurs assemblages - Brides circulaires pour tubes, appareils de robinetterie, raccords et accessoires,
désignées PN - Partie 4: Brides en alliages d’aluminium

Flansche und ihre Verbindungen - Runde Flansche für Rohre, Armaturen, Formstücke und Zubehörteile, nach PN
bezeichnet - Teil 4: Flansche aus Aluminiumlegierungen

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 1092-4:2002. Evropská norma EN 1092-4:2002 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 1092-4:2002. The European Standard EN 1092-4:2002 has the status of a Czech Standard.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2003                                                                                                                                          66522
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Citované normy

EN 764 zavedena v ČSN EN 764 (69 0004) Tlaková zařízení. Terminologie a označování. Tlak, teplota, objem

EN 1333 zavedena v ČSN EN 1333 (13 0009) Potrubní součásti - Definice a volba PN

EN 1514 dosud nezavedena

EN 1515-1 zavedena v ČSN EN 1515-1 (13 1501) Příruby a přírubové spoje - Šrouby a matice - Část 1: Výběr šroubů a matic

EN 12392 zavedena v ČSN EN 12392 (42 1460) Hliník a slitiny hliníku - Tvářené výrobky - Zvláštní požadavky na výrobky určené na výrobu tlakových zařízení

EN ISO 887 zavedena v ČSN EN ISO 887 (02 1700) Ploché kruhové podložky pro metrické šrouby a matice všeobecného použití - Přehled

EN ISO 4287 zavedena v ČSN EN ISO 4287 (01 4450) Geometrické požadavky na výrobky (GPS) - Struktura povrchu. Profilová metoda - Termíny, definice a parametry struktury povrchu

EN ISO 6708 zavedena v ČSN EN ISO 6708 (13 0015) Potrubní části. Definice a výběr jmenovitých světlostí - DN

Citované a souvisící předpisy

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/23/EC z 29. května 1997, o sbližování právních předpisů členských států týkajících se tlakových zařízení. V České republice je tato směrnice zavedena Nařízením vlády č. 182/1999 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na tlaková zařízení, v platném znění.

Vypracování normy

Zpracovatel: Chevess, v.o.s. Brno, IČO 00544990; Ing. Miloslav Janíček

Technická normalizační komise: TNK 49 - Průmyslové ocelové potrubí a potrubní součásti

Pracovník Českého normalizačního institutu: Markéta Kuntová


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                              EN 1092- 4
EUROPEAN STANDARD                                                                                      Květen 2002
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 23.040.60

Příruby a přírubové spoje - Kruhové příruby pro trubky, armatury,
tvarovky a příslušenství s označením PN - Část 4: Příruby ze slitin hliníku

Flanges and their joints - Circular flanges for pipes, valves, fittings
and accessories, PN designated - Part 4: Aluminium alloy flanges

 

Brides et leurs assemblages - Brides circulaires

pour tubes, appareils de robinetterie, raccords
et accessoires, désignées PN - Partie 4: Brides
en alliages d’aluminium

Flansche und ihre Verbindungen - Runde
Flansche für Rohre, Armaturen, Formstücke
und Zubehörteile, nach PN bezeichnet -
Teil 4: Flansche aus Aluminiumlegierungen

Tato evropská norma byla schválena CEN 2002-03-28.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2002 CEN     Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky           Ref. č. EN 1092-4:2002 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

           Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 5

1      Předmět normy........................................................................................................................................................................ 6

2      Normativní odkazy................................................................................................................................................................... 6

3      Termíny a definice................................................................................................................................................................... 6

4      Označování............................................................................................................................................................................... 7

4.1   Rozsah DN............................................................................................................................................................................... 7

4.2   Označování rozsahu PN......................................................................................................................................................... 7

4.3   Typy přírub................................................................................................................................................................................ 7

4.4   Označování přírub................................................................................................................................................................... 7

5      Všeobecné požadavky............................................................................................................................................................ 7

5.1   Materiály přírub........................................................................................................................................................................ 7

