ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 23.060.01                                                                                                                                   Leden 2003

Průmyslové armatury - Značení
kovových armatur

ČSN
EN 19

13 3004

 

Industrial valves - Marking of metallic valves

Robinetterie industrielle - Marquage des appareils de robinetterie métalliques

Industriearmaturen - Kennzeichnung von Armaturen aus Metall

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 19:2002. Evropská norma EN 19:2002 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 19:2002. The European Standard EN 19:2002 has the status of a Czech Standard.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 19 (13 3004) z června 1994.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2003                                                                                                                                          66346
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Citované normy

EN 736-1 zavedena v ČSN EN 736-1 (13 3001) Armatury - Terminologie - Část 1: Definice typů armatur

EN 736-2 zavedena v ČSN EN 736-2 (13 3001) Armatury - Terminologie - Část 2: Definice součástí armatur

EN 736-3 zavedena v ČSN EN 736-3 (13 3001) Armatury - Terminologie - Část 3: Definice termínů

EN 1503-1 zavedena v ČSN EN 1503-1 (13 3022) Armatury - Materiály pro tělesa, víka s otvory a víka - Část 1: Oceli specifikované v evropských normách

EN 1503-2 zavedena v ČSN EN 1503-2 (13 3022) Armatury - Materiály pro tělesa, víka s otvory a víka - Část 2: Oceli nespecifikované v evropských normách

EN 1503-3 zavedena ČSN EN 1503-3 (13 3022) Armatury - Materiály pro tělesa, víka s otvory a víka - Část 3: Litiny specifikované v evropských normách

prEN 1503-4 dosud nezavedena

ISO 228-1 zavedena v ČSN EN ISO 228-1 (01 4033) Trubkové závity pro spoje netěsnící na závitech. Část 1: Rozměry, tolerance a označování

ISO 7-1 zavedena v ČSN ISO 7-1 (01 4034) Trubkové závity pro spoje těsnící na závitech - Část 1: Rozměry, tolerance a označování

ANSI/ASME B1.20.1 nezavedena

Citované a souvisící předpisy

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/23/EC z 29. května 1997, o sbližování právních předpisů členských států týkajících se tlakových zařízení. V České republice je tato směrnice zavedena Nařízením vlády č. 182/1999 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na tlaková zařízení, v platném znění.

Vypracování normy

Zpracovatel: Chevess, v.o.s. Brno, IČO 00544990; Ing. Miloslav Janíček

Technická normalizační komise: TNK 50 - Armatury

Pracovník Českého normalizačního institutu: Markéta Kuntová


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                  EN 19
EUROPEAN STANDARD                                                                                          Duben 2002
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 23.060.01                                                                                                       Nahrazuje EN 19:1992

Průmyslové armatury - Značení kovových armatur

Industrial valves - Marking of metallic valves

 

Robinetterie industrielle - Marquage des appareils

de robinetterie métalliques

Industriearmaturen - Kennzeichnung
von Armaturen aus Metall

Tato evropská norma byla schválena CEN 2001-12-27.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2002 CEN.    Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky                    Ref. č. EN 19:2002 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

            Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 5

1    Předmět normy.......................................................................................................................................................................... 6

2    Normativní odkazy..................................................................................................................................................................... 6

3    Termíny a definice..................................................................................................................................................................... 7

4    Požadavky................................................................................................................................................................................... 7

5    Podrobnosti o značení.............................................................................................................................................................. 9

Příloha ZA (informativní) Ustanovení této evropské normy podporující základní požadavky nebo jiná ustanovení
směrnic EU............................................................................................................................................................................... 12

 


Strana 5

Předmluva

Tento dokument EN 19:2002 byl vypracován technickou komisí CEN/TC 69 „Průmyslové armatury“, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do října 2002 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do října 2002.

Tento dokument nahrazuje EN 19:1992.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje základní požadavky směrnice (směrnic) ES.

Vztah ke směrnici (směrnicím) EU je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí tohoto dokumentu.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Strana 6

1 Předmět normy

Tato evropská norma specifikuje požadavky na značení průmyslových kovových armatur. Definuje způsoby aplikace značení na těleso, na přírubu, na identifikační štítek nebo na jiné místo.

Jestliže je značení specifikováno jako normativní odkaz ve výrobní normě armatury nebo v normě provedení armatury, musí být tato norma brána v úvahu ve spojitosti se specifickými požadavky výrobní normy nebo normy provedení armatury.

Požadavky na značení armatur z plastů nejsou předmětem této normy.-- Vynechaný text --