5.2   Opravy........................................................................................................................................................................................ 7

5.3   Šroubové spoje....................................................................................................................................................................... 8

5.4   Těsnění..................................................................................................................................................................................... 8

5.5   Tlako-teplotní stupně (p/T).................................................................................................................................................... 8

5.6   Rozměry.................................................................................................................................................................................... 8

5.7   Těsnicí plochy přírub.............................................................................................................................................................. 8

5.8   Zarovnávání čela přírub nebo opracování spodní strany listu příruby........................................................................... 9

5.9   Mezní úchylky............................................................................................................................................................................ 9

5.10 Značení..................................................................................................................................................................................... 9

Obrázek 1 Typy přírub.................................................................................................................................................................... 10

Obrázek 2 Těsnicí plochy přírub.................................................................................................................................................. 11

Obrázek 3 Rozměry přírub PN 10................................................................................................................................................ 12

Obrázek 4 Rozměry přírub PN 16................................................................................................................................................ 13

Obrázek 5 Rozměry přírub PN 25................................................................................................................................................ 14

Obrázek 6 Rozměry přírub PN 40................................................................................................................................................ 15

Obrázek 7 Rozměry přírub PN 63................................................................................................................................................ 16

Příloha A (informativní) Hmotnosti přírub.................................................................................................................................. 19

Příloha ZA (informativní) Ustanovení této evropské normy podporující základní požadavky nebo jiná ustanovení
směrnic EU............................................................................................................................................................................ 20

Tabulka 1 Přehledná tabulka........................................................................................................................................................ 9

Tabulka 2 Rozměry těsnicí plochy příruby................................................................................................................................. 11

Tabulka 3 Opracování povrchu těsnicích ploch přírub............................................................................................................ 11

Tabulka 4 Rozměry přírub PN 10................................................................................................................................................ 12

Tabulka 5 Rozměry přírub PN 16................................................................................................................................................ 13

Tabulka 6 Rozměry přírub PN 25................................................................................................................................................ 14

Tabulka 7 Rozměry přírub PN 40................................................................................................................................................ 15

Tabulka 8 Rozměry přírub PN 63................................................................................................................................................ 16

Tabulka 9 Mezní úchylky rozměrů................................................................................................................................................ 17

Tabulka 10 Tlako-teplotní stupně p/T......................................................................................................................................... 18

Tabulka A.1 Hmotnosti přírub...................................................................................................................................................... 19

Tabulka ZA.1 Shoda mezi touto evropskou normou a Směrnicí 97/23/EC......................................................................... 20


Strana 5

Předmluva

Tento dokument EN 1092-4:2002 byl vypracován technickou komisí CEN/TC 74 „Příruby a přírubové spoje“, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do listopadu 2002 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do listopadu 2002.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským Sdružením volného obchodu a podporuje základní požadavky evropských směrnic.

Vztah ke směrnici (směrnicím) EU je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí této normy.

EN 1092 sestává z následujících čtyř částí:

Část 1: Příruby z oceli

Část 2: Příruby z litiny

Část 3: Příruby ze slitin mědi

Část 4: Příruby ze slitin hliníku

Připojovací rozměry přírub podle této normy jsou kompatibilní s rozměry přírub z jiných materiálů v souladu s ostatními částmi EN 1092 a rozměry přírub podle ISO 7005.

Příloha A je informativní.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Strana 6

1 Předmět normy

Tato norma specifikuje požadavky pro kruhové příruby označované PN, určené pro trubky, armatury, tvarovky a příslušenství a vyráběné ze slitin hliníku v rozsahu od DN 15 do DN 600 a od PN 10 do PN 63 (viz tabulku 1).

Tato norma specifikuje typy přírub a jejich těsnicí plochy, rozměry a mezní úchylky, rozměry šroubů, opracování povrchu těsnicích ploch, značení a materiál společně s přiřazenými tlako-teplotními stupni (p/T).

Příruby jsou určené pro používání v potrubních systémech stejně jako pro tlakové nádoby.-- Vynechaný text --